Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Economía e Organización de empresa Código 670G01010
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Barbeito Roibal, Susana Maria
Correo electrónico
susana.barbeito@udc.es
Profesorado
Barbeito Roibal, Susana Maria
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
susana.barbeito@udc.es
a.nietouria@udc.es
Web
Descrición xeral Con esta asignatura el alumno, futuro aquitecto técnico, conocerá y comprenderá el entorno económico en el que desarrollará su actividad profesional, bien como profesional liberal independiente, como asalariado en empresa constructora o inmobiliaria, o como funcionario de las Administraciones Públicas. El contenido teórico de la asignatura tiene un carácter básico e introductorio, existiendo la posibilidad de ampliar y profundizar muchos de sus aspectos a través de otras asignaturas del Plan de Estudios. El alumno alcanzará un conocimiento global de los conceptos básicos de Economía general, Economía de la Empresa, Gestión de recursos y Análisis de inversiones. En la parte de Economía general conocerá el marco en el que se mueve la economía actual, a nivel básico, desde una óptica microeconómica. En el bloque Economía de la Empresa caracterizará a la empresa en general, identificará sus formas jurídicas y los requisitos legales para su constitución. Por último, aprenderá a realizar análisis de viabilidad de proyectos de construcción.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios.
A13 Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación.
A21 Aplicar as técnicas de control e xestión económica da edificación.
A33 Analizar a viabilidade urbanística de solares e elaborar documentos relacionados co planeamento, xestión e control urbanístico.
A34 Realizar asesoramentos inmobiliarios.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
B4 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
B5 Capacidade para a resolución de problemas.
B6 Capacidade para a toma de decisións.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B8 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinario.
B10 Habilidades nas relacións interpersoais.
B12 Razoamento crítico.
B13 Compromiso ético.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Adaptación a novas situacións.
B23 Orientación a resultados.
B24 Orientación ao cliente.
B25 Hábito de estudo e método de traballo.
B27 Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe.
B28 Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios. A10
A13
A21
Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación A13
A21
A33
A34
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B12
B13
B15
B23
B24
C1
C3
C4
C5
C6
Capacidade de análise e síntese. Capacidade de organización e planificación. Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información. Capacidade para a resolución de problemas. Capacidade para a toma de decisións. Capacidade de traballo en equipo. Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinario. Capacidade para traballar nun contexto internacional. Habilidades nas relacións interpersoais. Razoamento crítico. Aprendizaxe autónomo. Adaptación a novas situacións. Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica. Creatividade e innovación. Iniciativa e espírito emprendedor. Capacidade de liderado, diálogo e negociación. Capacidade de razoamento, discusión e exposición de ideas propias. Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións. A10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B12
B13
B14
B15
B25
B27
B28
C1
C3
C4
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1: INTRODUCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS. A Economía e a súa segmentación. Modelos Económicos. Tipos de bens. Factores de produción. Fronteira de posibilidades de produción. O concepto de custo de oportunidade. Mercado. 5 Forzas competitivas (Porter). Fallos de mercado.
TEMA 2: OFERTA, DEMANDA E ELASTICIDADE.
A función e a curva de demanda. Factores que inflúen na demanda. A función e a curva de oferta. Factores que inflúen na oferta. O excedente do consumidor e o excedente do produtor. Equilibrio e desequilibrios de mercado. A elasticidade. Elasticidade prezo da demanda e elasticidade renda.
TEMA 3: ASPECTOS BÁSICOS DA EMPRESA
O concepto de empresa, a súa caracterización e as súas unidades básicas. Clases de empresas. Datos estatísticos sobre empresa en España e Galicia. Empresa e IBEX-35. A retribución aos accionistas. O dividendo.
TEMA 4: PRODUCIÓN E CUSTOS. COMPETENCIA PERFECTA. A función de produción. Eficiencia técnica. Curto / longo prazo (factores fixos / factores variables). Produto marxinal dun factor. Rendementos a escala. Factores fixos e factores variables. Produtividade total. Produtividade media. Produtividade marxinal. Custos. Curto / longo prazo (custos fixos / custos variables). Custo marxinal. Custo medio. Desenvolvemento gráfico das curvas de custos. Optimización de custos: mínimo de explotación e óptimo de explotación. Concepto de competencia perfecta. Desenvolvemento gráfico das curvas de custos en Competencia perfecta.
TEMA 5: O INVESTIMENTO E OS SEUS MÉTODOS DE CÁLCULO.
Investimento empresarial. Conceptos básicos. Métodos de investimento. Métodos de investimento estáticos: Método de comparación de custos, método do payback, método do fluxo de caixa total, método da taxa de rendemento. Métodos de investimento dinámicos: Método do Valor Actual Neto (VAN), método da Taxa Interna de Rendemento (TIR), método do payback descontado, método da taxa de valor actual e método custo-beneficio.
TEMA 6: AMORTIZACIÓN, PRÉSTAMOS E MEDIOS DE PAGAMENTO.
Conceptos básicos. Diferenciación entre Métodos de amortización sen intereses e con intereses. Clases de tipos de interese (interese simple e interese composto) TAE. Métodos de amortización sen intereses: Método lineal ou de cotas fixas, método dos números díxitos. Métodos de amortización con intereses (préstamos): o método francés e o método americano. Instrumentos de financiamento a curto prazo (Liñas de crédito, diferenza entre liña de crédito e préstamo, liñas de desconto). Instrumentos de financiamento a longo prazo (leasing, renting, préstamos hipotecarios (Euribor) e préstamo promotor). Medios de pagamento: cheque persoal, cheque bancario, obriga de pagamento, letra de cambio.
TEMA 7: APANCAMENTO E RENDIBILIDADE.

Conceptos básicos: Punto de equilibrio, marxe de contribución, contribución marxinal, ratio de contribución marxinal, punto morto. Albor de rendibilidade. Apancamento operativo. Apancamento financeiro. Rendibilidade: ROE e ROI
TEMA 8: TIPOS DE SOCIEDADES E O PROFESIONAL AUTÓNOMO.
Tipos de sociedades. Sociedade Anónima versus Sociedade Limitada. O profesional autónomo, tipos de autónomos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A10 A13 A21 B1 B5 B6 B12 B13 B23 B24 B25 C4 C5 30 30 60
Solución de problemas A10 A13 A21 A33 B1 B4 B5 B6 B12 B13 B14 B15 B23 B24 B25 B27 B28 C3 C6 30 30 60
Traballos tutelados A10 A13 A21 A33 A34 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B10 B12 B13 B15 B23 B24 B27 B28 C1 C3 C4 C5 C6 0 19 19
Proba mixta A10 A13 B1 B14 B25 1.5 0 1.5
 
Atención personalizada 9.5 0 9.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O desenvolvemento das horas teóricas terá forma de lección maxistral.
Solución de problemas A asistencia aos grupos interactivos é obrigatoria.
En cada clase resolveranse exercicios numéricos. O alumno poderá acceder a eles con antelación a esta, co obxectivo de que os traia resoltos, para así poder discutir os posibles erros.
Os boletíns de problemas entregaranse aos estudantes e deben ser presentados para avaliación nas datas indicadas polos profesores durante o semestre
Traballos tutelados Os alumnos ao longo do cuadrimestre realizarán un traballo en grupo.
A non realización do traballo supón a non superación da materia.
Proba mixta Realizarase na convocatoria oficial da materia (nas dúas oportunidades de exame). Constará de 20 preguntas tipo test, referidas a todos os contidos teóricos desenvolvidos ao longo do cuadrimestre (restarán as respostas erróneas)

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Traballos tutelados
Proba mixta
Descrición
Para a realización do traballo tutelado, en grupo, é "obrigatorio" consultar cos profesores os avances que se van realizando, para que estes poidan ofrecer, en cada caso, as orientacións necesarias que aseguren a aprendizaxe dos alumnos, así como, a calidade do traballo de acordo cos criterios que se indicarán en clase e se colgará na plataforma moodle. O seguimento farase, grupo a grupo, en horario de titorías ou vía correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A10 A13 A21 B1 B5 B6 B12 B13 B23 B24 B25 C4 C5 A avaliación desta metodoloxía levarase a cabo na proba de resposta múltiple. 0
Solución de problemas A10 A13 A21 A33 B1 B4 B5 B6 B12 B13 B14 B15 B23 B24 B25 B27 B28 C3 C6 A corrección e defensa dos exercicios propostos para as clases prácticas, será levada a cabo polos alumnos.
Os boletíns de problemas entregaranse aos estudantes que deben ser presentados para avaliación nas datas indicadas polos profesores durante o semestre. Serán feitos tests teórico prácticos durante o curso, con un formato similar o examen final.
20
Traballos tutelados A10 A13 A21 A33 A34 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B10 B12 B13 B15 B23 B24 B27 B28 C1 C3 C4 C5 C6 O traballo puntuará un máximo do 30% da nota final. Esta porcentaxe componse de dúas partes:
. 10% o propio traballo e,
. 20% a defensa e explicación detallada deste.
30
Proba mixta A10 A13 B1 B14 B25 Levarase a cabo na data determinada oficialmente no calendario de exames da EUAT (nas dúas oportunidades de exame: Xuño e Xullo).
Constará de duas partes e cada parte terá un peso de 50% da nota da proba.:

A primeira parte consta de problemas para a súa resolución práctica. NOTA MÍNIMA PARA COMPUTAR Á HORA DE CALCULAR A NOTA FINAL FINAL: 4.

A segunda parte será un test con 20 preguntas de resposta unica. NOTA MÍNIMA PARA COMPUTAR Á HORA DE CALCULAR A NOTA FINAL FINAL: 4.
Cada resposta correcta vale 0.5 puntos, as preguntas que non respondades non puntúan e as repostas erróneas restan 0.17. Posteriormente farase a ponderación 50%-50%
50
 
Observacións avaliación

É de aplicación a
normativa de evaluacións, revisión e reclamación das calificacións dos estudos
de grado e mestrado universitario, de la UDC (30/04/14):

 • Os alumnos
  coñeceran as cualificacións dos traballos antes da realización do exame
  (Xuño ou Xullo).
 • Os
  criterios de avaliación e cualificación son, exactamente, iguales nas dúas
  oportunidades de exame (Xuño e Xullo).
 • Os alumnos
  que se matriculen a “tempo parcial” ou "dispensa académica" deberán comunicálo o profesor.
 • As guías
  para a realización dos traballos tutelados ou de calquera outra práctica
  ou exercicio proposto polo profesor estarán colgadas na plataforma Moodle,
  coa suficiente antelación.
 • Calquera
  información, aviso ós alumnos,… colgarase nesta plataforma. Enviarase un
  e-mail notificándoo.
 • É
  altamente recomendable a asistencia a clase e o seguimento de todas as
  actividades programadas na materia.
 • Na defensa
  oral do traballo tutelado, participarán tódolos compoñentes do grupo
  responsable da súa elaboración.
 • Para
  aqueles alumnos que cumpran os requisitos esixidos para o acceso á proba
  adiantada, o criterio de avaliación será un 50% -50%
 • Se o alumno participa en máis do 20% dos traballos e/ou casos prácticos encargados, sen acadar o cinco, estará "suspenso" na acta da asignatura ainda que non se presente ao exame. Este sistema de avaliación mantense en ambas as dúas oportunidades de exame (xuño e xullo).
 • Recorde que está prohibido acceder ao exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou o almacenamento de información. Recorde que calquera alumno sorprendido realizando exames, traballos,... mediante  procedimentos fraudulentos se lle asignará unha nota de cero na convocatoria (xuño y xullo).

É responsabilidade do alumno consultar a dirección de e-mail ca UDC lle
asigne.


Fontes de información
Bibliografía básica

O material básico, para o seguimento da materia, estará colgado na plataforma dixital Moodle. Este material débese completar coa bibliografía complementaria.

Bibliografía complementaria
 • Truyols Mateu, Sebastián;Sardón de Taboada, María Isabel; Carrión Morillo, David (2009). Economía yorganización de empresas para ingeniería en edificación. Delta PublicacionesUniversitarias,S.L.
 • Barbeito Roibal, Susana (2003). Iniciación a la Economía para ingenieros.Producción y Costes. Tórculo Artes Gráficas, S.A.
 • Lllinares Millán, María Del Carmen (2001).Economía y organización de empresasconstructoras. Valencia. Editorial UPV, D.L
 • Mochón Morcillo, Francisco (2000). Economía. Teoría y política. McGraw Hill
 • I cepeda-M. Lacalle y otros (2004). Economía para ingenieros. Thomson
 • Mª Pilar López-Jurado (coord) (2008). Guía práctica de la economía de laempresa y entorno (teoría y ejercicios). Universitat de Barcelona

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Se recomenda vivamente al alumnado la asustencia a clase. Durante el curso se realizan distintos boletines que incluyen parte práctica y teórica.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías