Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxecto Fin de Grao Código 670G01036
Titulación
Grao en Arquitectura Técnica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Dereito Privado
Economía
Enxeñaría Civil
Expresión Gráfica Arquitectónica
Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Robles Sanchez, Susana
Correo electrónico
susana.robles@udc.es
Profesorado
Alvarez Diaz, Jose Antonio
Diaz Alonso, Jose Antonio
Dominguez Diez, Eloy Rafael
Fernández Álvarez, Ángel José
Fernandez Prado, Ruben
Gonzalez Sarceda, Manuel
Iglesias Maceiras, Álvaro José
Iglesias Martinez, Maria Cruz
Lopez Piñeiro, Santiago
López Rivadulla, Francisco Javier
Losada Pérez, Carlos
Mantiñan Campos, Carlos
Medin Guyatt, Roberto Antonio
Mosquera Rey, Emilio
Otero Chans, M. Dolores
Perez Doval, Luis
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Pintos Pena, Santiago
Porta Rodriguez, Manuel
Robles Sanchez, Susana
Seara Paz, Gumersinda
Vazquez Fernandez, Ramon
Correo electrónico
jose.antonio.alvarezd@udc.es
jose.diaza@udc.es
eloy.dominguez@udc.es
angel.fernandez.alvarez@udc.es
ruben.fprado@udc.es
manuel.gsarceda@udc.es
alvaro.iglesias@udc.es
cruz.iglesias@udc.es
santiago.lopezp@udc.es
javier.rivadulla@udc.es
c.losada@udc.es
carlos.mantinan@udc.es
roberto.medin@udc.es
emilio.mosquera@udc.es
dolores.otero.chans@udc.es
luis.pdoval@udc.es
juan.luis.perez@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
m.porta@udc.es
susana.robles@udc.es
gumersinda.spaz@udc.es
ramon.vazquez.fernandez@udc.es
Web http://http://euat.udc.es/es/informacion-tfg
Descrición xeral La información relativa al Trabajo Fin de Grado está disponible en la web de la Escuela.

Toda la información aquí: http://euat.udc.es/es/informacion-tfg
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre matemáticas, estatística, física, química e acústica como soporte para o desenvolvemento das habilidades e destrezas propias da titulación.
A2 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación.
A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
A4 Coñecer as técnicas e procesos de restauración, rehabilitación, acondicionamento, patoloxía, mantemento e conservación dos edificios en xeral e en particular aqueles específicos do patrimonio cultural constituído pola arquitectura popular e histórica galega.
A5 Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos.
A6 Coñecer e aplicar os distintos sistemas de representación así como as técnicas e procedementos de expresión gráfica aplicados á edificación e ás construcións arquitectónicas.
A7 Coñecer e aplicar as técnicas e equipos topográficos para a toma de datos, procesamento, representación, replanteo, levantamento gráfico e restitución.
A8 Deseñar, calcular e executar estruturas de edificación.
A9 Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
A10 Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios.
A11 Coñecer e aplicar as técnicas e procedementos de planificación, programación e organización do proceso de construción da obra.
A12 Coñecer as técnicas de xestión, aseguranza e control da calidade, así como as técnicas de xestión medioambiental e construción sustentable.
A13 Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación.
A14 Adquirir os coñecementos necesarios sobre xestión urbanística e dereito aplicado á edificación.
A15 Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.
A16 Coñecer e aplicar as técnicas de avaliación e prevención de riscos, deseño de estudos e planes, así como dos procesos de coordinación da seguridade e saúde laboral na edificación.
A17 Dominar de forma oral e escrita un idioma estranxeiro no nivel técnico propio do ámbito da edificación.
A18 Dirixir e xestionar o proceso de execución da obra.
A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
A21 Aplicar as técnicas de control e xestión económica da edificación.
A22 Administrar e xestionar a adquisición dos materiais, sistemas e recursos propios do proceso construtivo.
A23 Implementar os planes de seguridade e o seu control en obra.
A24 Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica do mesmo.
A25 Deseñar e redactar estudos e planes de evacuación e seguridade dos edificios.
A26 Deseñar e redactar estudos de ciclo de vida útil, avaliación de eficiencia enerxética e sustentabilidade dos edificios.
A27 Desenvolver auditorías de proxectos e de execución de obras.
A28 Desenvolver auditorías de sistemas de calidade e medioambiente.
A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
A30 Elaborar peritacións, tasacións, valoracións e estudos de viabilidade económica.
A31 Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos.
A32 Efectuar procesos de planificación, xestión e control urbanístico.
A33 Analizar a viabilidade urbanística de solares e elaborar documentos relacionados co planeamento, xestión e control urbanístico.
A34 Realizar asesoramentos inmobiliarios.
A35 Deseñar sistemas de acondicionamento acústico e verificar e avaliar o comportamento acústico dos edificios.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
B4 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
B5 Capacidade para a resolución de problemas.
B6 Capacidade para a toma de decisións.
B7 Capacidade de traballo en equipo.
B8 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinario.
B9 Capacidade para traballar nun contexto internacional.
B10 Habilidades nas relacións interpersoais.
B11 Recoñecemento e apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
B12 Razoamento crítico.
B13 Compromiso ético.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Adaptación a novas situacións.
B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B17 Creatividade e innovación.
B18 Iniciativa e espírito emprendedor.
B19 Capacidade de liderado, diálogo e negociación.
B20 Coñecemento de outras culturas e costumes.
B21 Motivación pola calidade.
B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
B23 Orientación a resultados.
B24 Orientación ao cliente.
B25 Hábito de estudo e método de traballo.
B26 Capacidade de razoamento, discusión e exposición de ideas propias.
B27 Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe.
B28 Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións.
B29 Actitude vital positiva fronte ás innovacións sociais e tecnolóxicas.
B30 Sensibilidade cara a temas relacionados coa protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural e arquitectónico.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Adquirir habilidades para a vida e hábitos, rutinas e estilos de vida saudables.
C7 Desenvolver a capacidade de traballar en equipos interdisciplinares ou transdisciplinares, para ofrecer propostas que contribúan a un desenvolvemento sostible ambiental, económico, político e social.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Según la ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de ArquitectoTécnico, el TFG comprenderá la presentación y defensa ante un tribunal universitario del mismo, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
PFG Proyecto dirigido por un profesor de la titulación, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 75 195 270
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Según la ORDEN ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de ArquitectoTécnico, el TFG comprenderá la presentación y defensa ante un tribunal universitario del mismo, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Descrición
Todo el proceso estará dirigido por el Director del PFG, que será seleccionado por el alumno o por el Centro.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 La evaluación se hará según el Reglamento de los TFG de la EUAT. 100
 
Observacións avaliación

http://euat.udc.es/images/2012pdf/_20120921_REGLAMENTO_TFG.pdf


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Como trabajo fin de grado, sólo se podrá defender si se han superado todas las asignaturas del mismo.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías