Identifying Data 2019/20
Subject (*) Systems and installations based on renewable energy and microgeneration Code 670526011
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
Alvarez Diaz, Jose Antonio
E-mail
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Lecturers
Alvarez Diaz, Jose Antonio
E-mail
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Web
General description

Study programme competencies
Code Study programme competences
A17 CE17 Coñecer os fundamentos, potencial, tecnoloxía, aplicacións, características de equipos e normativa das fontes de enerxía renovable utilizadas no edificio.
A18 CE18 Coñecer as distintas técnicas de integración dos sistemas baseados en enerxías renovables tanto para a infraestrutura como para os elementos vistos utilizando solucións de integración na envolvente cun impacto visual moderado no edificio, así como o correcto dimensionado de salas de caldeiras e sistemas de almacenamento de combustibles
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B11 CG06 Toma de decisións.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B16 CG11 Aprendizaxe autónoma.
B21 CG16 Motivación pola calidade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Knowing the regulatory and technological requirements for systems based on renewable energy and cogeneration AC17
AC18
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC16
BC21
BC22
BC23
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7
Know and apply the methodologies of control assembly, commissioning and legalization of regulatory facilities based on the use of renewable energy and cogeneration. AC17
AC18
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC21
BC22
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7
Purchase criteria for checking the correct sizing of the facilities based on the use of renewable energy and cogeneration. AC17
AC18
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC21
BC22
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Introduction to renewable systems Objectives set
Needs to be covered by renewable systems
Solar thermal system for DHW Regulatory Basis
Components
Operation and maintenance
Photovoltaic solar system for electricity production Regulatory Basis
Components
Operation and maintenance
Geothermal system for hydraulic and thermal Regulatory Basis
Components
Operation and maintenance
System for wind power production Regulatory Basis
Components
Operation and maintenance
Heat production system through the use of biomass Regulatory Basis
Characteristics of the equipment
Maintenance

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Case study A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 15 10 25
Short answer questions A17 A18 B3 B4 B6 B10 C1 C3 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A17 A18 B3 B4 10 10 20
Objective test A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B14 C1 2 0 2
Document analysis A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B14 B22 B24 C3 12 10 22
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Case study Analizarase o desenvolvemento dun caso práctico para cada sistema
Short answer questions Consiste na realización dunha proba tipo test e/ou de resposta breve (entre 10 e 20 preguntas) cunha duración máxima dunha hora.
Guest lecture / keynote speech Exposición do profesor dos fundamentos e criterios técnicos aplicables a cada sistema, así como a análise da súa integración no inmoble.
Objective test Consiste na realización de un traballo similar a os propostos durante o curso.
Document analysis Analizarase o contido e as prescricións formuladas na normativas técnicas e bibliografía específica para cada sistema.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Objective test
Description
During the meetings devoted to case studies, the teacher will conduct a personalized service in order to guide and correct the student in developing specific examples.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 The student will perform two individual works proposed by the teacher, consisting of the development of a concrete example for the implementation of a renewable system in a building and a group (no more than three students) with a similar range of greater complexity than the individual 42
Objective test A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B14 C1 Traballo práctico similar a os traballos individuaís propostos. 18
Short answer questions A17 A18 B3 B4 B6 B10 C1 C3 During the course, students will perform three short-answer tests, where the average shall be greater than 5. 40
 
Assessment comments
Proba obxectiva:
- Examen teórico: consta dunha parte teórica na que se propoñen de 10 a 20 preguntas tipo test ou de resposta breve, na que se esixe unha nota mínima de 4 (40% da nota da proba).
- Examen práctico: a parte práctica será un exercicio similar aos traballos individuais desenvolvidos durante o curso (35% da nota da proba).
Asistencia a clase: es obligatoria, solo se permiten dos faltas de asistencia durante el cuatrimestre (a partir de la segunda falta a sesiones prácticas, el alumno pierde el derecho a ser evaluado por curso)

A nota final se calcula según a fórmula:

N= 25% TI + 75% PO

TI: Nota media dos traballos individuaís.
PO: Nota media ponderada da proba obxectiva (40% T + 35% P).

Sources of information
Basic FRANCISCO JAVIER REY MARTINEZ, ELOY VELASCO GOMEZ (). Bombas de calor y energías renovables en edificios. Paraninfo
Aranda, Alfonso (). Integración de energías renovables en edificios. Prensas Universitarias de Zaragoza
Antonio Madrid Vicente (). LA BIOMASA Y SUS APLICACIONES ENERGÉTICAS. AMV ediciones
Carlos Tobajas Vázquez (). MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. AMV ediciones
José María Fernández Salgado (). TECNOLOGÍA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. AMV ediciones

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Techniques for mounting and integration of renewable energy systems/670526012
Techniques of air-conditionning and IAQ certification of indoor environmental quality in building/670526026

Subjects that continue the syllabus
Techniques for saving and efficient use of energy in buildings: energy refurbishment/670526025

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.