Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Tecnoloxías estruturais ecoeficientes e métodos de cálculo Código 670526022
Titulación
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Tecnoloxía da Construción
Coordinación
Barreiro Roca, José Carlos
Correo electrónico
jose.barreiro@udc.es
Profesorado
Barreiro Roca, José Carlos
Correo electrónico
jose.barreiro@udc.es
Web
Descrición xeral Repaso das tecnoloxías que se poden considerar eficientes dende o punto de vista ecolóxico, no eido estrutural.
Aproximación ao cálculo de estruturas deseñadas de acordo ás ditas tecnoloxías.
Plan de continxencia PLAN DE CONTINXENCIA

Adaptacións que levarán a cabo na docencia e na avaliación, se nos atopamos nun escenario de non presencialidad por un novo brote de pandemia ou fronte a imposibilidade de cumprir coas medidas vixentes no momento da docencia presencial:1. Modificacións nos contidos:

Non se realizan cambios.2. Metodoloxías:

Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse as da modalidade non presencial.3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:

Mediante as plataformas oficiais da UDC. (As aplicadas na modalidade non presencial):

-Correo electrónico: para contestar consultas, solicitar encontros virtuais, resolver dúbidas e facer seguimento de traballos tutelados, etc.

-Moodle: achega de contidos das materias, dirixir foros, xestionar titorías, realizar probas, impartir leccións, etc.

-Teams: realización de clases mantendo preferentemente os horarios iniciais presenciais, *tutorías en grupo, individuais, conferencias, etc.4. Modificacións na avaliación:

Os alumnos que figuren na modalidade presencial pásanse á non presencial, por tanto, aplícanse os criterios da modalidade non presencial.5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía.

Non se realizan cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A36 CE36 Capacidade de elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior.
A37 CE37 Deseñar, planificar e executar procesos optimizados para a adecuada xestión e tratamento de residuos e chans procedentes do proceso construtivo e deconstructivo.
A38 CE38 Avaliar e certificar a sustentabilidade da edificación mediante os diferentes procedementos de certificación existentes: BREEAM, LEDE, VERDE.
A47 CE47 Coñecer as tipoloxías e o comportamento das estruturas de madeira na edificación e a súa normativa de aplicación
A48 CE48 Dominio de habilidades e métodos de aplicación de novos materiais estruturais ao servizo do edificio
A49 CE49 Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un sistema estrutural sustentable con novos materiais
A50 CE50 Capacidade de análise e definición de proxectos de novos materiais estruturais
A51 CE51 Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación de sistemas construtivos tradicionais
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de coñecer e empregar materiais estructurais ecoeficientes AM47
AM48
AM49
AM50
AM51
Capacidade de análise e síntese BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM14
BM17
CM6
CM8
Resolución de problemas BM8
BM10
BM23
BM24
Capacidade de avaliación, valoración e certificación AM36
AM37
AM38

Contidos
Temas Subtemas
1 MATERIAIS CONVENCIONAIS 1 Fábrica de pedra
2 Fábrica de ladrillo
3 Fábrica de bloque
4 Madeira natural
5 Madeira laminada
6 Formigóns
7 Outros materiais
2 MATERIAIS NON CONVENCIONAIS 1 Adobe
2 Tapial
3 Morteiros
4 Cerámicas
5 Vidro
6 Outros materiais
3 MÉTODOS DE ENSAIO 1 Ensaios a compresión
2 Ensaios a flexo-tracción
3 Ensaios de durabilidade
4 MÉTODOS DE CÁLCULO 1 Bases de cálculo
2 Coeficientes de seguridade
3 Métodos de cálculo
4 Métodos simplificados

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B6 4 11 15
Traballos tutelados A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 2 36 38
Sesión maxistral A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 10 10 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución práctica de problemas relacionados coa asignatura. Esta resolución pode ser efectuada polo profesor, polos alumnos ou de forma mixta
Traballos tutelados Desenvolvemento dun traballo vinculado ós contidos ao longo do curso con asistencia do profesor.
Sesión maxistral Impártense para a totalidade do grupo. Nelas desenvólvense os aspectos que se consideran necesarios para a comprensión da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Atención directa ao alumno para o enfoque do traballo tutelado e para a discusión e solución de dudas teóricas e resolución de problemas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A47 A48 A49 A50 A51 B1 B8 B10 B14 Atención e participación na clase 10
Solución de problemas B2 B3 B4 B5 B6 Resolución dos problemas e prácticas curtas prantexadas na aula 20
Traballos tutelados A36 A37 A38 B17 B23 B24 C6 C8 Traballo global, onde se valorarán
- Achegas orixinais
- Estructura, presentación e exposición
- Calidade da documentación
70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Cassinello, F. (1973). Carpintería. Rueda, Madrid
Camuñas, A. (1974 (8ª Ed.)). Materiales de construcción. Guafiana, Madr¡d
Glez. Crespo, M., Marín, E., Tabernero, F. (1999). Mecánica de los cuerpos deformables. Fundaentos y aplicaciones. Tórculo, Santiago de Connpostela
Afanásiev, A.M., Marien, V.A. (1978). Prácticas de laboratorio sobre resistencia de materiales. MIR, Moscú

Bibliografía complementaria Llano, P. de (1981). Arquitectura popular en Galicia. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Santiago de Copostela
Ministerio de Vivienda (2006). CTE. Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda. Madrid


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estruturas de madeira e derivados/670526021
Fiabilidade estrutural: principios básicos/670526019
Verificación de estruturas existentes/670526020
Análise de ciclo de vida/670526002
Estruturas ecoeficientes/670526009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación/670526004
Materiais construtivos innovadores e eficientes/670526003
Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática/670526010

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías