Identifying Data 2019/20
Subject (*) Research Methodology in Humanities and Documentation Code 710521005
Study programme
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Vázquez Lijó, José Manuel
E-mail
j.m.vlijo@udc.es
Lecturers
Vázquez Lijó, José Manuel
E-mail
j.m.vlijo@udc.es
Web
General description Análise da metodoloxía básica e específica dos diferentes tipos de fontes (documentación escrita, bibliografía, iconografía, fotografía, audiovisual, testemuños orais,…) disponible en arquivos, bibliotecas e museos para actividades de investigación
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer as fontes para a investigación en Humanidades - Coñecer a metodoloxía básica para a investigación en Humanidades - Poñer en valor a importancia do patrimonio cultural en sentido amplo na formación integral do individuo como suxeito libre e crítico AJ1
AJ3
BJ1
BJ5
BJ9
BJ12
CJ1
CJ3
CJ9

Contents
Topic Sub-topic
1. Introdución á metodoloxía para a investigación en Humanidades
2. As fontes bibliográficas 2.1. Catálogos de patrimonio bibliográfico
2.2. Bases de datos (Rebiun, CSIC)
3. As fontes de arquivo e os seus usos: da prosopografía á cuantitificación 3.1. Documentación administrativa
3.2. Documentación notarial
3.3. Documentación parroquial
4. Os testemuños personais 4.1. Diarios e epistolarios
4.2. As fontes orais
5. As fontes iconográficas e audiovisuais para a investigación social e cultural 5.1. A pintura de xénero e as vedutas.
5.2. As fotografías
5.3. Os documentais cinematográficos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Critical bibliographical A1 C1 0 25 25
ICT practicals A1 B5 C3 C9 3 9 12
Guest lecture / keynote speech B1 B12 7 0 7
Objective test C1 1 0 1
Document analysis A1 A3 B9 C1 C3 5 25 30
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Critical bibliographical Análise e valoración do contido dunha monografía ou de artigos cientificos referidos á temática da asignatura
ICT practicals Busca, dirixida polo profesor, a través de Internet, de recursos bibliográficos e documentais referidos aos contidos da asignatura
Guest lecture / keynote speech Exposición polo docente de contidos básicos do temario.
Objective test Exame escrito dos contidos expostos en clase
Document analysis Traballo con diversas fontes para coñecer o seu rendemento desde o punto de vista da investigación no eido das ciencias sociales, e particularmente en Historia.

Personalized attention
Methodologies
ICT practicals
Description
Guiarase individualmente ao alumnado nas súas prácticas con fontes de información de acceso on line para investigación na eido das Humanidades. O obxectivo é que adquirar as claves para explotar adecuadamente de xeito autónomo diferentes tipo de documentación

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Document analysis A1 A3 B9 C1 C3 Valorarase os froitos, en termos de información obtida, da análise de ditas fontes 30
Critical bibliographical A1 C1 Considerarase a claridade expositiva, a capacidade analítica, de compresión e de síntese respecto do material obxecto de recensión 30
ICT practicals A1 B5 C3 C9 Valorarse o empeño do alumno na aprendizaxe e o resultado de ditas prácticas en horas presenciais e non presenciais 20
Objective test C1 Puntuarse o examen escrito sobre contidos impartidos en clase en función dos coñecementos demostrados nesta proba e tamén valorase a claridade expositiva e o nivel léxico-gramatical 20
 
Assessment comments

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes


Sources of information
Basic Burke, Peter [et. al] (2009). Formas de hacer historia. Madrid. Alianza Editorial
Vilar, Pierre (2013). Iniciación al vocabulario del análisis histórico / Pierre Vilar. Barcelona: Crítica (reed.)
Cardoso, Ciro Flamarion S. (2000). Introducción al trabajo de la investigación histórica : conocimiento, método e historia . Barcelona : Crítica (5ª ed)
Aróstegui, Julio (1995). La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica
Hernández Sandoica, Elena (2004). Tendencias historiográficas actuales : escribir historia hoy. Madrid. Akal

Complementary Llona, Miren (coord.) (2012). Entreverse : teoría y metodología práctica de las fuentes orales . Bilbao : Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco
Carreras, Albert y Tafunell Xavier (coords.) (2005). Estadísticas históricas de España : Siglos XIX-XX . Madrid : Fundación BBVA
Box-Steffensmeier, Janet M. y Bradford S. Jones (2004). Event history modeling : a guide for social scientists . Cambridge ; New York : Cambridge University Press
Coll, Sebastián y Fortea, José Ignacio (1995-2002). Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica de España . Madrid: Banco de España, Servicio de Estudios
Chaunu, Pierre (1987). Historia cuantitativa, historia serial. México: Fondo de Cultura Económica
Bernardo Ares, José Manuel de y Calvo Cuenca, Antonio (2005). Historia e informática : metodología interdisciplinar de la investigación histórica . Córdoba : Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba : Servicio de Publicaciones de CajaSur
Genet, Jean-Philippe y Lottes, Günter (1996). L'Etat moderne et les élites, XIIIe-XIIIe siècles : apports et limites de méthode prosographique : actes du Colloque International CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991 . Paris : Publications de la Sorbonne
Plummer, K. (1989). Los documentos personales. Introducción a los problemas y la bibliografía del método humanista. Madrid: S. XXI
Burke, Peter (2001). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico . Barcelona: Crítica


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.