Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Patrimonio Bibliográfico Documental e Arquivística Código 710521003
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Ruiz Astiz, Javier
Correo electrónico
j.ruiz.astiz@udc.es
Profesorado
Ruiz Astiz, Javier
Correo electrónico
j.ruiz.astiz@udc.es
Web
Descrición xeral A materia pretender introducir no ámbito do Patrimonio Bibliográfico-Documental: conceptos, problemas, perspectivas de futuro e fontes de información.

Asimesmo, esta disciplina busca introducir a os/as alumnos/as nos procesos e técnicas da Arquivística de especial relevancia dentro do ámbito da Documentación como disciplina científica. Profundiza e amplía os coñecementos adquiridos nas asignaturas de Arquivística do grado e se centra nos seguintes elementos:
a) Os conceptos e formulacións teóricas centrales no estudo da arquivística.
b) Estudo do marco de normalización internacional.
c) Se busca a aplicación práctica do estudiado no marco conceptual e metodolóxico técnico.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A6 CE6 – Estar capacitado para a xestión en arquivos históricos e bibliotecas patrimoniais
A7 CE7 – Coñecer o marco xurídico e as institucións que regulan a protección e conservación do patrimonio cultural e bibliográfico-documental
A8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
A12 CE12 – Coñecer os museos, arquivos e bibliotecas desde un punto de vista diacrónico
A13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
A15 CE15 – Ter capacidade para catalogar e organizar coleccións patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B6 CG1 – Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrita nas linguas oficiais da comunidade autónoma
B7 CG2 – Dominar a expresión e a comprensión de xeito oral ou escrita dun idioma estranxeiro
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C7 CT7 – Traballar de forma autónoma e con iniciativa
C8 CT8 – Traballar de forma colaborativa
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Achegar as alumnas/os ao Patrimonio Bibliográfico-Documental mediante a análise dos seus conceptos, desenrolo, perspectivas e coñecemento das fontes información de mais relevo. AP1
AP2
AP6
AP7
BP1
BP7
CP10
Mostrar a importancia do patrimonio inmaterial para a construcción do Patrimonio bibliográfico Documental, asi como que este se atopa inmerso dentro do sistema socioeconómico. AP3
AP12
AP13
AP15
BP8
BP9
CP3
CP10
Visibilizar o Patrimonio Bibliográfico Documental xerado por galegas/os no interior e exterior da Península e a contribución destas/os para a construcción do noso patrimonio documental e do de países extranxeiros. BP10
CP8
CP9
CP10
Introducir ás/os discentes nos procesos e técnicas da Arquivística, aplicabeis dentro do ámbito do patrimonio, como poda ser a conservación. E tamén profundizar nos seus coñecementos sobre Arquivística, centrándose en: a) Os conceptos e formulacións teóricas centrais do seu estudo. b) O estudo do marco de normalización internacional. c) As aplicacións prácticas do estudiado no marco conceptual e metodolóxico técnico. AP3
AP8
BP3
BP5
BP6
BP8
BP9
BP12
CP5
CP7
CP10

Contidos
Temas Subtemas
MÓDULO 1. PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO-DOCUMENTAL

Tema 1. O Patrimonio bibliográfico-documental: Concepto, marco lexislativo e principais fontes de información.

Tema 2.Conservación, difusión e uso do o Patrimonio Bibliográfico Documental.

Tema 3. 3. Galiza: O Patrimonio documental e a edición galega dentro do estado español e en America. 1930-1980
MÓDULO 2. ARQUIVÍSTICA Tema 4. Patrimonio arquivístico: conceptoe lexislación.
Tema 5. Localización e descripción do patrimonio documental dos arquivos
Tema 6. Conservación e promoción do patrimonio arquívístico.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A7 B9 B12 C3 C5 C7 5 50 55
Sesión maxistral A1 A2 B6 B7 B8 B12 25 0 25
Proba obxectiva A8 A12 A13 A15 B5 B10 C8 C9 4 40 44
Lecturas B1 B3 C10 0 22 22
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Estarán orientados á aplicación dos conceptos e técnicas da materia de forma autónoma por parte do alumnado, contando sempre coa atención personalizada e seguimento da docente. Desenvolveranse traballos de acordo ás pautas establecidas, e entregaranse na data fixada.
Sesión maxistral Exposición de contidos teóricos, desenvolvemento de procedementos, visualización de exemplos e resolución de dúbidas por parte da profesora.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.
Lecturas Inclúese baixo este epígrafe o resumo e comentario de lecturas, vídeos, conferencias, exposicións, etc. Trátase de actividades que permiten profundar nos contidos traballados.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Este tipo de atención terá especial peso nos traballos tutelados, para os cales a docente irá marcando as pautas a seguir en cada caso, podendo propor as variacións ou modificacións necesarias.

Con carácter xeral, e en todas as metodoloxías aplicadas, utilizaranse as tutorías presenciais, o correo electrónico e a plataforma informática da UDC.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas B1 B3 C10 Lecturas dun mínimo de tres artigos ou varios capítulos de libros dos que haberá que realizar o resumo, unha analise e un comentario 40
Proba obxectiva A8 A12 A13 A15 B5 B10 C8 C9 Preguntas breves e desenrolo dos contidos impartidos
50
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A7 B9 B12 C3 C5 C7 Traballo individual de busca de fontes de información sobre o parimonio audiovisual. As súas características serán explicadas pola profesora. . 10
 
Observacións avaliación

É imprescindible aprobar a proba obxectiva para superar esta materia. O
traballo individual e as lecturas so sumarán á proba obxectiva se esta
está aprobada. Ademáis para superar esta materia é necesario ter aprobadas cada unha das partes impartidas por cada unha das profesoras.

No caso de non ter aprobada a materia mediante avaliación continua e o
exame/proba, o/a alumno/a fará a/as correspondente/s proba/s
obxectiva/as  que está/n fixada/s no calendario oficial de exames
aprobado e publicado pola facultade de Humanidades e Documentación

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes


Fontes de información
Bibliografía básica Heredia Herrera, Antonia (2016). "A fotografia e os arquivos". Revista Foto e Documento, nº 2
López Gómez, P (2005). "Fuentes para la historia local en el Archivo del Reino de Galicia: la administración y los ayuntamientos gallegos. Anuario Brigantino, 28: 277-302.
López Gómez, P. (2002). "La evaluación de los estudios de Archivística en el último cuarto de siglo". . Documentación de las Ciencias de la Información, 25:129-146.
Latorre, R. (2004). "La ISAD (G) y la gestión documental". En: La descripción multinivel en los archivos municipales. . Madrid: Consejería de Cultura y Deportes
Barbadillo, J. (2014). Apuntes sobre ISAD(G) y la descripción archivística normalizada. Gran Canaria: Anroart
Vives, Josep (coord.) (2009). Digitalización del patrimonio: archivos, bibliotecas y museos en la red. Barcelona: UOC
Marsá Vila, María (1999). El fondo antiguo en la biblioteca. Gijón: Trea
Bello Urgellès, Carmen; Borrell Crehuet, Àngels (2002). El patrimonio bibliográfico y documental: claves para su conservación preventiva. Gijón: Trea
Molina Puche, Sebastian, Llonch Molina, Nayra, Martínez Gil Tania (eds). (2017). Identidad Cultural, Ciudadanía y Patrimonio. Oviedo: Ed. Trea
Tugores, Francesca; Planas, Rosa (2006). Inntroducción al patrimonio cultural. Gijón: Trea
Bonal, J. L (2001). La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas. Gijón: Trea
Cruz Mundet, J. R. (2010). Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez-Ruipérez
Cruz Mundet, J. R. (2010). Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez-Ruipérez
Núñez, E. (2009). Organización y gestión de archivos. Gijón: Trea
Prieto Gutiérrez, Juan José (2013). Plan de seguridad en bibliotecas: la protección del patrimonio documental. Gijón: Trea
Bibliografía complementaria (). Anales de Documentación. http://revistas.um.es/analesdoc/index
(). BiD. http://www.ub.es/biblio/bid/
(). Boletín de la ANABAD. ANABAD
(). El Profesional de la Información. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/
(). Pecia Complutense. http://www.ucm.es/BUCM/pecia/
(). Revista Española de Documentación Científica. http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc
(). Revista General de Información y Documentación. Universidad Complutense

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Arquivos Municipais e Historia Local/710521024
Organización e Xestión de Arquivos Históricos e Bibliotecas Patrimoniais/710521022
Arquivos, Bibliotecas e Novas Tecnoloxías/710521021
Políticas Culturales e Lexislación/710521012
Patrimonio e Documentación Audiovisual/710521029
Proxectos de Dixitalización/710521026
Historia dos Arquivos e as Bibliotecas/710521020
Marketing Cultural e da Información/710521013

Observacións

Os/as estudiantes que non podan asistir con regaluridade ás aulas deben contactar con as docentes na primeira semana lectiva.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías