Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxectos Técnicos I Código 670G01023
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Gonzalez Sarceda, Manuel
Correo electrónico
manuel.gsarceda@udc.es
Profesorado
Gonzalez Sarceda, Manuel
Losada Pérez, Carlos
Perez Doval, Luis
Correo electrónico
manuel.gsarceda@udc.es
c.losada@udc.es
luis.pdoval@udc.es
Web
Descrición xeral HA DE CONTAR COAS NOCIÓNS BÁSICAS CONCEPTUAIS ACERCA DO DISEÑO, POLO QUE O ALUMNO FORMARASE EN METODOLOXÍAS PARA PODER FACER FRONTE A DESEÑOS DE EDIFICACIÓN, TANTO DE REHABILITACIÓN COMO DE NOVAS CONSTRUCIÓNS, ADQUIRINDO A CAPACIDADE DE REDACTAR, ANALIZAR, CONTROLAR, XESTIONAR E DESENVOLVER PROXECTOS TÉCNICOS NO ÁMBITO DA EDIFICACIÓN. ESTUDIO DOS ANTECEDENTES E AS NECESIDADES DE PLANIFICACIÓN DO DESEÑO NA REHABILITACIÓN. COÑECEMENTOS RELATIVOS A TOMA DE DATOS E PLANIFICACIÓN PREVIA. CAPACIDADE PARA O ESTABLECEMENTO DUN PROCESO METODOLÓXICO NA REALIZACIÓN DO PROXECTO. COÑECEMENTO DOS ELEMENTOS BÁSICOS DO DESEÑO, A SÚA FORMA E A SÚA IMPORTANCIA NO ESPAZO FÍSICO. CAPACIDADE PARA REALIZAR PROXECTOS DE REHABILITACIÓN OU RESTAURACIÓN ATENDENDO TANTO AO SEU ASPECTO FORMAL, FUNCIONAL OU Á SÚA EXECUCIÓN. VALORACIÓN DE TEMPOS E MÉTODOS DE EXECUCIÓN. CAPACIDADE PARA A REALIZACIÓN DUN PROXECTO DE VIABILIDADE CON ÓPTIMO RESULTADO.

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.
A27 Desenvolver auditorías de proxectos e de execución de obras.
A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
A31 Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B13 Compromiso ético.
B15 Adaptación a novas situacións.
B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B19 Capacidade de liderado, diálogo e negociación.
B23 Orientación a resultados.
B24 Orientación ao cliente.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aptitude para redactar proxectos técnicos de obras e construcións, que non requiran proxecto arquitectónico, así como proxectos de demolición e decoración. A15
Coñecementos da organización do traballo profesional e dos estudos, oficinas e sociedades profesionais, a regulamentación e a lexislación relacionada coas funcións que desenvolve o Arquitecto Técnico e o marco de responsabilidade asociado á actividade A27
Capacidade de análise dos proxectos de execución e a súa translación á execución das obras A27
Aptitude para redactar documentos que forman parte de proxectos de execución elaborados en forma multidisciplinar. A29
Capacidade para aplicar a normativa técnica ao proceso da edificación, e xerar documentos de especificación técnica dos procedementos e métodos construtivos de edificios. A29
A31
Aptitude para analizar, deseñar e executar solucións que faciliten a accesibilidade universal nos edificios e a súa contorna. A31
Capacidade para analizar e redactar proxectos de evacuación de edificios. A31
Capacidade de análise e síntese. B1
Capacidade de organización e planificación. B2
Capacidade de traballo en equipo. B7
Compromiso ético. B13
Adaptación a novas situacións. B15
Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica. B16
Capacidade de liderado, diálogo e negociación. B19
Orientación a resultados. B23
Orientación ao cliente. B24
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse C6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8
Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos. C9

Contidos
Temas Subtemas
Introdución Desenrolo da asignatura, duración ,asistencia, valoración e materiais.
Proxecto Definición do proxecto, as partes da elaboración dun proxecto, o proxecto de edificación. Definición e partes do mesmo.
Ferramentas dun diseño O punto; Línea; Ángulos e figuras planas; Volúmenes; Colores; A vertical e horizontal e o significado de todos estos elementos no plano simbólico.
O plano básico e a importancia do manexo deste plano Plano básico e disposición de puntos de máxima e mínima tensión.
O diseño gráfico. Aplicación do método plano básico.
Metodoloxía de proxectar Zonas, subzonas, áreas e interrelación entre áreas e zonas. Coñecemento do espacio e dos obxecto que o ocupan. Proxectar áreas do edificio, dormitorio, estar, cociña, baño, etc.
Proxecto de viabilidade Desenrolo dun proxecto de rehabilitación para un cliente dun edificio catalogado da Coruña. Caso práctico.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A27 B1 B2 B7 B13 B16 B23 C2 C3 C4 C5 C6 0 30 30
Prácticas de laboratorio A27 A31 B1 B2 B7 B16 B23 B24 C1 C3 C6 C7 C9 28 20 48
Solución de problemas A15 A29 A31 B1 B2 B7 B16 B24 C1 C3 C4 C7 C8 4 0 4
Traballos tutelados A15 A27 A31 B1 B2 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C6 C9 14 40 54
Portafolios do alumno A15 B2 B7 B15 B19 B23 C1 C4 C7 C8 4 0 4
Sesión maxistral A29 A31 B1 B13 B16 B23 C1 C4 C7 8 0 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais UTILIZACIÓN DA BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDENTE.
Prácticas de laboratorio SERVIRÁN ESTAS PRÁCTICAS PARA FACER CORRECCIÓNS DOS EXERCICIOS.
Solución de problemas FARANSE PUBLICAMENTE EN HORARIOS PRESENCIAIS ONDE TODOS PODERÁN INTERVIR DANDO O SEU PUNTO DE VISTA DA SOLUCIÓN.
Traballos tutelados PARTE DOS EXERCICIOS SERÁN PLANTEADOS E RESOLTOS EN HORARIO NON PRESENCIAL COA CORRESPONDENTE DISCUSIÓN E CORRECCIÓN DOS MESMOS EN HORARIO PRESENCIAL.
Portafolios do alumno IRANSE GARDANDO TODOS OS TRABALLOS DO ALUMNO NUNHA CARPETA QUE EL MESMO DISEÑARÁ NO COMEZO DO CURSO. TERANSE SESIÓNS PERSOAIS COS ALUMNOS EN TITORÍAS PARA QUE FAGAN AUTOCORRECCIÓNS DOS TRABALLOS.
Sesión maxistral SEMANALMENTE ANTES DE QUE SE EXPOÑAN OS EXERCICIOS PRÁCTICOS, FARASE UNHA EXPOSICIÓN ORAL E NA PIZARRA DOS CONTIDOS POR PARTE DO PROFESOR QUE TRATARÁ DE TEMAS QUE VAI ABORDAR NA PRÁCTICA.

Atención personalizada
Metodoloxías
Portafolios do alumno
Descrición
IRANSE GARDANDO TODOS OS TRABALLOS DO ALUMNO NUNHA CARPETA QUE EL MESMO DISEÑARÁ NO COMEZO DO CURSO. TERANSE SESIÓNS PERSOAIS COS ALUMNOS EN TITORÍAS PARA QUE FAGAN AUTOCORRECCIÓNS DOS TRABALLOS.

O "Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia", deberá pór en coñecemento do profesor correspondente, dita circunstancia, para poder concretar o desenvolvemento desta actividade segundo considérese máis adecuada.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A27 B1 B2 B7 B13 B16 B23 C2 C3 C4 C5 C6 UTILIZACIÓN DA BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDENTE. 2
Portafolios do alumno A15 B2 B7 B15 B19 B23 C1 C4 C7 C8 IRANSE GARDANDO TODOS OS TRABALLOS DO ALUMNO NUNHA CARPETA QUE EL MESMO DISEÑARÁ NO COMEZO DO CURSO. TERANSE SESIÓNS PERSOAIS COS ALUMNOS EN TITORÍAS PARA QUE FAGAN AUTOCORRECCIÓNS DOS TRABALLOS. 2
Prácticas de laboratorio A27 A31 B1 B2 B7 B16 B23 B24 C1 C3 C6 C7 C9 SERVIRÁN ESTAS PRÁCTICAS PARA FACER CORRECCIÓNS DOS EXERCICIOS. 51
Sesión maxistral A29 A31 B1 B13 B16 B23 C1 C4 C7 SEMANALMENTE ANTES DE QUE SE EXPOÑAN OS EXERCICIOS PRÁCTICOS, FARASE UNHA EXPOSICIÓN ORAL E NA PIZARRA DOS CONTIDOS POR PARTE DO PROFESOR QUE TRATARÁ DE TEMAS QUE VAI ABORDAR NA PRÁCTICA. 2
Solución de problemas A15 A29 A31 B1 B2 B7 B16 B24 C1 C3 C4 C7 C8 FARANSE PUBLICAMENTE EN HORARIOS PRESENCIAIS ONDE TODOS PODERÁN INTERVIR DANDO O SEU PUNTO DE VISTA DA SOLUCIÓN. 13
Traballos tutelados A15 A27 A31 B1 B2 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C6 C9 PARTE DOS EXERCICIOS SERÁN PLANTEADOS E RESOLTOS EN HORARIO NON PRESENCIAL COA CORRESPONDENTE DISCUSIÓN E CORRECCIÓN DOS MESMOS EN HORARIO PRESENCIAL. 30
 
Observacións avaliación
Para a avaliación da materia esíxese unha asistencia regular tanto ás clases expositivas como ás interactivas, cun mínimo do 80% de asistencia en cada unha delas.

A docencia da materia de Proxectos Técnicos I baséase nunha metodoloxía de Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP), suxeitos a un sistema de avaliación continua.

1.- A cualificación dos alumnos ten un soporte definitivo nas prácticas e traballos tutelados dos mesmos, coas porcentaxes de valoración, distintos, que se establecen nos anteriores criterios de avaliación.
2.- As prácticas e traballos tutelados entregados, todas e todos eles obrigatorios, teñen distinto carácter:
A.- Entregables avaliables (ao redor do oito prácticas).
B.- Selectivas (unha práctica).
3.- A última práctica, composta de dous partes, unha proyectiva e outra valorativa, tendo que superar as dúas; e o resultado final fai media coas outras practicas do curso.


Para superar a materia, por curso deberá de cumprirse a condición seguinte:

1.-Ser entregadas todas as prácticas e traballos individuais e cada unha/un delas/es debera ser considerada/o como apta/o.

Este criterio tamén é aplicable tanto á Primeira como á Segunda Oportunidade:

Os alumnos que non superen a materia por curso deberán entregar os traballos correspondentes na data fixada para a Primeira Oportunidade de avaliación (XANEIRO) ou, no seu caso, na data fixada para a Segunda Oportunidade de avaliación (XUÑO-XULLO). Nestas entregas deberán seguirse obrigatoriamente as indicacións, fixadas nas tutorías correspondentes, do profesor responsable da materia.


IMPORTANTE: Terá a condición de NON PRESENTADO o alumno que se atope nalgunha das seguintes circunstancias:

- Non cumprir co mínimo de asistencia esixido.
- Non entregar algún dos traballos propostos.

Non se permitirá completar ou modificar os traballos fóra das datas de entrega sinaladas.

Fontes de información
Bibliografía básica FRANCIS D.K. CHING (). ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN..
ERNST NEUFERT (). ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA.
GONZÁLEZ VELAYOS, E. (). BREVE HISTORIA DE UNA LARGA PROFESIÓN. EDITORIAL C.G.C.C.O.O.A.
GONZÁLEZ PÉREZ, J. (). COMENTARIOS A LA LEY DEL SUELO. EDITORIAL CIVITAS
FRANCISCO DE GRACIA (). CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO: LA ARQUITECTURA COMO MODIFICACIÓN.
FRANCIS D.K. CHING Y STEVEN P. JOROSZEK (). DIBUJO Y PROYECTO..
PÉREZ GUERRA (). DICTÁMENES Y ESTUDIOS DE DERECHO URBANO. EDITORIAL MONTE CORVO
BRUNO MUNARI (). DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL. CONTRIBUCIÓN A UNA METODOLOGÍA DIDÁCTICA..
RUDOLF PRENZEL (). DISEÑO Y TÉCNICA DE LA REPRESENTACIÓN EN ARQUITECTURA.. ED. GUSTAVO GILI
WUCIUS WONG (). FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL.
FERNÁNDEZ ALBA (). IDEOLOGÍA Y ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN ESPAÑA. EDITORIAL TUCAR
GALLEGO ANABITARTE (). LEY DEL SUELO. EDITORIAL I.F.I.
JONES CHRISTOPHER. (). MÉTODOS DE DISEÑO.
RUÍZ SERRA, R. (). RÉGIMEN DE FINCAS RUINOSAS.. EDITORIAL M.O.P.U.
K.D. PORTMAN (). SIGNOS Y SÍMBOLOS DE LOS DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN.. ED. GUSTAVO GILI
HENRICH SCHMITT (). TRATADO DE LA CONSTRUCCIÓN.. ED. GUSTAVO GILI

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Materiais I/670G01003
Xeometría Descritiva/670G01004
Expresión Gráfica Arquitectónica I/670G01008
Construción I/670G01009
Construción II/670G01011
Materiais II/670G01012
Expresión Gráfica Arquitectónica II/670G01013
Instalacións I/670G01014
Xeometría da Representación/670G01018
Topografía/670G01020
Instalacións II/670G01024

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Construción III/670G01017
Materiais III/670G01016
Instalacións III/670G01035

Materias que continúan o temario
Proxectos Técnicos II/670G01027
Proxecto Fin de Grao/670G01036
Deseño de interiores. xardinaría e paisaxe/670G01042

Observacións
NOTA: Para o correcto seguimento e aproveitamento da materia considérase conveniente o coñecemento e manexo de programas informáticos de deseño asistido (AutoCAD, ArchiCad, Revit, SketchUP, etc.), así como de programas informáticos de carácter ofimático (procesamento de textos, follas de cálculo, xestión de PDFs, tratamento de imaxes, presentacións, etc.). Recoméndase acudir ás clases interactivas (Taller de Proxectos Técnicos I) provistos dun computador portátil con acceso a Internet.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías