Identifying Data 2019/20
Subject (*) Archives, Libraries and New Technologies Code 710521021
Study programme
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinador
Gestal Pose, Marcos
E-mail
marcos.gestal@udc.es
Lecturers
Dorado de la Calle, Julian
Gestal Pose, Marcos
E-mail
julian.dorado@udc.es
marcos.gestal@udc.es
Web
General description Nesta materia se presentarán e estudarán as novas tecnoloxías relacionadas co acceso, visualización e presentación de información e datos multimedia e o acceso virtual a arquivos e bibliotecas. Tamén se estudarán técnicas TIC de virtualización dos fondos dos arquivos e bibliotecas para facilitar o acceso público.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A11 CE11 – Estar capacitado para a xestion no ámbito do turismo cultural e patrimonial
A13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
A14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer as novas tecnoloxías e as súas capacidades, para a súa implantación en arquivos e bibliotecas. AJ3
AJ14
BJ8
CJ9
Saber deseñar unha solución innovadora para un arquivo ou biblioteca co uso intensivo de TICs. AJ11
AJ13
BJ10
CJ5
Saber evaluar as novas tecnoloxías que aparezan no futuro e o seu posible uso na mellora ou creación de arquivos e bibliotecas. BJ1
BJ2
CJ10

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducción 1. Introducción
2. Novas tecnoloxías no ámbito dos Arquivos e Bibliotecas 2. Novas tecnoloxías no ámbito dos Arquivos e Bibliotecas
3. Virtualización de fondos 3. Virtualización de fondos
4. Visualización e acceso a contidos dixitais 4. Visualización e acceso a contidos dixitais
5. Xestión de coñecemento e vixiancia competitiva 5. Xestión de coñecemento e vixiancia competitiva

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B2 B10 C5 C10 5 20 25
ICT practicals B8 C9 10 10 20
Objective test B1 B2 B8 B10 C9 2 2 4
Guest lecture / keynote speech A3 A11 A13 A14 B1 12 12 24
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Realización por parte do alumno dun traballo sobre temas da materia que será dirxido polo profesor nas fases de selección do traballo, prantexamento, desenrolo e presentación
ICT practicals Localización de recursos en Internet, proba de tecnoloxías e desenrolo de recursos dixitais
Objective test Exame escrito de preguntas curtas sobre os contidos da materia
Guest lecture / keynote speech Clases de contidos teóricos e prácticos na aula

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
ICT practicals
Description
Sesións cos alumnos para definir e traballar no avance dos traballos.
Desenrolo de prácticas na aula para creación de contidos dixitais

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A3 A11 A13 A14 B1 Evaluación mediante exame dos contidos teóricos e prácticos da materia 10
Supervised projects B2 B10 C5 C10 Realización de traballos a partires das prácticas e outros a proposta dos alumnos, que serán titorizados polo profesor 50
Objective test B1 B2 B8 B10 C9 Exame de preguntas cortas e/ou tipo test 40
 
Assessment comments

Para superar a materia, o alumno deberá obter unha calificación mínima de 5 sobre 10 no resultado de combinar as calificaciòns da proba obxectiva e os traballos tutelados. Para poder facer a media entre as dúas notas o alumno deberá obter unha nota mínima de 3,5 na proba obxectiva. Se non obtén esta nota mínima, a nota da materia será a correspondente a nota da proba obxectiva.

Criterios particulares de evaluación e asistencia para alumnos con matrícula a tiempo parcial: En caso de non poder asistir de forma xustificada as aulas o alumno debe falar co profesor para levar a cabo os traballos tutelados e facer unha evaluación do traballo realizado nas aulas.

Na segunda oportunidade, mantense a nota obtida no traballo tutelado, non podendo volver a obter nota xa que resulta da evaluación continua do traballo durante os créditos da materia. O alumno pode voltar a facer o exame da proba obxectiva, sendo os criterios para obter a nota total os indicados ó principio deste apartado.


Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.