Identifying Data 2019/20
Subject (*) Techniques for saving and efficient use of energy in buildings: energy refurbishment Code 670526025
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
Pérez Ordóñez, Juan Luis
E-mail
juan.luis.perez@udc.es
Lecturers
Martinez Lage, Isabel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
E-mail
isabel.martinez@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
Web
General description
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A54 CE54 Coñecer e aplicar a casos prácticos, os fundamentos, recursos, tecnoloxías, ferramentas de apoio (diagnose e informáticas), normativa sobre técnicas de aforro de enerxía do edificio e o catálogo de melloras, así como a metodoloxía construtiva e de montaxe máis adecuadas para implementalas.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B10 CG05 Resolución de problemas.
B11 CG06 Toma de decisións.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B16 CG11 Aprendizaxe autónoma.
B21 CG16 Motivación pola calidade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B23 CG18 Orientación a resultados.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e implantar as solucións tecnolóxicas máis axeitadas para a rehabilitación enerxética das envolventes AC54
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC16
BC21
BC22
BC23
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7
Coñecer e implantar solucións tecnolóxicas para mellorar o rendemento das instalacións térmicas e de iluminación. AC54
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC16
BC21
BC22
BC23
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7
Coñecer e aplicar a metodoloxía mais adecuada para realizar unha auditoría enerxética e ambiental do edificio AC54
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC14
BC16
BC21
BC22
BC23
BC24
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Introdución á xestión enerxética e ambiental nos edificios Situación actual do sector da edificación
Análise da demanda de enerxía en España
Análise da demanda de enerxía en Galicia
Aspectos básicos da xestión enerxética
Diagnosis energética: Causas del comportamiento ineficiente del edificio Análisis de los datos obtenidos en la auditoría
Determinación de las posibles causas del comportamiento ineficiente
Organización y preparación de los datos
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención na envolvente Catálogo de materiais e solucións construtivas recomendadas. Pontes térmicas, control de condensacións e estanquidade do aire
Recálculo da demanda enerxética en función da solución adoptada
Efectos sobre a demanda enerxética da rehabilitación térmica da envolvente
Rehabilitación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas térmicos Mellora do rendemento
Substitución de equipos obsoletos
Técnicas de ventilación con recuperación de enerxía e climatización pasiva
Novas tecnoloxías dispoñibles para os sistemas de produción de calor
Rehabiliatación enerxética: Técnicas de intervención en sistemas eléctricos Mellora do rendemento lumínico
Mellora do rendemento eléctrico
Solucións tecnolóxicas dispoñibles para o uso eficiente da enerxía eléctrica
Técnicas de uso eficiente da enerxía: Sistemas de regulación e control centralizados Domótica
Sistemas de regulación e control enerxético
Medidas de seguimento do comportamento do edificio na súa vida útil.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 12 12 24
Case study A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 6 6 12
Supervised projects A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 16 17 33
 
Personalized attention 6 0 6
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech O profesor organizará a sesión en tres fases, a primeira introdutoria á materia que se pretende impartir, a segunda expositiva na que se detallan as técnologías e solucións utilizadas na rehabilitación térmica dos inmobles, a última na que se resume o exposto establecendo un intercambio de opinón cos alumnos.
Case study Durante o curso analizaranse casos prácticos que resultan da aplicación das técnicas de intervención expostas durante as sesións maxistrais.
Supervised projects Durante o curso o alumno terá que realizar traballos individuais (máximo 4) e un traballo en grupo (en grupos non superiores a 4 alumnos). Avalíase o contido, a presentación e os resultados obtidos polo alumno en cásolle práctico proposto polo profesor.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Durante a realización dos traballos individuais, o profesor asistirá ao alumno naqueles aspectos nos que se precise asistencia para a resolución dos mesmos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A54 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C1 C3 C4 C6 C7 Realizaranse traballos individuais ou en grupo. 100
 
Assessment comments
Asistencia obrigatoria a clase.

Sources of information
Basic Jordi Autonell, Josep Balcells, Joan Brossa y Francesc Fornieles (). EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. AMV ediciones
Rey Martínez, J; Velasco Gómez, E. Rey Hernández, JM. (2018). Eficiencia energética de los edificios: Auditorías energéticas. Paraninfo
Richartz, Clemens (). Energy-efficiency upgrades: principles, details, examples. Diaz de Santos
IDAE (). Guía Práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable. Madrid
Morón Bécquer, Pedro (). La directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios: impacto sobre la actividad inmobiliaria. Diaz de Santos

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Systems and installations based on renewable energy and microgeneration/670526011

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Energy audit and evaluation of efficiency in building II: large tertiary use/670526024
Energy audit and evaluation of efficiency in building I: residential and small tertiary uses/670526023

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.