Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Expresión Gráfica Arquitectónica II Código 670G01013
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Perez Doval, Luis
Correo electrónico
luis.pdoval@udc.es
Profesorado
Perez Doval, Luis
Correo electrónico
luis.pdoval@udc.es
Web
Descrición xeral Ao iniciar o terceiro cuadrimestre, o alumno xa coñece as regras da linguaxe arquitectónica, superou, así mesmo, outras materias paralelas, pero fundamentais para un progreso na comprensión do feito arquitectónico e a súa expresión gráfica. Profúndase nesa realidade chamada Arquitectura facilitando ao alumno, as regras e coñecementos que lle permitan abarcar e solucionar cada problema arquitectónico concreto, a partir dos seus fundamentos. para iso é preciso un desmenuzamiento do feito construtivo, o chegar aos seus últimos detalles, á súa expresión, ao coñecemento das distintas solucións construtivas, ao Debuxo de Detalles Construtivos, ao Debuxo en fin.
Entender o debuxo como unha linguaxe, facéndolle ver ao alumno a universalidade e precisión que a Representación Gráfica representa como elemento de comunicación, así como os fundamentos da representación gráfica e a súa necesidade.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación.
A6 Coñecer e aplicar os distintos sistemas de representación así como as técnicas e procedementos de expresión gráfica aplicados á edificación e ás construcións arquitectónicas.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
B5 Capacidade para a resolución de problemas.
B6 Capacidade para a toma de decisións.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Adaptación a novas situacións.
B25 Hábito de estudo e método de traballo.
B27 Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe.
B28 Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para aplicar o desenvolvemento do esbozo, a proporcionalidade, a linguaxe e as técnicas da Representación Gráfica dos elementos e procesos construtivos. A6
Capacidade de traballo en equipo B7
Capacidade de organización e planificación. B2
Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información. B3
Capacidade para a resolución de problemas. B5
Capacidade para a toma de decisións. B6
Aprendizaxe autónomo. B14
Adaptación a novas situacións. B15
Hábito de estudo e método de traballo. B25
Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe. B27
Sensibilidade cara a temas relacionados coa protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural e arquitectónico. A6
B2
B3
B5
B6
B7
B14
B15
B25
B27
Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións B28
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8
Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación. A2

Contidos
Temas Subtemas
Concepto de sección construtiva. Tipos. Criterios de elección. Aprender a representar as partes seccionadas dos edificios con partes ocultas destes con composición interna complexa. - Diferenciar os múltiples tipos de seccións que se poden empregar na definición do edificio, executándoas no lugar apropiado. - Utilizar o número de seccións necesarias para definir a construción dun edificio.
Acondicionamento do Terreo. Desmontes. Demolicións, explanaciones, desmontes, terraplenados, baleirados, gabias e pozos. Simbologia e representación grafica.
Planos de conxunto e de detalle.
Saneamentos, drenaxes e avenamientos. Elementos de drenaxe, drenes superficiais e drenes lineais.
Arquetas, pozos, colectores, obras de drenaxe
Tipos de drenaxe:
-Drenaxe de muros de contención
-Drenaxes de cimentacións
-Drenaxes de soleiras, de trasdós, etc
Planos de conxunto e de detalles.
Cimentacións. Contencións:
-Muros de gravidade
-Muros resistentes
-Pantallas
-Pilotes
-Superficiais: corridas, laxas, vigas centradoras, zapatas.
Estruturas. De aceiro, Espaciais, Forxados, Soportes, Vigas, Zancas, De fábrica, de Formigón, de Ladrillo, de Pedra.
Planos xerais e de detalle.
Carpinterias. De aceiro, de Aliaxes Lixeiras, de Hormigon, de Madeira, de PVC,
Planos xerais e de detalle.
Defensas, Varandas, Peches. Persianas: Tipos e Sistemas
Varandas, Fixacións,etc
Plegables, extensibles, enrollables, etc
Guías, capialzados, tambor, motorización etc
Planos xenerais e de detalle.
Fábricas. De bloque
De ladrillo
De vidro
Prefabricados
Etc
Planos xenerais e de detalle.
Instalacións. Audiovisuais
Climatización
Electricidade
Fontaneria
Gas
Salubridade
Lixos
Depuración e vertido
Fumes e gases
saneamento
Ventilación
De transporte
Simbologia, planos xerais e de detalles.
Particiones. Biombos: Aceiro, Aliaxes Lixeiras, Madeira, etc
Puertas
Tabiques: Ladrillo, Prefabricados,
Planos xerais e de detalle.
Cubertas. Azoteas axardinadas
Transitables
Non transitables
Lucernarios
Tellados de fibrocemento
Galvanizados
Aliaxes lixeiras
Lousa
Sintéticos
De Tellas
De Zinc
Planos Xenerais e de detalle.
Revestimentos. De paramentos vertcales e horizontais:
Alicatados, chapados, enfoscados,lixeiros, industriais, de madeira, laminados, moquetas,de teitos etc.
Planos Xenerais e de detalle.
Novos materiais e sistemas de ultima xeración. Fachadas trasventiladas: Pedra, Marmol, fenolicos. Ceramicos, Aluminio Etc
Paneis non portantes de recubrimiento da trama estrutural dun edificio.
Planos Xerais e de detalle.
Traballo Global Especifico. Traballo realizado por grupos de alumnos en lle cal se desenvolve un traballo que engloba toda a materia que se explico ao longo do curso.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A6 B2 B3 B5 B6 B7 B14 B15 B25 B27 B28 C1 C3 C8 25 55 80
Análise de fontes documentais A6 B3 C3 C4 C6 C8 0 25 25
Actividades iniciais A2 A6 B25 C1 C3 0 5 5
Portafolios do alumno A2 A6 B2 B14 C6 C7 C8 5 0 5
Saídas de campo B15 B28 C5 2 0 2
Sesión maxistral A6 B3 B6 B14 B25 B27 C1 C3 C4 C6 18 0 18
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O alumno desenvolverá diferentes traballos ou prácticas específicas, referentes ás distintas explicacións dadas, seguindo as diferentes pautas marcadas e controladas polo profesor.
Análise de fontes documentais Utilización da bibliografía correspondente, básica e complementaria, facilitada.
Actividades iniciais Realización de debuxos a man alzada nos que se plasmen o labor de documentación realizada sobre detalles arquitectónicos da bibliografía correspondente.
Portafolios do alumno No cartafol ou archivador do estudante iranse clasificando os seus traballos prácticos por datas. Durante as clases teranse sesións persoais, con cada un para realizacións de autoevaluación e comentarios do profesor sobre o progreso das prácticas.
Saídas de campo Dentro das posibilidades, tentarase algunha visita guiada a unha empresa ou fábrica de recoñecido prestixio, onde o alumno poderá observar de forma directa, cales son os procesos de fabricación dun material ou dun sistema construtivo concreto, así como do seu posterior posta en obra.
Sesión maxistral Semanalmente, antes ou a vez que se expoñen os exercicios prácticos que terán que desenvolver os alumnos, realizarase unha presentación oral na lousa e apoiada con medios audiovisuais dos contidos da práctica ou exercicios a realizar.

Atención personalizada
Metodoloxías
Saídas de campo
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Actividades iniciais
Portafolios do alumno
Descrición
No cartafol ou archivador do estudante iranse clasificando os seus traballos prácticos por datas. Durante as clases teranse sesións persoais, con cada un para realizacións de autoevaluación e comentarios do profesor sobre o progreso das prácticas.

O "Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia", deberá pór en coñecemento do profesor correspondente, dita circunstancia, para poder concretar o desenvolvimiento desta actividade segundo considérese máis adecuada.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Saídas de campo B15 B28 C5 Especificadas no apartado 5. 10
Traballos tutelados A2 A6 B2 B3 B5 B6 B7 B14 B15 B25 B27 B28 C1 C3 C8 Sempre que sexa posible, en función do nº de alumnos matriculados, supervisaranse e avaliaranse todos e cada un dos traballos desenvolvidos polo alumno a nivel persoal, facendoi unha corrección pública e colectiva, e orientaráselle en canto á súa calidade de grafismo, aspectos construtivos e presentación e onde debe incidir para mellorar os aspectos indicados anteriormente. 80
Portafolios do alumno A2 A6 B2 B14 C6 C7 C8 No cartafol ou archivador do estudante iranse clasificando os seus traballos prácticos por datas. Durante as clases teranse sesións persoais, con cada un para realizacións de autoevaluación e comentarios do profesor sobre o progreso das prácticas. 10
 
Observacións avaliación
Os alumnos terán que demostrar, para ser avaliados positivamente, que alcanzaron os coñecementos necesarios nos contidos, mencionados anteriormente, para dominar esta materia, e que serían os seguintes:

1.-Concepto de sección construtiva. Tipos. Criterios de elección.
2.-Acondicionamento do Terreo. Desmontes.
3.-Saneamentos, drenaxes e avenamientos.
4.-Cimentacións.
5.-Estruturas.
6.-Carpintarías.
7.-Defensas, Varandas, Peches.
8.-Fábricas.
9.-Instalacións.
10.-Particiones.
11.-Cubertas.
12.-Revestimentos.
13.-Novos materiais e sistemas de ultima xeración.

Para a avaliación da materia esíxese unha asistencia regular tanto ás clases expositivas como ás interactivas, cun mínimo do 80% de asistencia en cada unha delas.

A docencia da materia de Expresión Gráfica II baséase nunha metodoloxía de aprendizaxe, suxeita a un sistema de avaliación continua.

Para superar a materia, por curso deberá de cumprirse a condición seguinte:

1.-Ser entregadas todas as prácticas e traballos individuais e cada unha/ou delas deberavos ser considerada/ou como apta/ou.

Este criterio tamén é aplicable tanto á Primeira como á Segunda Oportunidade:

Os alumnos que non superen a materia por curso deberán entregar os traballos correspondentes na data fixada para a Primeira Oportunidade de avaliación (XANEIRO) ou, no seu caso, na data fixada para a Segunda Oportunidade de avaliación (XUÑO-XULLO). Nestas entregas deberán seguirse obrigatoriamente as indicacións, fixadas nas tutorías correspondentes, do profesor responsable da materia.
Dado que sobre cada entrega realizase a correspondente evaluación e revisión co alumno, as exixencias para a obtención dunha evaluación positiva irán sendo maiores nas sucesivas entregas (primeira e segunda oportunidade)IMPORTANTE: Terá a condición de NON PRESENTADO o alumno que se atope nalgunha das seguintes circunstancias:

- Non cumprir co mínimo de asistencia esixido.
- Non entregar algún dos traballos propostos.

Non se permitirá completar ou modificar os traballos fóra das datas de entrega sinaladas.

Fontes de información
Bibliografía básica

EL DELINEADO EN LA COSTRUCCION

ENRIQUE ANGURA CAMA

MANUAL DEL DIBUJO ARQUITECTONICO

F.CHIG

PRACTICA DEL DIBUJO ARQUITECTONICO

F.GARCIA RAMOS

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION

PREFABRICADOS DE HORMIGON

FERNANDO VILAGUR

EL LADRILLO Y SUS FABRICAS

F. CASINELLO

LA MADERA EN LA CONSTRUCCION

H. KULLMAN

ARQUITECTURA EN MADERA Y SUS TECNICAS

HAUS JURGEN HAUSEN

ANALISIS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS PARA OBRA DE NUEVA PLANTA / AUTOR : ROMÁN

GONZÁLEZ ÁLVAREZ ; TUTOR : SANTIAGO LÓPEZ PIÑEIRO.

2001.

APROXIMACIONES DE LA ARQUITECTURA AL DETALLE / EDITOR ALEJANDRO CRISPIANI.

Santiago de Chile : ARQ, [2001].

ATLAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS : CON MÁS DE 400 EJEMPLOS.

1ª ed., 3ª reimp.

Barcelona : GG, [2006] (2007 imp.).

BANCO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS 2002.

[Sevilla] : El Autor, [2002].

BIBLIOTECA DE DETALLES.

Madrid : Ediciones Trazos, [1994].

BIBLIOTECA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS FORJADOS INCLINADOS : ESTRUCTURAS DE

CUBIERTA Y FORJADOS INCLINADOS DE HORMIGÓN ARMADO PARA EDIFICACIÓN.

UNIDIRECCIONALES, RETICULARES Y LOSAS MACIZAS : MÁS DE 550 DETALLES

CONSTRUCTIVOS ADAPTADOS A LA INSTRUCCIÓN EHE / VICENTE CASTELL, BERNABÉ FARRÉ,

FLORENTINO REGALADO.

[Alicante] : CYPE Ingenieros, [2004].

BIBLIOTECA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS METÁLICOS, DE HORMIGÓN Y MIXTOS EN

ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN 600 DETALLES ... ADAPTADOS A LA INSTRUCCIÓN EHE /

VICENTE CASTELL, BERNABÉ FARRÉ ORO, FLORENTINO REGALADO TESORO.

4ª ed.

[Madrid] : CYPE Ingenieros, [2004].

CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS [RECURSO ELECTRÓNICO] / [COORDINACIÓN, FCO.

COSME DE MAZARREDO PAMPLÓ, CARMEN SUBIRÓN RODRIGO ; REDACTORES, JAVIER BLANCO

CARRANZA ... (ET AL.)].

Valencia : Instituto Valenciano de la Edificación, [2007].

Ford, Edward R.

THE DETAILS OF MODERN ARCHITECTURE.

Cambridge : Mit Press, 1990-1996.

McLeod, Virginia.

EL DETALLE EN EL PAISAJISMO CONTEMPORÁNEO.

Barcelona : Blume, 2008.

McLeod, Virginia.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA CONTEMPORÁNEA.

Barcelona : Gustavo Gili, [2007].

Regalado Tesoro, Florentino.

DETALLES CONSTRUCTIVOS PRÁCTICOS METÁLICOS, DE HORMIGÓN Y MIXTOS EN ESTRUCTURAS

DE EDIFICACIÓN / FLORENTINO REGALADO TESORO, BERNABÉ FARRÉ ORO.

2ª ed.

[Madrid] : CYPE Ingenieros, 1997.

Ramsey, Charles George.

LAS DIMENSIONES EN ARQUITECTURA / CHARLES GEORGE RAMSEY, HAROLD REEVE SLEEPER ;

EDITOR IN CHIEF JOHN RAY HOKE, JR.

Esteban Castro, Anselmo.

EXPERIENCIAS SOBRE SOLUCIONES DE MADERA Y SU EMPLEO EN EDIFICACIÓN.

Madrid : Proiescon, [2008].

Nutsch, Wolfgang.

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN : DETALLES DE INTERIORISMO.

Barcelona : Gustavo Gili , 2006.

Diversas páxinas web sobre materiais e sistemas constructivos.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Materiais I/670G01003
Xeometría Descritiva/670G01004
Expresión Gráfica Arquitectónica I/670G01008
Construción I/670G01009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Construción II/670G01011
Materiais II/670G01012
Instalacións I/670G01014

Materias que continúan o temario
Xeometría da Representación/670G01018
Topografía/670G01020
Proxectos Técnicos I/670G01023
Proxectos Técnicos II/670G01027
Proxecto Fin de Grao/670G01036
Deseño de interiores. xardinaría e paisaxe/670G01042

Observacións

La asignatura desarrolla, como métodos para la representación de la arquitectura, la construcción y sus detalles, el dibujo a mano alzada (imprescindible para la representación de detalles constructivos en obra) y el delineado mediante programas informáticos y su aplicación concreta a la representación arquitectónica y constructiva (imprescindible para el trabajo en estudio). En base a esto último se recomienda el conocimiento previo de algún programa de dibujo asistido por ordenador, preferiblemente CAD. (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías