Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Políticas Culturales e Lexislación Código 710521012
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Santos Pita, Manuela del Pilar
Correo electrónico
m.p.santos@udc.es
Profesorado
Santos Pita, Manuela del Pilar
Correo electrónico
m.p.santos@udc.es
Web
Descrición xeral A materia ten como obxetivo que os estudantes alcancen n exhaustivo coñecemento das políticas culturais en España e da intervención dos axentes públicos e privados na xestión da cultura, Asemada trata de que os alumnos coñezan a través de metodoloxías eminentente prácticas a solución dos diferentes conflictos derivados da aplicación das políticas culturais e do exercicio das diferentes manifestación do dereito a cultura.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A5 CE5 – Estar capacitado para a xestión en museos
A6 CE6 – Estar capacitado para a xestión en arquivos históricos e bibliotecas patrimoniais
A7 CE7 – Coñecer o marco xurídico e as institucións que regulan a protección e conservación do patrimonio cultural e bibliográfico-documental
A8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
A9 CE9 – Ter capacidade como xestor cultural e patrimonial
A10 CE10 – Estar capacitado para deseñar, xestionar e organizar exposicións permanentes e temporais
A11 CE11 – Estar capacitado para a xestion no ámbito do turismo cultural e patrimonial
A12 CE12 – Coñecer os museos, arquivos e bibliotecas desde un punto de vista diacrónico
A14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B6 CG1 – Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrita nas linguas oficiais da comunidade autónoma
B7 CG2 – Dominar a expresión e a comprensión de xeito oral ou escrita dun idioma estranxeiro
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
B11 CG7 – Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da súa vida
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
C2 CT2 – Capacidade de resolución de problemas
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C4 CT4 – Capacidade de crítica e autocrítica
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C6 CT6 – Capacidade de organización e planificación
C7 CT7 – Traballar de forma autónoma e con iniciativa
C8 CT8 – Traballar de forma colaborativa
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP5
AP6
AP8
AP14
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
AP1
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP1
CP2
CP3
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
AP1
AP3
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

Contidos
Temas Subtemas
1.- POLITICAS CULTURALES. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA GESTIÓN CULTURAL

1.a EL PAPEL DELOS AGENTES PUBLICOS Y PRIVADOS. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
1.b ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

2.- FOMENTO E INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CULTURAL
2. a - ACTUACIONES DE FOMENTO. La figura del Mecenazgo
2.b.- ASPECTO SANCIONADOR
3.- LA CREACIÓN INTELECTUAL. LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 3.a. ASPECTOS JURÍDICO PENALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
4.- LEGISLACIÓN SECTORIAL
4.a CULTURA Y PATRIMONIO
4.b MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Debate virtual A1 A3 A7 A8 4 0 4
Lecturas A1 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C10 4 4 8
Sesión maxistral A10 A12 A14 B1 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 4 40 44
Análise de fontes documentais A1 A3 A5 A6 A7 A8 B2 B3 B8 B9 4 10 14
 
Atención personalizada 13 0 13
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Debate virtual Coa plataforma virtual e a través do foro a profesora proporá temas a debater polos alumnos a fin de crear un razonamiento crítico a fomentar así a participación de todos
Lecturas A lectura dos textos xuurídicos - normativos, xurisprudenciáis e doctrináis ha de proporcionar una maior capacidade de resolución de conflictos de carácter xurídico
Sesión maxistral As sesións maxistráis tratan de formar ao alumno nos conceptos xurídicos básicos para a maior comprensión da materia
Análise de fontes documentais O recorso ás fontes xurídicas e a lectura dos textos xurídicos - normativos, xurisprudenciáis e doctrináis ha de proporcionar una maior capacidade de resolución de conflictos de carácter xurídico

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Debate virtual
Lecturas
Sesión maxistral
Descrición

A profesora a través de titorís persoalizadas o longo do curso manterá un contacto indvidual con cada alumno da materia a fin de axudar no aprendizaxe e obter información para una mellor avaliación

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A1 A3 A5 A6 A7 A8 B2 B3 B8 B9 Trátase de interpretar os textos xurídicos entregados por a profesora nas clases para o seu estudo de forma individualizada e posterior comentario e posta en común de forma presencial 30
Debate virtual A1 A3 A7 A8 Os estudantes co profesor debaterán no foro da plataforma virtual os temas que serán sometidos as opinión de todos 20
Lecturas A1 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C10 Os alumnos da materia deberán ler tódolos texos xurídicos - normativos, xurisprudenciais e doctrinais recomendados pola profesora ao comenzó da materia e perante o seu trasncorso. 30
Sesión maxistral A10 A12 A14 B1 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Os alumnos deberán asistir as sesións maxistráis 20
 
Observacións avaliación

Tendo en conta as metodoloxías utilizadas a avaliación trata de que a profesora tome coñecemento e teña información dos diferentes aspectos do traballo dos alumnos a fin de poder finalmente avaliar o traballo en conxunto.


Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes.

Fontes de información
Bibliografía básica Actas de las Jornadas sobre biblioteca pública y políticas culturales (2002). Biblioteca Pública y Políticas Culturales. Fundación Bertelsmann. Barcelona
Négrier, Emmanuel (2003). Las políticas culturales en Francia y España : una aproximación nacional y local comparada . Institut i Socialsde Ciencies Politiques
Martinell, Alfonso (2008). Políticas culturales y gestión cultural : "organum" sobre los conceptos clave de la práctica profesional. Documenta UNiversitaria

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías