Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Arquivos, Bibliotecas e Novas Tecnoloxías Código 710521021
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Computación
Coordinación
Gestal Pose, Marcos
Correo electrónico
marcos.gestal@udc.es
Profesorado
Dorado de la Calle, Julian
Gestal Pose, Marcos
Correo electrónico
julian.dorado@udc.es
marcos.gestal@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia se presentarán e estudarán as novas tecnoloxías relacionadas co acceso, visualización e presentación de información e datos multimedia e o acceso virtual a arquivos e bibliotecas. Tamén se estudarán técnicas TIC de virtualización dos fondos dos arquivos e bibliotecas para facilitar o acceso público.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A11 CE11 – Estar capacitado para a xestion no ámbito do turismo cultural e patrimonial
A13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
A14 CE14 – Contribuír ao deseño e mellora de dontenedores e de proxectos culturais e patrimoniais
B1 CB6 – Posuir e comprender os coñecementos que acheguen una base u oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
C5 CT5 – Capacidade de innovar
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as novas tecnoloxías e as súas capacidades, para a súa implantación en arquivos e bibliotecas. AP3
AP14
BP8
CP9
Saber deseñar unha solución innovadora para un arquivo ou biblioteca co uso intensivo de TICs. AP11
AP13
BP10
CP5
Saber evaluar as novas tecnoloxías que aparezan no futuro e o seu posible uso na mellora ou creación de arquivos e bibliotecas. BP1
BP2
CP10

Contidos
Temas Subtemas
1. Introducción 1. Introducción
2. Novas tecnoloxías no ámbito dos Arquivos e Bibliotecas 2. Novas tecnoloxías no ámbito dos Arquivos e Bibliotecas
3. Virtualización de fondos 3. Virtualización de fondos
4. Visualización e acceso a contidos dixitais 4. Visualización e acceso a contidos dixitais
5. Xestión de coñecemento e vixiancia competitiva 5. Xestión de coñecemento e vixiancia competitiva

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B2 B10 C5 C10 5 20 25
Prácticas a través de TIC B8 C9 10 10 20
Proba obxectiva B1 B2 B8 B10 C9 2 2 4
Sesión maxistral A3 A11 A13 A14 B1 12 12 24
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización por parte do alumno dun traballo sobre temas da materia que será dirxido polo profesor nas fases de selección do traballo, prantexamento, desenrolo e presentación
Prácticas a través de TIC Localización de recursos en Internet, proba de tecnoloxías e desenrolo de recursos dixitais
Proba obxectiva Exame escrito de preguntas curtas sobre os contidos da materia
Sesión maxistral Clases de contidos teóricos e prácticos na aula

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas a través de TIC
Descrición
Sesións cos alumnos para definir e traballar no avance dos traballos.
Desenrolo de prácticas na aula para creación de contidos dixitais

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 A11 A13 A14 B1 Evaluación mediante exame dos contidos teóricos e prácticos da materia 10
Traballos tutelados B2 B10 C5 C10 Realización de traballos a partires das prácticas e outros a proposta dos alumnos, que serán titorizados polo profesor 50
Proba obxectiva B1 B2 B8 B10 C9 Exame de preguntas cortas e/ou tipo test 40
 
Observacións avaliación

Para superar a materia, o alumno deberá obter unha calificación mínima de 5 sobre 10 no resultado de combinar as calificaciòns da proba obxectiva e os traballos tutelados. Para poder facer a media entre as dúas notas o alumno deberá obter unha nota mínima de 3,5 na proba obxectiva. Se non obtén esta nota mínima, a nota da materia será a correspondente a nota da proba obxectiva.

Criterios particulares de evaluación e asistencia para alumnos con matrícula a tiempo parcial: En caso de non poder asistir de forma xustificada as aulas o alumno debe falar co profesor para levar a cabo os traballos tutelados e facer unha evaluación do traballo realizado nas aulas.

Na segunda oportunidade, mantense a nota obtida no traballo tutelado, non podendo volver a obter nota xa que resulta da evaluación continua do traballo durante os créditos da materia. O alumno pode voltar a facer o exame da proba obxectiva, sendo os criterios para obter a nota total os indicados ó principio deste apartado.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías