Identifying Data 2019/20
Subject (*) Energy audit and evaluation of efficiency in building II: large tertiary use Code 670526024
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
Pérez Ordóñez, Juan Luis
E-mail
juan.luis.perez@udc.es
Lecturers
Gonzalez Fonteboa, Belen
Martinez Lage, Isabel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
E-mail
belen.gonzalez.fonteboa@udc.es
isabel.martinez@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
Web
General description

Study programme competencies
Code Study programme competences
A53 CE53 Coñecer e aplicar os fundamentos, recursos, tecnoloxía, aplicacións informáticas e normativa sobre aforro e eficiencia de enerxía de edificios de uso gran terciario e ás unidades que o integran.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B11 CG06 Toma de decisións.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B16 CG11 Aprendizaxe autónoma.
B21 CG16 Motivación pola calidade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Realizar una auditoría energética en un edificio de uso gran terciario o en cualquiera de las unidades que lo integra. Conocer las técnicas de reconocimiento e inspección para obtener todos los datos técnicos tanto de la envolvente térmica como de los sistemas térmicos de edificios de uso gran terciario. Realizar diagnosis para determinar aquellos aspectos con un comportamiento térmico o energético deficientes y que son mejorables tanto en la envolvente térmica como en los sistemas térmicos del edificio para mejorar su eficiencia energética y su calificación. Conocer soluciones técnicas de mejora para implantar en el edificio para mejorar su eficiencia energética y su calificación, realizando propuestas de rehabilitación energética integral. Conocer la normativa técnica aplicable al comportamiento energético del edificio, la limitación de la demanda y la metodología normativa y las aplicaciones informáticas a emplear para obtener la calificación de la eficiencia energética. Conocer los parámetros técnicos y energéticos que intervienen en los principales esquemas de certificación de la sostenibilidad en la edificación y realizar su evaluación. Conocer y utilizar tecnologías avanzadas de ingeniería en edificación y su empleo en la diagnosis, realización y optimización de proyectos. AC53
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC16
BC21
BC22
BC23
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducción 1.1 Informe de Evaluación del Edificio (edificios gran terciario)
2. Eficiencia energética en la edificación. 2.1 Documentos reconocidos para determinar la eficiencia energética del edificios terciarios y gran terciario
3. Certificación energética en edificios gran terciario 3.1 Procedimiento de certificación.
3.2 Aplicaciones informáticas específicas para la calificación de la eficiencia energética en inmuebles nuevos
y existentes de uso gran terciario.
4. Mejoras energética en la edificación. 4.1 Catálogo de soluciones técnicas para la rehabilitación
energética del inmueble y mejora de las condiciones existentes
5. Fomento de la mejora energéticas en la edificación 5.1 Documentos necesarios para la solicitud de subvenciones y préstamos en los casos de rehabilitación energética.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
ICT practicals A53 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 10 40 50
Guest lecture / keynote speech A53 B6 B7 B14 11 11 22
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
ICT practicals Resolución de ejercicios prácticos empleando software de evaluación y certificación energética (HULC, CE3X, etc.) en edificios gran terciario
Guest lecture / keynote speech Exposición del contenido teórico y metodologías de trabajo para realizar la evaluación y certificación energética de los edificios. Se expondrán casos prácticos resueltos

Personalized attention
Methodologies
ICT practicals
Description
La atención personalizada versa principalmente en resolver dudas que los softwares puedan ocasionar, a parte de las propia resolución de dudas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
ICT practicals A53 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Resolución de ejercicios prácticos empleando software de evaluación y certificación energética. 100
 
Assessment comments

Asistencia obligatoria a clase. 

Los ejercicios realizados en las
clases pueden ser susceptibles de incorporarse en la evaluación de metodología
denominada "Prácticas a través de TIC". 


Sources of information
Basic Ministerio de Fomento (2017). DB HE: Ahorro de energía. BOE.
Rey Martínez, J; Velasco Gómez, E. Rey Hernández, JM. (2018). Eficiencia energética de los edificios: Auditorías energéticas. Paraninfo
Rey Martínez, J; Velasco Gómez, E. Rey Hernández, JM. (2018). Eficiencia energética de los edificios: Certificación energética. Paraninfo
IDAE (2011). Escala de calificación energética. Edificios de nueva construcción. . Madrid
IDAE (2009). Escala de calificación energética. Edificios Nuevos. Madrid
Ministerio de Fomento (2017). HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER. .
IDAE (2012). Manual de usuario de calificación energética de edificios existentes CE3X. Madrid

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Systems and installations based on renewable energy and microgeneration/670526011
Techniques for mounting and integration of renewable energy systems/670526012

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Techniques for saving and efficient use of energy in buildings: energy refurbishment/670526025
Techniques of air-conditionning and IAQ certification of indoor environmental quality in building/670526026
Energy audit and evaluation of efficiency in building I: residential and small tertiary uses/670526023

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.