Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Demolición selectiva e xestión de residuos (RCD). Chans contaminados Código 670526017
Titulación
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinación
Lopez Piñeiro, Santiago
Correo electrónico
santiago.lopezp@udc.es
Profesorado
Lopez Piñeiro, Santiago
Correo electrónico
santiago.lopezp@udc.es
Web
Descrición xeral Os problemas ambientais que plantexan os RCD son o crecente volumen de xeneración e un escaso tratamento dos mesmos. A unha insuficiente prevención na producción se lle une un escaso aproveitamento dos residuos de demolición.
Ista situación pode provocar unha contaminación dos chans, impacto visual e disminución dos recursos naturais.
Hay dous aspectos fundamentais para a xestión. O primeiro e coñecer a normativa aplicable e con ela a identificación, clasificación e posibilidades de tratamento. O segundo e aplicar os sistemas de xestión dos residuos e mais concretamente, os que existen na Comunidade Autónoma.
Outras cuestions a tratar son os métodos de demolición selectiva nos que se intentan aproveitar os materiais xa utilizados.
A xestión dos residuos perigosos son obxeto de estudo diferenciado, dada a su importancia e lexislación específica.
Plan de continxencia 1. Modificaciones en los contenidos:
No se realizan cambios.

2. Metodologías:
Los alumnos que figuren en la modalidad presencial se pasan a la no presencial, por lo tanto, se aplican las de la modalidad no presencial.

3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado:
Mediante las plataformas oficiales de la UDC. (Las aplicadas en la modalidad no presencial):
-Correo electrónico: para contestar consultas, solicitar encuentros virtuales, resolver dudas y hacer seguimiento de trabajos tutelados, etc.
-Moodle: aportación de contenidos de las asignaturas, dirigir foros, gestionar tutorías, realizar pruebas, impartir lecciones, etc.
-Teams: realización de clases manteniendo preferentemente los horarios iniciales presenciales, tutorías en grupo, individuales, conferencias, etc.

4. Modificaciones en la evaluación:
Los alumnos que figuren en la modalidad presencial se pasan a la no presencial, por lo tanto, se aplican los criterios de la modalidad no presencial.

5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía.
No se realizan cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A37 CE37 Deseñar, planificar e executar procesos optimizados para a adecuada xestión e tratamento de residuos e chans procedentes do proceso construtivo e deconstructivo.
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B11 CG06 Toma de decisións.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dirixir a demolición dunha obra ben na súa totalidade ou parcialmente, con ou sin aproveitamento dos materiais. BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM28
BM29
BM31
BM32
CM4
CM6
CM8
Xestionar os residuos de construcción e demolición que aparecen nunha obra. AM37
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM22
BM24
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM30
BM31
BM32
CM4
CM6
CM8
Coñecer as actuacións necesarias para a remediación dun chan. AM37
BM2
BM3
BM4
BM6
BM7
BM9
BM10
BM11
BM12
BM22
BM24
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM32
CM4
CM6
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1.- Demolición selectiva. 1.1 Concepto e exemplos.
1.2 Actuacions previas.
1.3 Secuencia dos traballos.
1.4 Máquinas e sistemas.
1.5 Demolicións parciais e demolicións totais.
1.6 Aproveitamento de materiais.
1.7 Boas prácticas.
2.- Xestión de residuos. 2.1 Concepto de RCD.
2.2 Lexislación e normativa.
2.3 Axentes e responsabilidades.
2.4 Plataformas de traballo. Xunta de Galicia.
2.5 Plantas de tratamento.
2.6 Residuos perigosos.
3.- Chans Contaminados. 3.1 Estructura dun chan. Comportamento da auga.
3.2 Lexislación.
3.3 Tipos de contaminación.
3.4 Remediación de chans.
3.5 Casos representativos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B11 B12 B28 B31 B32 9 45 54
Presentación oral B2 B3 B4 B6 B7 B9 B10 B11 B12 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 C4 C6 C8 1 4 5
Sesión maxistral A37 B1 B3 B5 B6 B9 B22 B24 B25 B26 B27 B29 B30 C4 C6 C8 8 8 16
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Pretendese que o alumno se familiarice coa vida profesional, na que ten que manexar información de diversa índole. Incentivarase o rigor das fontes, o contraste das mesmas e a adecuación o caso concreto. Os alumnos agruparánse en función dos temas que o profesor propoña. O número de alumnos por grupo dependerá do tema de estudio, pudendose dividir o grupo inicial si fose preciso, en un o máis subgrupos.
Valorarase cómo atopar a información e os recursos que dispoñen: DIALNET, SCOPUS,..., así como, a presentación das diversas fontes e autores (ISO 690, etc).

Os alumnos serán asistidos polo profesor, tanto para sua preparación como a posterior exposición.

Presentación oral O longo do Curso os alumnos farán e presentarán os traballos realizados en grupo frente os compañeiros. Pretendese que o alumno se familiarice coa utilización dos soportes audiovisuales para a presentación dos traballos, a exposición en público de un tema de estudo e o posterior debate sobre o mesmo.
Cada grupo entregará o traballo en soporte informático e en papel. A presentación entregarase en soporte informático.
Cada traballo irá acompañado de un resumen dos contidos e dun resumen da presentación (na que tamén se indicará cales son os conceptos clave que se pretenderon transmitir a o resto dos compañeiros).
Sesión maxistral Na primeira parte da clase, o profesor expondrá na aula os contidos do tema de estudio. O profesor podrá deixar en MOODLE e en reprografía a información complementaria ou indicar onde a pode atopar. Tamén, se pretende durante o Curso, contar coa colaboración de expertos profesionais externos, que con carácter puntual e nos temas da súa expecialidade, acerquen o estudante a vida profesional.
Na segunda parte da clase, propondrase a realización dun debate sobre un tema de interese proposto polo profesor. Fomentarase o espíritu crítico e a participación de todos os alumnos

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Para a elaboración e presentación dos traballos por grupos de alumnos, contarán coa colaboración do profesor para o seu desenvolvemento e para a resolución das dudas que poideran xurdír durante todo o proceso.
O alumno dispondrá do horario de tutorías para a consulta das dudas que surxan tanto da asignatura como da redacción e exposición dos traballos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B11 B12 B28 B31 B32 Se valorará a selección realizada das fontes de información, a xerarquización, o contraste realizado e a capacidade de acercamiento o enfoque sobre o tema, síntesis, conclusións e da presentación entregada en Power Point. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica (). .
GERD (2010). Control de Residuos de Construcción y Demolición.. GERD. Madrid.
COAATIE Madrid (2010). Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. COAATIE. Madrid
De Santos, D. (2010). Gestión de Residuos en las Obras de Construcción y Demolición.. Tornapunta Editores
SIRGA (). http://sirga.medioambiente.xunta.es..
Fueyo Editores (2003). Manual de Demoliciones, Reciclaje y Manipulación de Materiales.. Fueyo Editores
Sagrera, J.M. (2000). Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.. ITEC. Cataluña.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistemas de xestión medioambiental/670526001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías