Identifying Data 2019/20
Subject (*) Methodologies for certification of sustainability in building (Passivhaus) Code 670526016
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Hermo Sanchez, Victor Manuel
E-mail
victor.hermo@udc.es
Lecturers
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Pintos Pena, Santiago
E-mail
victor.hermo@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
Web http://http://estudos.udc.es/es/study/start/4526V01
General description Neste curso explícanse as bases do estándar Passivhaus, sinónimo dos denominados edificios nZEB (nearly zero energy buildings). O obxectivo da materia é transmitir a filosofía Passivhaus, as súas ferramentas e o %ou201Cset of solutions%ou201D Passivhaus. Este é o curso pode ser preparatorio para o exame oficial de proyectistas Passivhaus. Realizarase un exercicio tutelado consistente nunha certificación. O caso a analizar pode ser escollido polo alumno e en calquera localización.
A materia impartirase en versión presencial e non presencial. A versión presencial permitirá a adquisición das mesmas competencias que a versión presencial sen esixir a asistencia física ou virtual nun horario determinado. Basearase na aprendizaxe por resolución de traballos prácticos técnicos, con apoio de contidos teóricos e tutorías personalizadas a distancia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 CE02 Coñecer e aplicar estratexias construtivas propias da arquitectura pasiva e bioclimática.
A39 CE39 Proxectar aplicando os estándares para a construción de vivendas pasivas.
A40 CE40 Certificar a construción de vivendas pasivas mediante os procedementos de certificación existentes: PASSIVHAUS.
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B18 CG13 Creatividade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
B33 CG28 Xestionar a explotación do edificio, implementando as melloras necesarias para adecuar os parámetros ambientais e enerxéticos.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
CE02 Coñecer e aplicar estratexias construtivas propias da arquitectura pasiva e bioclimática. AC2
AC39
BC7
BC17
BC18
BC22
BC28
CE40 Certificar a construción de vivendas pasivas mediante os procedementos de certificación existentes: PASSIVHAUS. AC40
BC1
BC4
BC22
BC26
BC27
BC28
BC30
BC31
BC32
BC33
CE02 Coñecer e aplicar estratexias construtivas propias da arquitectura pasiva e bioclimática. AC2
AC39
AC40
BC18
BC22
CC6
CC7
CC8
CE39 Proxectar aplicando os estándares para a construción de vivendas pasivas. BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC17
BC18
BC24
BC25
BC26
BC27
BC28
BC29
BC30
BC31
BC32
BC33
CE39 Proxectar aplicando os estándares para a construción de vivendas pasivas. AC2
AC39
AC40
BC12

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducción aos edificios nZEB e ao estándar Passivhaus
1.1 Edificios nZEB (ECCN)
1.2 Estándar Passivhaus
2. A ferramenta PHPP 2.1 PHPP sistemas pasivos
2.2 PHPP sistemas activos
3. Sistemas pasivos 3.1 Orientación
3.2 Forma
3.3 Soleamento
3.4 Illamento e masa térmica
3.5 Hermeticidade
3.6 Ventilación
4. Sistemas activos 4.1 Resumen sistemas activos
4.2 Sistemas de ventilación
5. Pontes térmicas 5.1 Pontes térmicas e PHPP
5.2 Estudio de solucions construtivas
6. Casos prácticos 6.1 Casos prácticos
6.2 Exemplo de construción

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation A2 A39 A40 B7 B12 B18 B22 B24 C6 C7 C8 3 5 8
Supervised projects A2 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 1 14 15
Events academic / information B1 B3 B4 B5 0 6 6
Online forum A40 A39 B2 B17 B32 0 0 0
Workbook A2 A39 A40 0 0 0
ICT practicals A2 A39 A40 0 0 0
Guest lecture / keynote speech A2 A39 A40 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B22 B18 B17 B7 B5 B2 B1 C6 C7 C8 25 20 45
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation Exposición verbal del trabajo tutelado a través del cual el alumnado expone los temas analizados, conceptos y argumentos llevados a cabo en el trabajo, proponiendo cuestiones de forma dinámica.
Supervised projects Utilización de programa PHPP, BIM, etc
Events academic / information Ensayos para la conseguir el certificado PASSIVHAUS
Online forum Se dispondrá de un foro debate para la realización de ejercicios prácticos que permitan obtener nuevos conocimientos y manejo de herramientas orientadas a la búsqueda de información, publicación científica, realización de TFM y proyectos de investigación.
Workbook Apoyo de contenidos teóricos y bibliografía aportada por el profesor. Estudio dirigido por videoconferencias, videos, PowerPoint, siguiendo los contenidos del curso.
ICT practicals Aprendizaje por realización de ejercicios prácticos mediante TIC o técnicas experimentales.
Guest lecture / keynote speech Los profesores expondrán en el aula los contenidos del tema de estudio y facilitarán la información complementaria necesaria. También se pretende durante el curso, contar con la colaboración de expertos profesionales, que con carácter puntual acerquen al estudiante a la vida profesional.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Se realizará atención personalizada de seguimiento del trabajo y resolución de dudas a través del correo electrónico o directamente en el aula y/o en el horario de tutorías asignado.

En la versión no presencial se realizarán consultas y tutorías on line según instrucciones facilitadas por el profesor y mediante el uso de los medios on line disponibles.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 Trabajo con PHPP 40
Guest lecture / keynote speech A2 A39 A40 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B22 B18 B17 B7 B5 B2 B1 C6 C7 C8 Asistencia activa y con aprovechamiento de al menos el 80% de las sesiones magistrales. 20
Events academic / information B1 B3 B4 B5 Ensayo de la BlowerDoor 20
Oral presentation A2 A39 A40 B7 B12 B18 B22 B24 C6 C7 C8 Presentación y defensa argumentada del trabajo desarrollado. Se evaluarán las presentaciones atendiendo a las competencias. 20
 
Assessment comments
Modalidad no presencial:

-Evaluación de trabajos o proyectos: 10
(Se valorará la aplicación de técnicas y conocimientos expuestos durante el curso en el desarrollo del trabajo.)

-Trabajo final donde se refleje el dominio teóricometodológico de la materia y/o examen final: 80
(Se valorará la aplicación de técnicas y conocimientos expuestos durante el curso en el desarrollo del trabajo. La selección de las fuentes de información. La concreción y síntesis. La profundidad técnica y coherencia alcanzadas. La originalidad e innovación. La presentación y explicación.)

-Asistencia y participación en actividades: 10
(Se valorará la participación activa en las sesiones prácticas con aprovechamiento en el trabajo tutelado y presentación oral.)

Sources of information
Basic Wassouf, M. (2014). De la casa pasiva al estándar PASSIVHAUS. La arquitectura pasiva en climas cálidos.. Barcelona. Gustavo Gili.
Turégano Romero, J.A. et al (2009). Energías renovables. Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible (volumen II). Zaragoza. Universidad de Zaragoza
A.A.V.V. (2011). Guía del estándar PASSIVHAUS. Madrid. Fenercom.
Feist, W. (2015). La herramienta de cálculo de balance energético y planificación PASSIVHAUS.. Darmstadt. Passivhaus Institute.
Gonzalo, R. (2014). Passive house design : planning and design of energy-efficient building. Münich. Detail.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Principles of assessment and certification of sustainability in building/670526008
Constructive strategies in passive and bioclimatic architecture/670526010

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Methodologies for certification of sustainability in building (Breeam. Leed. Green)/670526015

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.