Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo de Fin do Mestrado Código 670526027
Titulación
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinación
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Correo electrónico
victor.hermo@udc.es
Profesorado
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Pintos Pena, Santiago
Correo electrónico
victor.hermo@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
Web
Descrición xeral A regulación do TFM como materia é realizada pola UDC. O Máster desenvolverá e fará pública unha regulamentación específica para orientación do estudante na realización e defensa do TFM. Tamén publicaranse en Moodle otros detalles de formato de presentación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A36 CE36 Capacidade de elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
B33 CG28 Xestionar a explotación do edificio, implementando as melloras necesarias para adecuar os parámetros ambientais e enerxéticos.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT05 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior. AM36
BM25
BM26
BM27
BM28
BM29
BM30
BM31
BM32
BM33
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Tutorías sobre da difusión dos resultados e técnicas de presentación. Difusión dos resultados e técnicas de presentación.
Tutorías sobre os Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento. Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 1 0 1
Traballos tutelados A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 8 140 148
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral O TFM debe presentarse en sesión pública ante un Tribunal.
A presentación e defensa do TFM implica non só a capacidade de estruturar e xerar un documento escrito/gráfico de alto contido, senón ademais presentalo oralmente no tempo que se lle asigne polo Tribunal.
Posteriormente, o alumno deberá responder adecuadamente a cantas preguntas formúlelle calquera membro do Tribunal.
Traballos tutelados Os alumnos elixen o tema do seu TFM así como ao seu titor de entre os profesores do MUES.
De acordo coa programación e obxectivos marcados polo titor farase un control e seguimento do TFM, de forma que se poida asegurar tanto a autoría persoal, como a súa orixinalidade e calidade.
Todos estes extremos quedarán testemuñados no informe que cada titor entregará a fin de curso, condición previa para que se poida presentar o TFM ante o Tribunal.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición


O alumno prepara o TFM de acordo coas indicacións e programación que lle indique persoalmente o seu titor.
O titor redactará un informe final para tramitar a través da Secretaría Virtual e achegar impreso ao TFM de cada alumno, de forma que o Tribunal poida ter en consideración cantas circunstancias sexan precisas para valorar na súa total integridade o traballo presentado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Na valoración que o tribunal fai do TFM entregado e da súa pública exposición, vai implícita unha avaliación do traballo tutelado previo, cuxo seguimento continuo debe quedar debidamente reflectido no informe achegado polo titor. 10
Presentación oral A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 En sesión pública cada alumno exporá oral e gráficamente o seu TFM, dando razón e xustificación do alcance das súas investigacións e propostas.
O Tribunal valorará a orixinalidade e dificultade do traballo realizado, a súa extensión e profundidade, a claridade expositiva e de representación gráfica mostrada, e con todo iso dará unha cualificación xustificada a cada alumno.
No caso de que o tribunal considere que algún TFM non alcance o nivel mínimo, emitirá un informe razoado, acerca de se é posible modificalo ou completalo, dándolle un prazo de tempo para o seu ulterior cualificación.
90
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Dado o carácter global que se expón desde o TFM, non cabe definir aquí unha bibliografía específica.
Neste punto resulta pertinente referirse ás fontes xa propostas desde as diferentes materias que integran o Máster, e aqueloutras máis específicas que propoña en cada caso o titor de acordo coa natureza e obxectivos concretos do traballo.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías