Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia dos Museos e do Coleccionismo Código 710521008
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Montero Fenollos, Juan Luis
Correo electrónico
juan.fenollos@udc.es
Profesorado
Montero Fenollos, Juan Luis
Correo electrónico
juan.fenollos@udc.es
Web
Descrición xeral O museo é unha institución cultural que resume a historia da humanidade. Xurdiu do impulso que levou ao home para acumular obxectos e obras de valor histórico e científico baixo o denominador común da conservación de produtos representativos de diversas épocas, que eran resultado da transmisión da cultura a través dos séculos. Analizarase a historia e a evolución dos museos, así como o seu futuro no século XXI.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: Non procede.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Traballo Tutelado
Lecturas


*Metodoloxías docentes que se modifican
Sesión Maxistral (docencia asíncrona)

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
Titorías e tarefas: Moodle, Teams e email.

4. Modificacións na avaliación:
Non.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía:
Non.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
A10 CE10 – Estar capacitado para deseñar, xestionar e organizar exposicións permanentes e temporais
A12 CE12 – Coñecer os museos, arquivos e bibliotecas desde un punto de vista diacrónico
A14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C8 CT8 – Traballar de forma colaborativa
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer la evolución del concepto de museo y de su valor cultural y educativo. AP2
AP10
AP12
AP14
BP2
BP4
BP10
BP12
CP1
CP3
CP8
CP10

Contidos
Temas Subtemas
0. A evolución do concepto de museo
1. Nas orixes: o coleccionismo de obras de arte na Antigüidade
2. Tesouros medievais: a sacralización da arte
3. Dos studioli ás cámaras de marabillas
4. Coleccións cortesás, gabinetes e galerías
5. Museos, Ilustración e Enciclopedia
6. Grandes museos nacionais
7. O museo no século XXI: crise e futuro dunha institución

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A10 A12 A14 B2 B4 5 40 45
Lecturas C1 0 5 5
Sesión maxistral B10 B12 C1 C3 C8 C10 15 10 25
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Trabajo orientado por el profesor sobre la temática de la asignatura.
Lecturas Realización de una reseña de un libro que se indicará en clase.
Sesión maxistral Clases teóricas sobre la materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Asesoramiento y orientación para la elaboración del trabajo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas C1 Reseña por escrito de un libro. 20
Traballos tutelados A2 A10 A12 A14 B2 B4 Entrega por escrito del trabajo. 80
 
Observacións avaliación

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes


Fontes de información
Bibliografía básica

Bazin, G. (1969): El tiempo de los Museos, Barcelona

Bolaños, M. (2008): Historia de los museos en España, Gijón

Bolaños, M. ed. (2002): La memoria del mundo. Cien años de museología 1900-2000, Gijón

Checa, F. y Morán, M. (1985): El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid.

Jiménez Blanco, M.D. (2013). El coleccionismo en España. Una aproximación desde su historia y su contexto, Barcelona.

Jiménez Blanco, M.D. (2014): Una historia del museo en nueve conceptos, Madrid

Morán, M. (2010): La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias, Madrid

Poulot, D. (2011): Museo y museología, Madrid

Schubert, K. (2008): El museo. Historia de una idea de la revolución francesa a hoy. Granada

Varie-Bohan, H. (1979): Los museos en el mundo, Barcelona

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías