Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Seminarios sobre Tendencias Actuales en Museos, Arquivos e Bibliotecas Código 710521006
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Prerrequisitos
Departamento Filosofía e Métodos de Investigación en Educación
Coordinación
Tasset Carmona, Jose Luis
Correo electrónico
jose.tasset@udc.es
Profesorado
Tasset Carmona, Jose Luis
Correo electrónico
jose.tasset@udc.es
Web
Descrición xeral Conferencias sobre los museos, archivos y bibliotecas del siglo XXI.

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
A10 CE10 – Estar capacitado para deseñar, xestionar e organizar exposicións permanentes e temporais
A13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
A14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer las últimas novedades en el sector de los museos, archivos y bibliotecas a nivel de gestión, conservación, difusión, exposición, etc. Aplicar estas novedades a la renovación del discurso en el ámbito del patrimonio cultural y bibliográfico-documental. AP3
AP8
AP10
AP13
AP14
BP1
BP5
BP8
BP9
BP10
BP12
CP3
CP5
CP9

Contidos
Temas Subtemas
Conferencias (que pueden ir acompañadas de salidas de campo) para conocer las tendencias actuales sobre museos, archivos y bibliotecas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A8 A10 A13 A14 10 30 40
Seminario B1 B5 B8 B9 B10 B12 C3 C5 C9 10 25 35
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicaciones teóricas sobre la temática de la materia ya sea en la facultad o mediante la visita a museos, archivos y bibliotecas
Seminario Conferencias sobre tendencias actuales

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario B1 B5 B8 B9 B10 B12 C3 C5 C9 Reseña de lecturas. 70
Sesión maxistral A3 A8 A10 A13 A14 Entrega de resumen. 30
 
Observacións avaliación

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías