Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Materiais I Código 670G01003
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Dereito Privado
Economía
Enxeñaría Civil
Expresión Gráfica Arquitectónica
Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Vazquez Fernandez, Ramon
Correo electrónico
ramon.vazquez.fernandez@udc.es
Profesorado
Vazquez Fernandez, Ramon
Correo electrónico
ramon.vazquez.fernandez@udc.es
Web
Descrición xeral En esta materia se inicia al alumno en el aprendizaje sobre la naturaleza de los diversos materiales de construcción así como su aproximación al aspecto físico y reconocimiento de los mismos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
A5 Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos.
A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B12 Razoamento crítico.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B17 Creatividade e innovación.
B21 Motivación pola calidade.
B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los materiales, tecnologías, equipos, sistemas y procesos constructivos propios de la edificación en general y en particular aquellos específicos de Galicia. A3
Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos saber A5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Elaborar certificados e informes técnicos sobre la calidad de los materiales basados en ensayos y pruebas organolépticas. A29
Realización de ensayos de laboratorio para determinar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción. A19
Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, su origen geológico así como sus procesos de elaboración. A3
Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos. A5
Capacidad para reconocer organolepticamente los materiales de construcción. A3
Conocer los materiales, tecnologías, equipos, sistemas y procesos constructivos propios de la edificación en general y en particular aquellos específicos de Galicia. A3
Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable A20
Capacidade de análise e síntese. Capacidade de organización e planificación. Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información B1
B2
B3
Capacidade de traballo en equipo B7
Razoamento crítico. Compromiso ético. Aprendizaxe autónomo. Adaptación a novas situacións. Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica. Creatividade e innovación. B12
B14
B17
Motivación pola calidade. Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente B21
B22
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade C8

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE 1. MATERIALES PETREOS TEMA 1.- Generalidades, clasificación y elección de los materiales
TEMA 2.- Rocas, formación clasificación general, estructuras
EMA 3.- Rocas ígneas: intrusivas, filoneanas, extrusivas
EMA 4.- Rocas sedimentarias, de formación mecánica, disgregadas
Coherentes, aplicaciones
TEMA 5.- Sedimentarias de precipitación química, aplicaciones
TEMA 6.- Rocas metamórficas
TEMA 7.- Rocas extracción: sistemas, obtención de tableros, tratamientos superficiales.
TEMA 8.- Formas de las piedras utilizadas en construcción.
BLOQUE TEMATICO 2. CERAMICA Y VIDRIO TEMA 9.- Cerámica, materias primas propiedades
TEMA 10.- Sistemas de elaboración
TEMA 11.- Productos cerámicos: ladrillos, bloques, bovedillas.
TEMA 12.- Tejas, piezas especiales, arcilla expandida
TEMA 13.- Baldosas cerámicas, fabricación, clasificación. Definiciones.
TEMA 14.- Azulejos. Pavimentos ceramicos.Gres
TEMA 15.- Vidrio, fabricación, características. Tipos, propiedades. Colocación
BLOQUE TEMATICO 3. CONGLOMERANTES TEMA 16.- Conglomerantes, generalidades. Cales, yesos: obtención, tipos, propiedades, productos para la construcción, aplicaciones.
TEMA 17.- Cementos tipo portland: fabricación, constituyentes. Hidratación,
TEMA 18.- Propiedades: fraguado, endurecimiento, calor de hidratación. inestabilidad volumétrica. Propiedades físicas y químicas. Carbonatación
TEMA 19.- Cementos, cales y yesos: almacenamiento y conservación.
TEMA 20.- RC-16. Definiciones. Tipos de cementos. Aplicaciones
BLOQUE 4. METALES TEMA 21.- Materiales metálicos: propiedades.
TEMA 22.- Hierro fundido. Acero, obtención. Productos para la construcción. Designaciones. Aplicaciones,
TEMA 23.- Acero: Tratamientos. Operaciones. Acero inoxidable
TEMA 24.- Aluminio, Cobre, zinc: obtención, propiedades, tratamientos, aleaciones, aplicaciones .

BLOQUE 5. MADERAS TEMA 25.- Madera: generalidades, composición, clasificaciones.
TEMA 26.- Propiedades y enfermedades de la Maderas. Aplicaciones

PRÁCTICAS DE LABORATORIO GENERALIDADES
1.- Conceptos de normalización, estandarización, calidad, normalización 1 H.
2.- Concepto de ensayo, tipos, muestras, probetas 1 H.
3.- Estructura de los materiales 1 H

PROPIEDADES
4.- Físicas Básicas 1 H.
5.- Hidrofísicas 1 H.
6.-Acústicas 1 H.
7.-Térmicas 1 H.
8.-Mecánicas 1 H.
9-Químicas 1 H.
10.- Reglas para expresión numérica, aplicaciones 1 H.

ENSAYOS
11.- Instrumentación 1 H.
12.- Densidades, porosidades, compacidad, etc 1 H.
13.- Succión, tolerancias 1 H
14.- Tiempos de trabajabilidad y principio y fin de fraguado 1 H.
15.- Desgastes 1 H
16.- Medidores galvanizado, lacado etc 1 H.

EJERCICIOS
17.- Densidades, porosidades 1 H.
18.- Densidades 1 H
19.- Granulometrías 1 H
20.- Resistencias mecánicas 1 H.
21.- Tolerancias 1 H.

RECONOCIMIENTO
22.- Materiales pétreos 2 H
23.- Materiales cerámico 2 H.
24.- Vidrio 1 H.
25.- Yesos, escayolas, cales, cementos 1 H.
26.- Materiales metálicos 2 H.
27.- Maderas 1 H.
28.- OTROSPlanificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A19 A29 B1 B2 B7 B12 B17 B21 B22 C8 21 30 51
Proba obxectiva A3 A5 A19 B1 B2 B12 8 0 8
Sesión maxistral A5 A20 21 60 81
Traballos tutelados B3 B14 0 8 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Resolver dudas referentes a los contenidos de la asignatura.
Orientación y asesoramiento sobre bibliografías
Orientar trabajos tutelados.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A3 A5 A19 B1 B2 B12 Prueba que integra preguntas de las materias impartidas en las clases explicativas y las clases interactivas.
Resolución de Ejercicios.

Reconocimiento de los materiales de construcción estudiados.
70
Traballos tutelados B3 B14 Metodología dieñada para promover el aprendizaje autónomo del alumno, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados. Está referida prioritariamente al aprendizaje del "como hacer las cosas". Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el siguimiento de ese aprendizaje independiente de los estudiantes y el siguimiento del aprendizaje por el profesor tutor 30
 
Observacións avaliación
<p>La evaluación de los trabajos tutelados incluyen el trabajo desarrollado en las clases interactivas, el trabajo autónomo general del alumno desarrollado durante el curso y las presentaciones orales. Además para poder optar a esta evaluación será necesaria la asistencia a clase como mínimo del 80% de las clases asi como el haber realizado todas las actividades propuestas. Además para el aprobado final de la asignatura, independiente de los procentajes de las calificaciones que cada alumno obtenga de los trabajos tutelados y de las pruebas será NECESARIO obtener una NOTA MÍNIMA de 5 sobre 10 en la prueba o examen final. </p>

Fontes de información
Bibliografía básica

APUNTES DE PRÁCTICAS Y TEORÍA REDACTADOS POR LOS PROFESORES DE LA ASIGNATURA

UNE 197001-2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION G.I.Gorchakov

MATERIALES DE CONSTRUCCION F. Arredondo

TRATADO DE GEOLOGIA P. Bellair y CH. Pomerol

MATERIALES DE CONSTRUCCION F.Orúx

PIEDRAS GRANITOS Y MARMOLESE. Samso.

LA PIEDRA EN CASTILLA Y LEON. Edit. Junta de Castilla y León.

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE LA COLOCACIÓN DE PIZARRAS EN CUBIERTAS. José Luis Menéndez Seigas.

MANUAL DE ROCAS ORNAMENTALES. Edit. E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid

MANUAL-GUÍA TÉCNICA DE LOS REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS. EDT. INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN. José Luis Porcar.

MANUAL DEL VIDRIO.. CITAV

EL CEMENTO PORTLAND Y OTROS AGLOMERANTES. Autor . F. Gomá. Edit. Edistores técnicos asociados.

MANUAL DEL YESO. autores: Luis Villanueva Dominguez y Alfonso García Santos. Edit. ATEDY

FABRICACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LOS DIVERSOS TIPOS DE CEMENTOS. Edit: E.T.A. Autor: M. Venuat.

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-16)

NORMAS UNE EN 197-1:2011/ 80-303:2013/80-305:2012/80307:2001/

E.H.E.08

FABRICACIÓN DE HIERRO, ACERO Y FUNDICIÓN. 2 tomos. José Apraiz B.

INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL &nbsp;( E A E ) 2011

LAS ARMADURAS. Instituto Técnico de la Construcción S.A. Ismael Sirvent Casanova

GALVANIZACION &nbsp;EN CALIENTE &nbsp;- &nbsp;ASOCIACION TCNICA ESPAÑOLA DE GALVANIZACION

ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL. José Calatrava Ruiz

EL ALUMINIO EN LA CONSTRUCCIÓN. –

TECNOLOGÍA DE LA MADERA. E. Salesianas. Edit. Don Bosco.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

UNE, EN, PLIEGOS ETC.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías