Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración Código 670526011
Titulación
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Profesorado
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.alvarezd@udc.es
Web http://https://euat.udc.es/es/master-ues
Descrición xeral A materia de Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcogeneración, ten como obxectivo achegar unha visión xeral ao alumno do máster sobre as tecnoloxías, metodoloxías de dimensionado, compoñentes, esquemas e funcionamento das distintas instalacións baseadas en enerxías renovables utilizadas na edificación e a súa contorna.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios.
2. Metodoloxías
Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse as da modalidade non presencial.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Mediante as plataformas oficiais da UDC. (As aplicadas na modalidade non presencial):
-Correo electrónico: para contestar consultas, solicitar encontros virtuais, resolver dúbidas e facer seguimento de traballos tutelados, etc.
-Moodle: achega de contidos das materias, dirixir foros, xestionar titorías, realizar probas, impartir leccións, etc.
- Teams: realización de clases mantendo preferentemente os horarios iniciais presenciais, titorías en grupo, individuais, conferencias, etc.
- Calquera outra plataforma ou aplicación habilitada pola UDC.

4. Modificacións na avaliación
Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse os criterios da modalidade non presencial.
5. Modificacións dá bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios.


Competencias do título
Código Competencias do título
A17 CE17 Coñecer os fundamentos, potencial, tecnoloxía, aplicacións, características de equipos e normativa das fontes de enerxía renovable utilizadas no edificio.
A18 CE18 Coñecer as distintas técnicas de integración dos sistemas baseados en enerxías renovables tanto para a infraestrutura como para os elementos vistos utilizando solucións de integración na envolvente cun impacto visual moderado no edificio, así como o correcto dimensionado de salas de caldeiras e sistemas de almacenamento de combustibles
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B11 CG06 Toma de decisións.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B16 CG11 Aprendizaxe autónoma.
B21 CG16 Motivación pola calidade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os requisitos normativos e tecnolóxicos para sistemas baseados en enerxías renovables e coxeración AM17
AM18
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM16
BM21
BM22
BM23
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Coñecer e aplicar as metodoloxías de control de montaxe, posta en marcha e legalización das instalacións regulamentarias baseadas na utilización de enerxías renovables e coxeración. AM17
AM18
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7
Adquirir criterios para a comprobación do correcto dimensionamento das instalacións baseadas na utilización de enerxías renovables e coxeración. AM17
AM18
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM14
BM21
BM22
BM24
CM1
CM2
CM4
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Bloque 1.- Introdución aos sistemas renovables Obxectivos normativos formulados
Necesidades a cubrir polos sistemas renovables
Bloque 2.- Sistema solar térmico para a produción de ACS Fundamentos e normativa
Esquemas e Compoñentes
Cálculo
Mantemento
Bloque 3.- Sistema solar fotovoltáico para a produción de enerxía eléctrica Fundamentos e normativa
Esquemas e Compoñentes
Cálculo
Mantemento
Bloque 4.- Sistema xeotérmico para instalacións hidráulicas e térmicas Fundamentos e normativa
Esquemas e Compoñentes
Dimensionado
Mantemento
Bloque 5.- Sistema minieólico para a produción de enerxía eléctrica Fundamentos e normativa
Esquemas e Compoñentes
Mantemento
Bloque 6.- Sistema de produción de calor mediante o emprego de biomasa e coxeración Fundamentos e normativa
Características dos equipos
Sala de equipos
Mantemento

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C2 C4 C6 C7 15 10 25
Proba de resposta breve A17 A18 B3 B4 B6 B10 C1 C2 1 0 1
Sesión maxistral A17 A18 B3 B4 10 10 20
Proba obxectiva A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B14 C1 2 0 2
Análise de fontes documentais A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B14 B22 B24 C2 12 10 22
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Analizarase o desenvolvemento dun caso práctico para cada sistema
Proba de resposta breve Consiste na realización dunha proba tipo test e/ou de resposta breve (entre 10 e 20 preguntas) cunha duración máxima dunha hora.
Sesión maxistral Exposición do profesor dos fundamentos e criterios técnicos aplicables a cada sistema, así como a análise da súa integración no inmoble.
Proba obxectiva Consiste na realización de un traballo similar a os propostos durante o curso.
Análise de fontes documentais Analizarase o contido e as prescricións formuladas na normativas técnicas e bibliografía específica para cada sistema.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Proba obxectiva
Descrición
Durante as sesións dedicadas ao estudo de casos prácticos, o profesor realizará unha atención personalizada co obxectivo de orientar e corrixir o alumno no desenvolvemento de exemplos concretos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C2 C4 C6 C7 O alumno realizará un máximo de cinco traballos individuais propostos polo profesor. 42
Proba obxectiva A17 A18 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B14 C1 Traballo práctico similar a os traballos individuaís propostos. 18
Proba de resposta breve A17 A18 B3 B4 B6 B10 C1 C2 Durante o curso, realizarase un exame teórico, que será tipo test ou resposta curta e entre 10 e 20 preguntas, de cada un dos bloques temáticos, para poder presentarse ás probas teóricas esíxese a asistencia a clase, cuxa media deberá ser superior a 4. 40
 
Observacións avaliación
MODALIDADE PRESENCIAL/ HIBRIDA:

Avaliación por curso (65% da cualificación da materia):
- Probas obxectivas teóricas: realizarase un exame teórico de cada un dos bloques temáticos, para poder presentarse ás probas teóricas, que será tipo test ou resposta curta e entre 10 e 20 preguntas. Esíxese a asistencia a clase (40% da cualificación obtida por curso). Os controis teóricos por curso realízanse a través da plataforma Moodle.
- Traballos prácticos individuais: Realizaranse un mínimo de cinco traballos prácticos individuais, un por cada bloque temático, realizaranse en clase con indicacións do profesor. (Supoñen un 60% da notra por curso).

O profesor poderá expor un traballo práctico en grupo complementario aos individuais, cuxa nota repercutirá en nótaa media de traballos prácticos realizados durante o curso, esíxese a asistencia ás sesións interactivas (60% da cualificación obtida por curso).

Exame final (proba obxectiva presencial) (35% da cualificación da materia)
- O exame final consta de dous partes: unha teórica e outra práctica.
- O exame teórico (exame tipo test e resposta curta, entre 10 e 40 preguntas) supón o 40% da nota da proba obxectiva. Nota mínima esixida 4.
- O exame práctico (propoñerase un exercicio similar aos traballos prácticos realizados durante o curso) o que supón un 60% da nota da proba obxectiva.

A cualificación da materia será a media ponderada da avaliación por curso e a do exame final.


Aclaracións relevantes: - Se a cualificación media obtida por curso é superior a 8, o alumno quedará eximido de presentar o exame final, neste caso obterá unha nota máxima de 6,9. Os alumnos que desexen optar a unha nota máis alta, deberán presentar exame final (teoría e práctica). - No caso de dispensa académica, o alumno estará obrigado a presentar as probas teóricas por curso e presentar os traballos individuais nas datas fixadas polo profesor. En caso contrario, a cualificación obtida por curso será de NON PRESENTADO.

MODALIDADE NON PRESENCIAL:

Avaliación por curso (65% da cualificación da materia):
- Probas obxectivas teóricas: realizarase un exame teórico de cada un dos bloques temáticos, para poder presentarse ás probas teóricas, que será tipo test ou resposta curta e entre 10 e 20 preguntas. Esíxese a asistencia a clase (40% da cualificación obtida por curso). Os controis teóricos por curso realízanse a través da plataforma Moodle.
- Traballos prácticos individuais: Realizaranse un mínimo de cinco traballos prácticos individuais, un por cada bloque temático, realizaranse de forma telemática seguindo as instrucións do profesor para a súa resolución e entrega nas datas fixadas. (Supoñen un 60% da notra por curso).

O profesor poderá expor un traballo práctico en grupo complementario aos individuais, cuxa nota repercutirá en nótaa media de traballos prácticos realizados durante o curso, esíxese a asistencia ás sesións de videoconferencia programadas polo profesor (60% da cualificación obtida por curso).

Exame final (proba obxectiva non presencial) (35% da cualificación da materia)
- Na data da convocatoria oficial, estableceranse de forma previa o horario de inicio e finalización de cada unha das probas e o método para a entrega dos traballos resoltos.
- O exame final consta de dous partes: unha teórica e outra práctica (a través da plataforma moodle).
- O exame teórico (exame tipo test e resposta curta, entre 10 e 40 preguntas) supón o 40% da nota da proba obxectiva. Nota mínima esixida 4.
- O exame práctico (propoñerase un exercicio similar aos traballos prácticos realizados durante o curso) o que supón un 60% da nota da proba obxectiva.

A cualificación da materia será a media ponderada da avaliación por curso e a do exame final.

Aclaracións relevantes: - Se a cualificación media obtida por curso é superior a 8, o alumno quedará eximido de presentar o exame final, neste caso obterá unha nota máxima de 6,9. Os alumnos que desexen optar a unha nota máis alta, deberán presentar exame final (teoría e práctica). - No caso de dispensa académica, o alumno estará obrigado a presentar as probas teóricas por curso e presentar os traballos individuais nas datas fixadas polo profesor. En caso contrario, a cualificación obtida por curso será de NON PRESENTADO.

Fontes de información
Bibliografía básica FRANCISCO JAVIER REY MARTINEZ, ELOY VELASCO GOMEZ (). Bombas de calor y energías renovables en edificios. Paraninfo
Aranda, Alfonso (). Integración de energías renovables en edificios. Prensas Universitarias de Zaragoza
Antonio Madrid Vicente (). LA BIOMASA Y SUS APLICACIONES ENERGÉTICAS. AMV ediciones
Carlos Tobajas Vázquez (). MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. AMV ediciones
José María Fernández Salgado (). TECNOLOGÍA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. AMV ediciones

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables/670526012
Técnicas de acondicionamento e Certificación IAQ da calidade ambiental interior na edificación/670526026

Materias que continúan o temario
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética/670526025

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías