Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Ética e Deontoloxía Profesional Código 710521015
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Tasset Carmona, Jose Luis
Correo electrónico
jose.tasset@udc.es
Profesorado
Díaz Seijas, Raquel
Tasset Carmona, Jose Luis
Correo electrónico
raquel.dseijas@udc.es
jose.tasset@udc.es
Web http://sieu.es/jlt/index.php
Descrición xeral Estudos teórico e práctico dos grandes modelos de fundamentación ética da moral e das súas principais aplicacións no ámbito da ética e deontología profesional dos museos e da actividade museística.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
A7 CE7 – Coñecer o marco xurídico e as institucións que regulan a protección e conservación do patrimonio cultural e bibliográfico-documental
A8 CE8 – Estar capacitado para a posta en valor e a difusión do patrimonio culturale bibliográfico documental
B3 CB8 – Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B6 CG1 – Expresarse correctamente, tanto de xeito oral como escrita nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C1 CT1 – Capacidade de análise e síntese
C4 CT4 – Capacidade de crítica e autocrítica

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1.- O alumno saberá recoñecer aqueles conflitos xurdidos no exercicio profesional que teñen un compoñente ético non necesariamente resolto pola simple aplicación de normas legais. AP7
BP3
CP1
CP4
2.- O alumno saberá aplicar algúns dos principais modelos de análise teórica e resolución práctica deses conflitos. AP1
AP2
AP7
BP3
3.- O alumno coñecerá dun modo xeral e cunha perspectiva crítica os códigos deontolóxicos ou de ética profesional elaborados polas principais asociacións profesionais de carácter nacional e/ou internacional nos dominios dos museos, bibliotecas, arquivos e centros de información. AP1
AP2
AP7
AP8
BP3
BP6
CP1
CP4
4.- O alumno saberá comportarse eticamente no exercicio profesional e comprometerase co desenvolvemento de valores éticos e sociais a través da súa profesión. BP3
BP6

Contidos
Temas Subtemas
1- Introdución á ética aplicada. 1. Definición de ética e de ética aplicada
2. Definición de deontología profesional
3. Modelos de fundamentación da ética e da deontología profesional
2- Algúns problemas específicos da ética aplicada. 1. Information Ethics (Infoética)
2. Ética dos Museos
3. Ética das Bibliotecas e dos centros de información
4. Ética dos arquivos
3- Da ética aplicada á deontoloxía 1. Códigos éticos no exercicio profesional

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A2 A7 A8 B3 5 5 10
Sesión maxistral A1 A7 B3 10 20 30
Traballos tutelados A1 A2 A7 A8 B3 B6 C1 C4 5 5 10
Recensión bilbiográfica A1 B6 C1 C4 1 4 5
Estudo de casos B3 B6 C1 C4 10 10 20
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Lectura e comentario das unidades temáticas proporcionadas polo profesor, así como da bibliografía secundaria obrigatoria.
Sesión maxistral Desenvolvemento en clase presencial das unidades previa entrega aos alumnos do texto completo destas unidades, baseadas á súa vez na súa totalidade en publicacións de investigación dos profesores responsables da asignatura.
Traballos tutelados Resposta progresiva e tutelada dos exercicios de control incluídos ao final de cada unidade proporcionada previamente aos alumnos incluíndo o texto completo das sesións maxistrais.
Recensión bilbiográfica Redacción dunha reseña sobre unha novidade bibliográfica do campo de estudo da materia co formato e requisitos dunha revista estándar no campo das Artes e Humanidades. As mellores reseñas publicaranse nunha revista tipo "A" da Universidade de Santiago de Compostela.
Estudo de casos Análise de casos reais ou hipotéticos sobre os problemas deontolóxicos expostos no programa da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Recensión bilbiográfica
Descrición
Tanto na elaboración das respostas aos cuestionarios prefijados como da recensión bibliográfica, os alumnos serán directamente atendidos a través dun sistema de tutorías personalizadas e individualizadas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos B3 B6 C1 C4 Se valorará la profundidad y originalidad en el análisis de casos reales o hipotéticos sobre los problemas deontológicos planteados en el desarrollo de la asignatura. 15
Lecturas A2 A7 A8 B3 Valorarase a amplitude das lecturas realizadas, así como a profundidade da comprensión levada a cabo polo alumno, en especial no que se refire á bibliografía secundaria obrigatoria. 25
Sesión maxistral A1 A7 B3 Valorarase a asistencia activa ás clases previamente dispoñibles por escrito na aula virtual do curso habilitada para ese efecto. 10
Traballos tutelados A1 A2 A7 A8 B3 B6 C1 C4 Valorarase a amplitude e complexidade da resposta progresiva e tutelada dos exercicios de control incluídos ao final de cada unidade proporcionada previamente aos alumnos incluíndo o texto completo das sesións maxistrais. 35
Recensión bilbiográfica A1 B6 C1 C4 Valorarase a capacidade de síntese do alumno na comprensión dunha obra dedicada monográficamente ao ámbito da materia. 15
 
Observacións avaliación

Aqueles/as alumnos /as que teñan algún tipo de excepcionalidade para vir a clase legalmente concedida, que falen co/a pofesor/a á comezos de curso para establecer as titorías e os sistemas de avaliación correspondentes.


Fontes de información
Bibliografía básica

BIBLIOGRAFÍA XERAL DE INTRODUCCIÓN A ÉTICA

Beuchot, Mauricio. (2007) Temas De Ética Aplicada. (México, D.F.: Torres Asociados).

Blackburn, Pierre. (2006)La Ética: Fundamentos Y Problemáticas Contemporáneas, (México: Fondo de Cultura Económica).

Esperanza Guisán:Introducción a la Ética. Madrid, Cátedra, 1995.

Hauser, Marc D. (2008)La Mente Moral : Cómo La Naturaleza Ha Desarrollado Nuestro Sentido Del Bien Y Del Mal, Paidós Transiciones. (Paidós: Barcelona [etc.]).

Marzano, Michela. (2009)Qué Es La Ética Aplicada, Saber. (Barcelona: Proteus).

Panza, C., & A. Potthast (2010):Ethics for Dummies. Hoboken, N.J.: Wiley.

Rubio Carracedo, José. (2009)Ética Del Siglo Xxi. (Barcelona: Proteus).

Sandel, Michael J. (2011)Justicia: ¿Hacemos Lo Que Debemos?Translated by Campos. 1a ed ed, Filosofía. (Madrid: Debate).

Singer, P. (2000),Ética para vivir mejor. Barcelona: Ariel.

Singer, P. (2011),Una Vida ética: escritos. Madrid: Taurus.

Singer, Peter. (1979)Practical Ethics. [1st ed. (Cambridge [etc.]: University Press).

Singer, Peter. (1984)Etica Práctica, (Barcelona: Ariel). [Hay múltiples ediciones y reediciones posteriores de esta obra tanto en español como en inglés y otras lenguas. La segunda edición contiene una importante ampliación del texto.]

Singer, Peter. (1986)Applied Ethics, Oxford Readings in Philosophy. (Oxford ; New York: Oxford University Press). [Se la suele confundir con Practical Ethics pero es una obra diferente; se trata de un “Reading” o antología de textos de ética aplicada seleccionados y prologados por Peter Singer.]


2- Algúns problemas específicos da ética aplicada.

1. Información Ethics (Infoética)

Castells, Manuel:La era de la información: Vol. 1: La sociedad red. Vol. 2: El poder de la identidad. Vol. 3: Fin de milenio.Madrid, Alianza Editorial, 1998 (vol. 1) y ss.

Cebrián, Juan Luis:La red, Madrid, Taurus, 1998.

Ermann, David, Williams, Mary B. & Gutierrez, Claudio [edited by]:Computers, ethics, and society New York : Oxford University Press, 1990.

Forester, Tom and Morrison, Perry:Computer ethics : cautionary tales and ethical dilemmas in computing Cambridge, Mass. : MIT Press, 1990.

Graham, Gordon.Internet: Una Indagación Filosófica, Madrid-Valencia: Cátedra; Universitat, 2001.

Johnson, Deborah G.:Computer ethics. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1985.

Johnson, Douglas W.:Computer ethics : a guide for a new age. Elgin, Ill. : The Brethren Press, 1984.

Tasset Carmona, J. L. (2000): "Comunitarismo Cibernético: Desarrollo Comunitario Y Retos Para El Individuo Del Mundo Virtual: ¿Cómo Ve Un Utilitarista La Revolución Informática?,"Télos. Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas, IX, 149-170.

 

2. Ética dos Museos

Edson, Gary. Museum Ethics, The Heritage. London ; New York: Routledge, 1997.

Llinares, Joan. “Gestión Museística, Deontología Profesional Y Conflictos De Intereses.”Cuadernos hispanoamericanos, no. 759 (2013): 21-35.

Macdonald, Robert R. “Developing a Code of Ethics for Museums.”Curator: The Museum Journal34, no. 3 (1991): 178-86.

Macdonald, Sharon.A Companion to Museum Studies,Blackwell Companions in Cultural Studies 12. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006.

Malaro, Marie C.Museum Governance : Mission, Ethics, Policy. Washington: Smithsonian Institution Press, 1994.

Marstine, Janet.New Museum Theory and Practice : An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 2006.

Marstine, Janet.Routledge Companion to Museum Ethics : Redefining Ethics for the Twenty-First Century Museum. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2011.

 

3. Ética das Bibliotecas e dos centros de información

Gómez-Pantoja Fernández-Salguero, Aurora y Pérez Pulido, Margarita: “Ética, deontología y bibliotecas”, Educación Y Biblioteca. Revista Mensual De Documentación Y Resursos Didácticos, “Dossier: ética, deontología y bibliotecas”, Año 11, nº 98 (febrero de 1999), págs. 47 y ss.

Guisán, Esperanza: “Ética y Deontología”,Educación Y Biblioteca. Revista Mensual De Documentación Y Resursos Didácticos, “Dossier: ética, deontología y bibliotecas”, Año 11, nº 98 (febrero de 1999), págs. 44-46.

Johannsen, Carl Gustav, and Leif Kajberg.New Frontiers in Public Library Research. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2005.

Lewis, Alison M.Questioning Library Neutrality : Essays from Progressive Librarian. Duluth, Minn.: Library Juice Press, 2008.

Stueart, Robert D., and Barbara B. Moran.Library and Information Center Management. 7th ed,Library and Information Science Text Series. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2007.

 

4. Ética dos arquivos

Benedict, Karen M. Ethics and the Archival Profession: Introduction and Case Studies. Society of American Archivists, 2003.

Millar, Laura:Archives:  Principles and Practices. New York: Neil-Schuman Publishers Inc., 2010.


Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Políticas Culturales e Lexislación/710521012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías