Identifying Data 2019/20
Subject (*) Facilities II Code 670G01024
Study programme
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Civil
Coordinador
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
E-mail
d.garciav@udc.es
Lecturers
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Rodríguez Álvaro, Roberto
Seara Paz, Gumersinda
E-mail
d.garciav@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
roberto.rodriguez1@udc.es
gumersinda.spaz@udc.es
Web
General description

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
A9 Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
A18 Dirixir e xestionar o proceso de execución da obra.
A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
A24 Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica do mesmo.
A26 Deseñar e redactar estudos de ciclo de vida útil, avaliación de eficiencia enerxética e sustentabilidade dos edificios.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B5 Capacidade para a resolución de problemas.
B13 Compromiso ético.
B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B21 Motivación pola calidade.
B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
B23 Orientación a resultados.
B29 Actitude vital positiva fronte ás innovacións sociais e tecnolóxicas.
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
C7 Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Saber os requisitos técnicos normativos das instalacións A3
C7
C8
Dimensionar instalacións A9
A26
B13
B21
B22
B23
B29
C3
C4
C5
C6
Comprensión dos criterios constructivos das instalacións e os criterios de aceptación ou rexeitamento establecidos polos regulamentos e normas técnicas de referencia. A18
A19
A20
A24
B2
B5
B16
B21
C4
C6
Comprender os requisitos necesarios para legalizar as instalacións e do proceso administrativo para cada caso. A9
A18
A20
A24
A26
B2
B21
B22
C1
C6
Comprobar o proceso de montaxe e verificar si se satisfán os criterios para a súa aceptación ou rexeitamento establecidos pola normativa técnica aplicable. A18
B5
B21
B22

Contents
Topic Sub-topic
Bloque 1.- Accesibilidade Conceptos xerais
Reserva de prazas en aparcadoiros
Accesos ao interior do edificio
Comunicación horizontal
Mobilidade vertical
Aseos, servizos e instalacións
Reserva de espazos
Bloque 2.- Xestión e evacuación de residuos Principios básicos sobre a xestión de residuos
Normativa técnica aplicable
Partes constituíntes
Dimensionado
Bloque 3.- Instalacións de suministro interior de auga en edificios Características de auga potable
Compoñentes da instalación
Control da calidade en materiais
Dimensionado
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Criterios para a legalización das instalacións de suministro de auga
Instalacións solares térmicas para o suministro de "ACS"
Bloque 4.- Instalacións de evacuación de auga en edificios Conceptos xerais
Compoñentes da rede interior de evacuación
Criterios de deseño e dimensionado
Control da calidade en materiais
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Bloque 5. - Control de execución en obra Inspección das instalacións durante a execución en obra
Probas parciais
Probas finais
Recepción
Visita a obra, dependendo da dispoñibilidade de obras co profesor que imparte a materia
Bloque 6.- Instalacións de gas en edificios O gas como fonte de enerxía
Tipoloxía de combustibles
Normativa técnica
Compoñentes da instalación
Control de recepción e calidade
Control de execución
Probas de servizo
Criterios para a legalización de instalacións de gas

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities A3 B21 B23 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A3 A18 A19 A24 C5 C6 28 28 56
Problem solving A9 A19 A20 A26 B2 B5 B16 B22 B29 C1 C3 C7 28 56 84
Multiple-choice questions A3 A19 A20 B5 1 0 1
Objective test A3 A9 A18 A19 A20 A24 A26 B13 B21 B22 B23 B29 C4 C8 3 0 3
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Presentación da materia, os seus obxectivos e contidos, metodoloxía didáctica e sistema de avaliación.
Guest lecture / keynote speech Cada bloque leva asociada unha ou varias sesións na que o docente, impartirá os obxectivos e as directrices do traballo a desenvolver, así como a exposición de coñecementos específicos e metodoloxías de traballo asociadas ao dito bloque.
Problem solving Aplicación de metodoloxía para o cálculo e dimensionamento da instalación, tendo en conta os parámetros normativos e regulamentarios.
Multiple-choice questions Exame teórico, derivado principalmente da materia exposta nas sesións maxistrais, con preguntas tipo test ou de resposta curta
Objective test Exame práctico para resolover problemas similares aos resoltos en clase.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Guest lecture / keynote speech
Description
O alumno dispoñerá dun horario de titorías, para realizar as consultas pertinentes e resolver as dúbidas que lle xurdan durante o desenvolvemento do curso académico. Nas devanditas titorías o profesor poderá propoñer traballos complementarios e específicos ao alumno, co obxecto de reforzar o seu coñecemento sobre a materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Multiple-choice questions A3 A19 A20 B5 The acquired knowledge will be assessed by multiple-choice questions or short answers.

Minimum mark of 4 out of 10 to pass the course
40
Problem solving A9 A19 A20 A26 B2 B5 B16 B22 B29 C1 C3 C7 It is necessary to provide the work on time. 25
Objective test A3 A9 A18 A19 A20 A24 A26 B13 B21 B22 B23 B29 C4 C8 Exercise test. 35
 
Assessment comments
<h3><b>Note:&nbsp;</b></h3><ul>
 • 75% of the marks obtained by the objective test (exercice test) and multiple choice test (theoretical content).&nbsp;
 • 25% of the grade is obtained from the evaluation of work (individual and group)&nbsp;
 • </ul><h3><b>International Semester:&nbsp;</b></h3><p>For those students belonging to the group of &nbsp;International Semester the practices percentage is as follows:&nbsp;</p><ul>
 • 20% of grade: Work Workshop <br />(In the studio work at least 5 out of 10 required to pass the course)&nbsp;
 • 5% note: individual jobs.
 • </ul>

  Sources of information
  Basic
  • &nbsp;Ministerio de Fomento (2010). Código técnico de la Edificación (CTE). Normativa técnica oficial
  • VAZQUEZ MORENO, JAVIER y HERRANZ AGUILAR, JUAN CARLOS (2008). MANUAL PRACTICO DE INSTALACIONES EN EDIFICACION (II): INSTALACION ES ENERGETICAS: CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS (2ª ED.). LITEAM
  • Ministerio de industria (2007). RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). RD 1027/2007
  • Ministerio de Industria (1985). Reglamento de aparatos de elevación. REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre&nbsp;
  • Ministerio de Industria (1988). Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible. R.D. 494/1988
  • Luis Jesús Arizmendi Barnes (2005). Cálculo y Normativa básica de las Instalaciónes en los edificios - Tomo I. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA)
  • Franco Martín Sánchez (2008). Nuevo Manual de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento. A. Madrid Vicente, Ediciones
  Complementary


  Recommendations
  Subjects that it is recommended to have taken before
  Applied Fhysics I/670G01002
  Applied Physics II/670G01007
  Construction I/670G01009
  Facilities I/670G01014

  Subjects that are recommended to be taken simultaneously
  Construction II/670G01011

  Subjects that continue the syllabus
  Facilities III/670G01035
  Acoustic Measurements in Construction/670G01040

  Other comments
  &lt;p&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Este curso está claramente orientado ao coñecemento das instalacións mecánicas do edificio, é dicir, o coñecemento previo de conceptos de mecánica de fluídos e hidráulica son fundamentais para entender os conceptos e aplicar as metodoloxías de cálculo e dimensionamento a casos prácticos. O cal faculta ao alumno para realizar comprobacións e verificacións nos procesos de contratación, control de montaxe, posta en servizo e legalización das devanditas instalacións.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;


  (*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.