Identifying Data 2019/20
Subject (*) Structural technologies. eco-efficient and calculation methods Code 670526022
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Tecnoloxía da Construción
Coordinador
Barreiro Roca, José Carlos
E-mail
jose.barreiro@udc.es
Lecturers
Barreiro Roca, José Carlos
E-mail
jose.barreiro@udc.es
Web
General description Repaso das tecnoloxías que se poden considerar eficientes dende o punto de vista ecolóxico, no eido estrutural.
Aproximación ao cálculo de estruturas deseñadas de acordo ás ditas tecnoloxías.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A36 CE36 Capacidade de elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior.
A37 CE37 Deseñar, planificar e executar procesos optimizados para a adecuada xestión e tratamento de residuos e chans procedentes do proceso construtivo e deconstructivo.
A38 CE38 Avaliar e certificar a sustentabilidade da edificación mediante os diferentes procedementos de certificación existentes: BREEAM, LEDE, VERDE.
A47 CE47 Coñecer as tipoloxías e o comportamento das estruturas de madeira na edificación e a súa normativa de aplicación
A48 CE48 Dominio de habilidades e métodos de aplicación de novos materiais estruturais ao servizo do edificio
A49 CE49 Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un sistema estrutural sustentable con novos materiais
A50 CE50 Capacidade de análise e definición de proxectos de novos materiais estruturais
A51 CE51 Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación de sistemas construtivos tradicionais
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Capacidade de coñecer e empregar materiais estructurais ecoeficientes AC47
AC48
AC49
AC50
AC51
Capacidade de análise e síntese BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC14
BC17
CC6
CC8
Resolución de problemas BC8
BC10
BC23
BC24
Capacidade de avaliación, valoración e certificación AC36
AC37
AC38

Contents
Topic Sub-topic
1 MATERIAIS CONVENCIONAIS 1 Fábrica de pedra
2 Fábrica de ladrillo
3 Fábrica de bloque
4 Madeira natural
5 Madeira laminada
6 Formigóns
7 Outros materiais
2 MATERIAIS NON CONVENCIONAIS 1 Adobe
2 Tapial
3 Morteiros
4 Cerámicas
5 Vidro
6 Outros materiais
3 MÉTODOS DE ENSAIO 1 Ensaios a compresión
2 Ensaios a flexo-tracción
3 Ensaios de durabilidade
4 MÉTODOS DE CÁLCULO 1 Bases de cálculo
2 Coeficientes de seguridade
3 Métodos de cálculo
4 Métodos simplificados

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving B2 B3 B4 B5 B6 4 11 15
Supervised projects A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 2 36 38
Guest lecture / keynote speech A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 10 10 20
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Resolución práctica de problemas relacionados coa asignatura. Esta resolución pode ser efectuada polo profesor, polos alumnos ou de forma mixta
Supervised projects Desenvolvemento dun traballo vinculado ós contidos ao longo do curso con asistencia do profesor.
Guest lecture / keynote speech Impártense para a totalidade do grupo. Nelas desenvólvense os aspectos que se consideran necesarios para a comprensión da materia.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Supervised projects
Description
Atención directa ao alumno para o enfoque do traballo tutelado e para a discusión e solución de dudas teóricas e resolución de problemas

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 Atención e participación na clase 10
Problem solving B2 B3 B4 B5 B6 Resolución dos problemas e prácticas curtas prantexadas na aula 20
Supervised projects A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 Traballo global, onde se valorarán
- Achegas orixinais
- Estructura, presentación e exposición
- Calidade da documentación
70
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Cassinello, F. (1973). Carpintería. Rueda, Madrid
Camuñas, A. (1974 (8ª Ed.)). Materiales de construcción. Guafiana, Madr¡d
Glez. Crespo, M., Marín, E., Tabernero, F. (1999). Mecánica de los cuerpos deformables. Fundaentos y aplicaciones. Tórculo, Santiago de Connpostela
Afanásiev, A.M., Marien, V.A. (1978). Prácticas de laboratorio sobre resistencia de materiales. MIR, Moscú

Complementary Llano, P. de (1981). Arquitectura popular en Galicia. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Santiago de Copostela
Ministerio de Vivienda (2006). CTE. Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda. Madrid


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Structures of wood and derivatives/670526021
Structural reliability: basic principles/670526019
Verification of existing structures/670526020
Life cycle analysis/670526002
Eco-efficient structures/670526009

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Introduction to the Master thesis: methodology and research planning/670526004
Efficient and innovative building materials/670526003
Constructive strategies in passive and bioclimatic architecture/670526010

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.