Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Musealización do Patrimonio Arqueolóxico Código 710521018
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Montero Fenollos, Juan Luis
Correo electrónico
juan.fenollos@udc.es
Profesorado
Montero Fenollos, Juan Luis
Correo electrónico
juan.fenollos@udc.es
Web http://http://independent.academia.edu/V%C3%ADctorAlonsoTroncoso http://isaw.nyu.edu/people/alum
Descrición xeral Esta materia ofrece unha teoría e prática da musealización de bens, xacementos e paisaxes arqueolóxicos. Explícanse as implicacións conceptuais e metodolóxicas da posta en valor dos bens histórico-arqueolóxicos, ó tempo que se presentará unha casuística tirada do mundo clásico, da Hispania antiga e da Galecia castreña e romana. Aos alumnos deste curso ábreselles tamén a posibilidade de traballaren e estudaren a museografía arqueolóxica doutras idades.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 – Coñecer e manexar as técnicas museográficas e historiográficas
A4 CE4 – Saber manexar estratexias de márqueting cultural
A5 CE5 – Estar capacitado para a xestión en museos
A11 CE11 – Estar capacitado para a xestion no ámbito do turismo cultural e patrimonial
A15 CE15 – Ter capacidade para catalogar e organizar coleccións patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B4 CB9 – Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sin ambigüidades
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 CT2 – Capacidade de resolución de problemas
C4 CT4 – Capacidade de crítica e autocrítica
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP2
AP4
AP5
AP11
AP15
BP1
BP4
BP12
CP2
CP4
CP5
CP9
AP2
AP4
AP5

Contidos
Temas Subtemas
1. Antigüídades, colecionismo e museografía: séculos XVIII e XIX
2. Os Museos Vaticanos
3. Oriente próximo e as coleccións museográficas europeas
4. Grecia: museos e parques arqueolóxicos
5. A cidade de Roma
6. Arqueoloxía provincial romana e museos
7. O Museo Arqueolóxico Nacional (MAN)
8. O Museo Nacional de Arqueoloxía Subacuática (ARQUA)
9. Gallaecia: de Martíns Sarmento aos nosos días
10. Arqueoloxía e museos en Hispanoamérica e Filipinas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A15 B12 C2 1 58 59
Sesión maxistral A4 A15 B1 B4 B12 C2 C9 15 0 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Trátase do traballo persoal do alumno que vai ser presentado na aula
Sesión maxistral A sesión maxistral constitúe a base da materia, a cal poderase complementar con saídas pra visitar museos e xacementos arqueolóxicos musealizados in situ.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Presentación oral
Descrición
Consistirá nun apoio ós alumnos na elaboración do seu traballo de curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A15 B1 B4 B12 C2 C9 La evaluación se hará controlando las asistencias del alumnado a clase y calificando el trabajo personal presentado en el aula. 100
 
Observacións avaliación
A avaliación farase levando un control das asistencias dos estudantes ás clases e cualificando o traballo persoal presentado na aula. Aqueles alumnos que estean eximidos de vir a clase deberán falar co profesor o primeiro día de clase, pra establecer o réxime de titorías. Non hai cambios de criterios na segunda convocatoria. 

Fontes de información
Bibliografía básica Renfrew, C., Bahn, P. (2007). Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Madrid
Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. (2006). Excavaciones arqueológicas en Aquis Querquennis. Lugo
Cunliffe, B. (2001). Facing the Ocean: The Atlantic and its Peoples (8000 BC - AD 1500). Oxford
Sánchez-Palencia, F.J. et alii (1999). La zona arqueológica de Las Médulas. León
Kaltsas, N. (1998). Olympia. Atenas
Coraelli, F. (2002). Roma. Roma
Abascal, J., Almagro, M., Cerdán, R. (2004). Segobriga. Guía del parque arqueológico. Madrid

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías