Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Patrimonio Cultural e Museoloxía Código 710521002
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Villaverde Solar, Dolores
Correo electrónico
dolores.villaverde@udc.es
Profesorado
Villaverde Solar, Dolores
Correo electrónico
dolores.villaverde@udc.es
Web
Descrición xeral Asignatura que permite coñecer a evolución das distintas técnicas artísticas ao longo da Historia a través das súas realizacións máis sobranceiras, achegándose aos distintos materiais e aos seus métodos de traballo, conservación e difusión.

Coñecer os antecedentes e historia da conservación e restauración das obras de arte até o século XX. Analizar o concepto actual de Ben Cultural e o de Museo
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
A10 CE10 – Estar capacitado para deseñar, xestionar e organizar exposicións permanentes e temporais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B6 CG1 – Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrita nas linguas oficiais da comunidade autónoma
B7 CG2 – Dominar a expresión e a comprensión de xeito oral ou escrita dun idioma estranxeiro
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
C2 CT2 – Capacidade de resolución de problemas
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os diferentes bens de interés cultural de Galicia e o seu réxime xurídico. AP1
AP2
AP3
AP8
AP10
Analizar a produción de bens culturais tanto do pasado como do presente BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP12
O museo como centro de investigación, de conservación e difusión dos bens culturais CP1
CP2
CP3
CP9

Contidos
Temas Subtemas
1- Bien cultural: definición. 2.-Patrimonio. Definición. Tipos de patrimonio . 3.-Gestión del patrimonio, los profesionales. 4- Museos y patrimonio. 5-Clases y categorías de museos. 6-Funciones del museo. 7-Continente y contenido de los museos. 8- Patrimonio cultural y turismo.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C9 6 30 36
Estudo de casos A8 A10 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B12 C1 C2 8 32 40
Aprendizaxe colaborativa B8 B12 C1 C2 2 4 6
Investigación (Proxecto de investigación) A4 B1 B3 B10 C8 6 54 60
Discusión dirixida A1 A2 A8 A10 B1 B2 B4 C1 C2 C3 2 6 8
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais leer, analizar y comentar fuentes docuemtnales, planes directores e informes de rehabilitación de monumentos
Estudo de casos estudio de varios casos de rehabilitación arquitectónica en Galicia
así como de restauración de retablos
Aprendizaxe colaborativa Dinámicas de grupo que se llevarán a cabo en las horas de clase
Investigación (Proxecto de investigación) Estudio concreto de casos prácticos que denmuestren las habilidades adquiridad, valorando a capacidade de razoamento
Discusión dirixida habrá que participar en un debate o foro que se planteará en clase sobre la temática de la asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Descrición
Atención personalizada en tutoría sobre as fontes documentais e bibliográficas así coma sobre casos concretos de obras de restauración e rehabilitación

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A1 A2 A8 A10 B1 B2 B4 C1 C2 C3 Discusión y debate sobre conservación de bienes culturales a partir de varios casos concretos 25
Aprendizaxe colaborativa B8 B12 C1 C2 Traballo en grupo sobre un caso concreto 20
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C9 Analizar textos fundamentales en la historia de la restauración 25
Estudo de casos A8 A10 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B12 C1 C2 Estudiar in situ casos prácticos de conservación de bienes en museos 30
 
Observacións avaliación

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes.

Ls criterios de avaliación son los mismos para cada una de las oportunidades de evaluación.


Se avaluará toda prueba realizada individualmente y en grupo tanto en el aula como fuera.
Las pruebas no realizadas puntúan como cero.La calificación de "no presentado" corresponde al alumno que no
participase en ninguna prueba de evaluación


Fontes de información
Bibliografía básica

Bolaños, María(Ed.): La memoria del mundo. Cien años de museología,1900-2000 . Gijón, Ed. Trea, 2002

Fontenla San Juan, C.: Restauración e Historia del Arte en Galicia. CSIC, Santiago, 1997.

González Varas, I.: Conservación de bienes culturales.Teoría, historia, principios y normas. Arte-Cátedra, Madrid, 1999.

Macarrón, A.: Historia de la conservación y la restauración. Tecnos, Madrid, 1995.

Macarrón Miguel, A; González Mozo, A.: La conservación y restauración en el siglo XX. Madrid, 1998.

Monterroso Montero, J. M.: Protección y conservación del patrimonio. Principios teóricos. Tórculo edicións. Santiago, 2001.

Riviere, Georges Henri: La Museología. Curso de Museología. Textos ytestimonios . Madrid, Ed. Akal, reimpresión, 2009.


VV.AA: Criterios para la elaboración del plan museológico. Madrid, Ministerio de Cultura, 2005
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia dos Museos e do Coleccionismo/710521008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Museografía/710521010

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías