Identifying Data 2019/20
Subject (*) Master Thesis Code 670526027
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador
Hermo Sanchez, Victor Manuel
E-mail
victor.hermo@udc.es
Lecturers
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Pintos Pena, Santiago
E-mail
victor.hermo@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
Web
General description A regulación do TFM como materia é realizada pola UDC. O Máster desenvolverá e fará pública unha regulamentación específica para orientación do estudante na realización e defensa do TFM. Tamén publicaranse en Moodle otros detalles de formato de presentación.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A36 CE36 Capacidade de elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
B33 CG28 Xestionar a explotación do edificio, implementando as melloras necesarias para adecuar os parámetros ambientais e enerxéticos.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT05 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior. AC36
BC25
BC26
BC27
BC28
BC29
BC30
BC31
BC32
BC33
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC8

Contents
Topic Sub-topic
Tutorías sobre da difusión dos resultados e técnicas de presentación. Difusión dos resultados e técnicas de presentación.
Tutorías sobre os Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento. Traballos de Fin de Máster: obxectivos, tipoloxía, estrutura, ferramentas de apoio e desenvolvemento.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Oral presentation A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 1 0 1
Supervised projects A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 8 140 148
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Oral presentation O TFM debe presentarse en sesión pública ante un Tribunal.
A presentación e defensa do TFM implica non só a capacidade de estruturar e xerar un documento escrito/gráfico de alto contido, senón ademais presentalo oralmente no tempo que se lle asigne polo Tribunal.
Posteriormente, o alumno deberá responder adecuadamente a cantas preguntas formúlelle calquera membro do Tribunal.
Supervised projects Os alumnos elixen o tema do seu TFM así como ao seu titor de entre os profesores do MUES.
De acordo coa programación e obxectivos marcados polo titor farase un control e seguimento do TFM, de forma que se poida asegurar tanto a autoría persoal, como a súa orixinalidade e calidade.
Todos estes extremos quedarán testemuñados no informe que cada titor entregará a fin de curso, condición previa para que se poida presentar o TFM ante o Tribunal.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Oral presentation
Description


O alumno prepara o TFM de acordo coas indicacións e programación que lle indique persoalmente o seu titor.
O titor redactará un informe final para tramitar a través da Secretaría Virtual e achegar impreso ao TFM de cada alumno, de forma que o Tribunal poida ter en consideración cantas circunstancias sexan precisas para valorar na súa total integridade o traballo presentado.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Na valoración que o tribunal fai do TFM entregado e da súa pública exposición, vai implícita unha avaliación do traballo tutelado previo, cuxo seguimento continuo debe quedar debidamente reflectido no informe achegado polo titor. 10
Oral presentation A36 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C1 C3 C4 C5 C6 C8 En sesión pública cada alumno exporá oral e gráficamente o seu TFM, dando razón e xustificación do alcance das súas investigacións e propostas.
O Tribunal valorará a orixinalidade e dificultade do traballo realizado, a súa extensión e profundidade, a claridade expositiva e de representación gráfica mostrada, e con todo iso dará unha cualificación xustificada a cada alumno.
No caso de que o tribunal considere que algún TFM non alcance o nivel mínimo, emitirá un informe razoado, acerca de se é posible modificalo ou completalo, dándolle un prazo de tempo para o seu ulterior cualificación.
90
 
Assessment comments

Sources of information
Basic (). .
Dado o carácter global que se expón desde o TFM, non cabe definir aquí unha bibliografía específica.
Neste punto resulta pertinente referirse ás fontes xa propostas desde as diferentes materias que integran o Máster, e aqueloutras máis específicas que propoña en cada caso o titor de acordo coa natureza e obxectivos concretos do traballo.
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.