Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Instalacións II Código 670G01024
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Coordinación
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
Correo electrónico
d.garciav@udc.es
Profesorado
Garcia Vidaurrazaga, Maria Dolores
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Rodríguez Álvaro, Roberto
Seara Paz, Gumersinda
Correo electrónico
d.garciav@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
roberto.rodriguez1@udc.es
gumersinda.spaz@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
A9 Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
A18 Dirixir e xestionar o proceso de execución da obra.
A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
A24 Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica do mesmo.
A26 Deseñar e redactar estudos de ciclo de vida útil, avaliación de eficiencia enerxética e sustentabilidade dos edificios.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B5 Capacidade para a resolución de problemas.
B13 Compromiso ético.
B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B21 Motivación pola calidade.
B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
B23 Orientación a resultados.
B29 Actitude vital positiva fronte ás innovacións sociais e tecnolóxicas.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber os requisitos técnicos normativos das instalacións A3
C7
C8
Dimensionar instalacións A9
A26
B13
B21
B22
B23
B29
C3
C4
C5
C6
Comprensión dos criterios constructivos das instalacións e os criterios de aceptación ou rexeitamento establecidos polos regulamentos e normas técnicas de referencia. A18
A19
A20
A24
B2
B5
B16
B21
C4
C6
Comprender os requisitos necesarios para legalizar as instalacións e do proceso administrativo para cada caso. A9
A18
A20
A24
A26
B2
B21
B22
C1
C6
Comprobar o proceso de montaxe e verificar si se satisfán os criterios para a súa aceptación ou rexeitamento establecidos pola normativa técnica aplicable. A18
B5
B21
B22

Contidos
Temas Subtemas
Bloque 1.- Accesibilidade Conceptos xerais
Reserva de prazas en aparcadoiros
Accesos ao interior do edificio
Comunicación horizontal
Mobilidade vertical
Aseos, servizos e instalacións
Reserva de espazos
Bloque 2.- Xestión e evacuación de residuos Principios básicos sobre a xestión de residuos
Normativa técnica aplicable
Partes constituíntes
Dimensionado
Bloque 3.- Instalacións de suministro interior de auga en edificios Características de auga potable
Compoñentes da instalación
Control da calidade en materiais
Dimensionado
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Criterios para a legalización das instalacións de suministro de auga
Sostenibilidade nas instalacións de suministro de auga
Bloque 4.- Instalacións de evacuación de auga en edificios Conceptos xerais
Compoñentes da rede interior de evacuación
Criterios de deseño e dimensionado
Control da calidade en materiais
Control de execución
Probas de servizo
Mantemento e conservación
Bloque 5. - Control de execución en obra Inspección das instalacións durante a execución en obra
Probas parciais
Probas finais
Recepción
Visita a obra, dependendo da dispoñibilidade de obras co profesor que imparte a materia
Bloque 6.- Instalacións de gas en edificios O gas como fonte de enerxía
Tipoloxía de combustibles
Normativa técnica
Compoñentes da instalación
Control de recepción e calidade
Control de execución
Probas de servizo
Criterios para a legalización de instalacións de gas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A3 B21 B23 1 0 1
Sesión maxistral A3 A18 A19 A24 C5 C6 28 28 56
Solución de problemas A9 A19 A20 A26 B2 B5 B16 B22 B29 C1 C3 C7 28 56 84
Proba de resposta múltiple A3 A19 A20 B5 1 0 1
Proba obxectiva A3 A9 A18 A19 A20 A24 A26 B13 B21 B22 B23 B29 C4 C8 3 0 3
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da materia, os seus obxectivos e contidos, metodoloxía didáctica e sistema de avaliación.
Sesión maxistral Cada bloque leva asociada unha ou varias sesións na que o docente, impartirá os obxectivos e as directrices do traballo a desenvolver, así como a exposición de coñecementos específicos e metodoloxías de traballo asociadas ao dito bloque.
Solución de problemas Aplicación de metodoloxía para o cálculo e dimensionamento da instalación, tendo en conta os parámetros normativos e regulamentarios.
Proba de resposta múltiple Exame teórico, derivado principalmente da materia exposta nas sesións maxistrais, con preguntas tipo test ou de resposta curta
Proba obxectiva Exame práctico para resolover problemas similares aos resoltos en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
O alumno dispoñerá dun horario de titorías, para realizar as consultas pertinentes e resolver as dúbidas que lle xurdan durante o desenvolvemento do curso académico. Nas devanditas titorías o profesor poderá propoñer traballos complementarios e específicos ao alumno, co obxecto de reforzar o seu coñecemento sobre a materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A3 A19 A20 B5 Os coñecementos adquiridos mediante as sesións maxistrais avaliaranse mediante unha proba teórica que consta de preguntas tipo test ou de resposta breve, na que se esixe unha nota mínima de 4 sobre 10 para facer media coa parte práctica.
40
Solución de problemas A9 A19 A20 A26 B2 B5 B16 B22 B29 C1 C3 C7 Avaliación dos traballos entregados no prazo e lugar establecido.
A asistencia ás sesións interactivas é obrigatoria e non se considerarán aquelas prácticas entregadas fóra de prazo para os efectos de avaliación.
25
Proba obxectiva A3 A9 A18 A19 A20 A24 A26 B13 B21 B22 B23 B29 C4 C8 Exame práctico no que se resolven problemas similares aos traballos individuais desenvolvidos durante o curso. 35
 
Observacións avaliación
A nota final calcúlase aplicando a fórmula:

N= 10% TI + +15%TG + 40% ET + 35% EP

TI: Nota media dos traballos individuaís.
TG: nota do traballo en grupo
ET: examen teórico no que se propoñen preguntas tipo test ou de resposta breve. Esíxese unha nota mínima de 4 para aprobar a asignatura (40% da nota final).
EP: examen práctico. Problema o problemas similares a os feitos na clase durante o curso (35% da nota final).

O alumno que presente a totalidade dos traballos individuais (TI) formulados por curso na data indicada cunha nota media superior a 7 quedará exento de realizar o exame práctico e a súa nota obterase como:  
 N= 40% ET + 45% TI + 15%TG
ET: examen teórico no que se propoñen preguntas tipo test ou de resposta breve. Esíxese unha nota mínima de 4 para aprobar a asignatura (40% da nota final).

TI: Nota media dos traballos individuaís.
TG: nota do traballo en grupo
Neste caso o alumno só terá que realizar a parte teórica na data oficial do exame.

Fontes de información
Bibliografía básica
  •  Ministerio de Fomento (2010). Código técnico de la Edificación (CTE). Normativa técnica oficial
  • VAZQUEZ MORENO, JAVIER y HERRANZ AGUILAR, JUAN CARLOS (2008). MANUAL PRACTICO DE INSTALACIONES EN EDIFICACION (II): INSTALACION ES ENERGETICAS: CALEFACCION, CLIMATIZACION, GAS (2ª ED.). LITEAM
  • Ministerio de industria (2007). RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios). RD 1027/2007
  • Ministerio de Industria (1985). Reglamento de aparatos de elevación. REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre 
  • Ministerio de Industria (1988). Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como Combustible. R.D. 494/1988
  • Luis Jesús Arizmendi Barnes (2005). Cálculo y Normativa básica de las Instalaciónes en los edificios - Tomo I. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA)
  • Franco Martín Sánchez (2008). Nuevo Manual de Instalaciones de Fontanería y Saneamiento. A. Madrid Vicente, Ediciones
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisica Aplicada I/670G01002
Fisica Aplicada II/670G01007
Construción I/670G01009
Instalacións I/670G01014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Construción II/670G01011

Materias que continúan o temario
Instalacións III/670G01035
Medicións acústicas na edificación/670G01040

Observacións
<p><font size="2">Este curso está claramente orientado ao coñecemento das instalacións mecánicas do edificio, é dicir, o coñecemento previo de conceptos de mecánica de fluídos e hidráulica son fundamentais para entender os conceptos e aplicar as metodoloxías de cálculo e dimensionamento a casos prácticos. O cal faculta ao alumno para realizar comprobacións e verificacións nos procesos de contratación, control de montaxe, posta en servizo e legalización das devanditas instalacións.</font></p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías