Identifying Data 2019/20
Subject (*) Technical Projects II Code 670G01027
Study programme
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinador
Fernández Álvarez, Ángel José
E-mail
angel.fernandez.alvarez@udc.es
Lecturers
Fernández Álvarez, Ángel José
Mantiñan Campos, Carlos
E-mail
angel.fernandez.alvarez@udc.es
carlos.mantinan@udc.es
Web http://euat.udc.es
General description A materia Proxectos Técnicos II desenvolve, como continuación da materia Proxectos Técnicos I, conceptos vinculados coa linguaxe gráfica do proxecto e contidos relacionados coa actividade do Arquitecto Técnico como responsable da redacción, análise, auditoría, control, xestión e desenvolvemento de proxectos técnicos dentro do seu ámbito de competencias.
Adquírense nocións conceptuais básicas achega do deseño e das metodoloxías necesarias para facer fronte ao deseño de proxectos de edificación, tanto de adecuación e rehabilitación como de obra nova así como a capacidade de redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos no ámbito da edificación.
Tamén se introduce ao alumno no estudo dos antecedentes e as necesidades de planificación do deseño e a adquisición de coñecementos relativos á toma de datos e a planificación previa.
Proponse o establecemento dun proceso metodolóxico na realización do proxecto e o coñecemento dos elementos básicos do deseño, a súa forma e a súa importancia no espazo físico. Preténdese que o alumno obteña a capacidade para realizar proxectos técnicos dentro do seu ámbito de competencia atendendo tanto ao seu aspecto formal, funcional ou á súa execución.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A15 Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.
A27 Desenvolver auditorías de proxectos e de execución de obras.
A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
A31 Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B13 Compromiso ético.
B15 Adaptación a novas situacións.
B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B19 Capacidade de liderado, diálogo e negociación.
B23 Orientación a resultados.
B24 Orientación ao cliente.
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C2 Mastering oral and written expression in a foreign language.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
C6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
C7 Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Ability to draft technical project of construction work, which do not require architectural project. A15
A29
A31
B1
B2
B15
B16
B23
B24
C1
C3
C6
C8
C9
Acquiring knowledge about the organization of professional work and studies, offices and professional societies, the regulation and legislation related to the functions carried out by the Technical Architect and the accountability framework associated with the activity. A27
A29
B7
B13
B16
B19
B24
C1
C2
C3
C4
C5
C7
Analyzing, auditing, controlling project execution and execution of the works. A27
B2
B7
B16
B19
B24
C1
C4
C5
C6
C9
Drafting documents that are part of implementation projects elaborated in a multidisciplinary way. A15
A29
B1
B2
B16
B19
C1
C2
C3
C7
C8
Applying the technical regulations of the building process, and generate technical documents of the procedures and methods of building construction. A29
A31
B2
B13
B16
B19
B24
C1
C2
C4
C6
Analyzing, designing and implementing solutions that facilitate universal accessibility in buildings and their surroundings. A31
B1
B13
B16
B24
C4
C6
Determining the graphic content of a technical project with the technical capacity to face technological and constructive questions needed to achieve the completion of the work. A15
A31
B1
B15
B16
B23
C3
C6
C8
Ability to apply advanced tools necessary for the resolution of the parts that involve technical and project management. A15
A27
A29
A31
B1
B2
B15
B16
B23
C3
C5
C6
C8
Identifying, distinguishing and interpreting graphic codes of representation of the elements involved in an architectural project while applying the regulations and design criteria appropriate to each case. A15
A31
B1
B2
B16
B23
B24
C1
C3
C4
C6
C8

Contents
Topic Sub-topic
INTRODUCTION Introduction to technical project building. Definition and object. Types of projects. Development phases of the project. Normative.
PROJECT METHODOLOGY The context and means of the project. Methodological process: analysis, synthesis, evaluation. Adequacy and consistency between proposal and objectives.
REPRESENTATION, COMUNICATION AND DOCUMENTATION OF THE PROJECT. Memory: descriptive and constructive. Analysis of the project's graphic documents.
ZONING AND DISTRIBUTION OF SPACES. Distributions related to its function and use. Creating spaces and environments. Studying paths and circulations. Lighting and furniture as distribution elements. Link between public and private spaces. Link between space and compatibility among them. Connection between served and service spaces.
COMMERCIAL SPACES. WORK SPACES. CASE STUDY. Analysis, development and planning of a retail or work space.
DOMESTIC SPACE: THE HOUSE. CASE STUDY Analysis, development and planning of a housing area.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A29 A31 B1 B13 B16 B23 C1 C4 C7 25 25 50
Workshop A15 A27 A29 A31 B1 B2 B7 B13 B16 B19 B23 C1 C4 C6 25 25 50
Supervised projects A15 A27 A31 B1 B2 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C6 C9 0 30 30
Student portfolio A15 B2 B7 B15 B19 B23 C1 C4 C7 C8 2 6 8
Document analysis A27 B1 B2 B7 B13 B16 B23 C2 C3 C4 C5 C6 0 10 10
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech The lecture format consits in the oral exposition modality as well as the use of audivisual means and the introduction of proposed questions to students in order to transfer knowledge and facilitate learning.
Workshop Workshops are organized according to students autonomous learning, teaching modality oriented to the use of the acquired knowledge in class. In these workshops several methodologies/tests (expositions, simulations, deabtes, problem solving, guided practics, etc) are combined, where the students develop practical tasks about a specific topics with professor support and supervision.
Supervised projects With this methodology student autonomous learning is promoted under professor supervision in academic as well as professional scenarios. Here the student assume a part of his/her training.
Student portfolio It consists in data gathering from the theorical classes (lecturers) and student personal reflexions related to the proposed technical project: graphic data, images, drawings, bibliographical references, technical documentation and notes related to the development of the proposed exercises.
Document analysis For the project realization, it will be proceeded an analysis of the documentary sources related to the proposed topic through using audiovisual and bibliographical documents, documentaries, graphic panls, photographies, models, articles, informative texts, applicable regulation, etc. Individually or in workshop groups, the available documentation is analyzed and it is extended by elaborating a synthesis of the different documental sources.

Personalized attention
Methodologies
Student portfolio
Supervised projects
Workshop
Description
The professor combines the group monitoring with individual attention to each student to ensure proper development of the individual design process. The needs and queries related to the study of the students as well as the issues related to the course will be addressed by providing guidance, support and motivation in the process of teaching and learning.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Student portfolio A15 B2 B7 B15 B19 B23 C1 C4 C7 C8 Neste apartado considérase o seguimento da recompilación de datos e a xestión de información elaborada polo alumno con relación aos traballos desenvolvidos así como a participación activa e o aproveitamento do alumnado nas prácticas e actividades que se realicen sobre os contidos da materia. 10
Supervised projects A15 A27 A31 B1 B2 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C6 C9 Propoñerase a elaboración de traballos prácticos relacionados cos contidos da materia.
Ao comezo do cuadrimestre comunicarase aos alumnos o número de traballos, as súas características e as datas de entrega correspondentes.
90
 
Assessment comments

This section considers the monitoring of data collection and management of information elaborated by the student related to the carried out work. Also, it is included the active participation and  as active participation and the utilization of the knowledge about the contents acquired in practical tasks and activities.

The making of two technical projects throughout the semester is proposed:

First due date (march): analysis, development and planning of a commercial or work space.

Second due date (may): analysis, development and planning of a house area.

For the evaluation of the course, regular attendance is required for both lectures as interactive. The minimum percentage of attendance for each one is 80%.

The teaching of the course Technical Projects II is based on a Project Based Learning (PBL) methodology, following a continuous assessment system.

Each project will be individually graded and a minimum of score of 5 out of 10 will be considered as a PASS. To pass the course, it is necessary the successful completion of all proposed work proposed as well as their adequate monitoring during workshops and teacher hours.

In addition to attendance, participation and conducting proposed projects, tests may be done in order to properly assess the degree of assimilation of the conceptual and procedural contents from the course.

To pass the course, the student has to complete and obtain a PASSING GRADE in all the projects while meeting each deadline, which will be announced at the beginning of the course.

Students who fail the course during the academic year must submit the corresponding projects on the deadline for the First Opportunity Assessment (JUNE) or, where applicable, on the deadline for Second Chance (JULY). In these cases, the student should follow the relevant instructions of the teacher responsible for the course.

IMPORTANT: The students that will meet the following criteria will be graded as FAILED:

- The student has not meet the required assistance minimum.

- The student has not turned in any of the proposed tasks.

Completion or modification of the projects after the deadline will not be accepted.


Sources of information
Basic CHING, Francis D. K. (2010). ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN. Editorial Gustavo Gili
NEUFERT; Ernst (2013). ARTE DE PROYECTAR EN ARQUITECTURA. Editorial Gustavo Gili
ALLEN, Gerard; OLIVER, Richard (1982). ARTE Y PROCESO DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO. Editorial Gustavo Gili
ALCALDE PECERO, francisco (2002). BANCO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS. Edición del autor
NEUFERT, Peter; NEFF, Ludwig (2013). CASA, VIVIENDA, JARDÍN. Editorial Gustavo Gili
ALLEN, Edward (1982). CÓMO FUNCIONA UN EDIFICIO. PRINCIPIOS ELEMENTALES. Editorial Gustavo Gili
GARCÍA ERVITI, Federico (2016). COMPENDIO DE ARQUITECTURA LEGAL. DERECHO PROFESIONAL Y VALORACIONES INMOBILIARIAS. Editorial Reverté
DE GRACIA, Francisco (1992). CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO: LA ARQUITECTURA COMO MODIFICACIÓN. Editorial Nerea
CHING, Francis D. K.; JUROSZEK, Steven P. (1999). DIBUJO Y PROYECTO. Editorial Gustavo Gili
BENEVOLO, Leonardo (1981). DISEÑO DE LA CIUDAD - 1. La descripción del ambiente. Editorial Gustavo Gili
PRENZEL, Rudolf (1982). DISEÑO Y TÉCNICA DE LA REPRESENTACIÓN EN ARQUITECTURA. Editorial Gustavo Gili
SAINZ, Jorge (2017). EL DIBUJO DE ARQUITECTURA. Editorial Reverte
BOUDON; Philippe / POUSIN (1993). EL DIBUJO EN LA CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA. Limusa Noriega editores
MUÑOZ COSME, Alfonso (2008). EL PROYECTO DE ARQUITECTURA: CONCEPTO, PROCESO Y REPRESENTACIÓN. Editorial Reverte
PRAT, Jaime (1988). ERGONOMÍA Y MUEBLE. Instituto Biomecánica de Valencia
E. J. MCCORMIK (1980). ERGONOMÍA. FACTORES HUMANOS EN INGENIERÍA Y DISEÑO. Editorial Gustavo Gili
GIEDION, Sigfried (2009). ESPACIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA.. Editorial Reverte
WON, Wucius (1995). FUNDAMENTOS DEL DISEÑO BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL.. Editorial Gustavo Gili
TUNSTALL, Gavin (2009). LA GESTIÓN DEL PROCESO DE EDIFICACIÓN. DEL CROQUIS A LA EJECUCIÓN. Editorial Reverté
PANERO, Julius; ZELNIK, Martin (2014). LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES. Editorial Gustavo Gili
CHING, Francis D. K. (2016). MANUAL DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO. Editorial Gustavo Gili
VALDERRAMA, Fernando (2010). MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. Editorial Reverté
CHRISTOPHER JONES, John (1982). MÉTODOS DE DISEÑO.. Editorial Gustavo Gili
QUARONI, Ludovico (1980). PROYECTAR UN EDIFICIO: OCHO LECCIONES DE ARQUITECTURA. Xarait Ediciones
ZEVI, Bruno (2010). SABER VER LA ARQUITECTURA. Editorial Apostrofe
SCHMITT; Heinrich; HEENE, Andreas (2009). TRATADO DE CONSTRUCCIÓN. Editorial Gustavo Gili
MUNARI, Bruno (2016). ¿CÓMO NACEN LOS OBJETOS?: APUNTES PARA UNA METODOLOGÍA PROYECTUAL. Editorial Gustavo Gili

Complementary VV.AA. (2018). Ahorro de energía en el diseño de edificios. Ediciones Asimétricas
URBAN BROTONS, Pascual (2016). CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO ADAPTADO A LAS INSTRUCCIONES EHE-08, NCSE-02 Y CTE. Editorial Club Universitario
URBAN BROTONS, Pascual (2012). CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA. Editorial Club Universitario
URBAN BROTONS, Pascual (2008). CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO: DETALLES CONSTRUCTIVOS Y PERSPECTIVAS. Editorial Club Universitario
URBAN BROTONS, Pascual (2009). CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. Editorial Club Universitario
LÓPEZ CAÑERO, Juan (2016). FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA. Editorial paraninfo
VV.AA. (2017). Instalaciones de climatización y ventilación en el diseño de edificios. Ediciones Asimétricas
VV.AA. (2017). INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS. Ediciones Asimétricas
VV.AA. (2016). INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS. Ediciones Asimétricas
VV.AA. (2015). INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS. Ediciones Asimétricas
LÓPEZ CAÑERO, Juan (2016). REDES DE EVACUACIÓN. Editorial paraninfo
VV.AA. (2016). SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO PARA DISEÑADORES DE EDIFICIOS. Ediciones Asimétricas


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Descriptive Geometry/670G01004
Architectural Graphic Expression I/670G01008
Construction I/670G01009
Construction II/670G01011
Architectural Graphic Expression II/670G01013
Facilities I/670G01014
Construction III/670G01017
Geometry of Illustrations/670G01018
Structures I/670G01019
Topography/670G01020
Technical Projects I/670G01023
Facilities II/670G01024
Structures II/670G01025

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Construction IV/670G01022
Measurements, Budgets and Economic Control/670G01030

Subjects that continue the syllabus
Final Dissertation/670G01036

Other comments

NOTE: It is recommended the knowledge of Computer Aided Design programs (AutoCAD, ArchiCAD, Revit, SketchUp, etc.) as well as office automation software like word processing, spreadsheets, PDFs management, imaging treatment, presentations, etc..

Also, the use of a laptop with Internet access during workshops can be useful to the student.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.