Identifying Data 2019/20
Subject (*) Municipal Archives and Local History Code 710521024
Study programme
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Velasco Souto, Carlos Francisco
E-mail
carlos.velasco@udc.es
Lecturers
Velasco Souto, Carlos Francisco
E-mail
carlos.velasco@udc.es
Web http://www.udc.es/filo
General description Analise do discurso histórico como marco de referencia para os estudos linguisticos e literarios. Comentario dalguns dos conceptos básicos no uso e a escritura da historia como a temporalidade, o espazo, suxeito, obxecto e evolución do discurso histórico.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Apreciar a diversidade.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Apreciar a diversidade.
Apreciar a diversidade.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica están en permanente construcción.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Utilizar os coñecementos e técnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar críticamente información especializada
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura

Contents
Topic Sub-topic

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description

Personalized attention
Methodologies
Description
Na proba obxectiva o profesor deberá resolver as dúbidas que poda levantar a formulación das perguntas ou calquera cuestión relacionada coa materia obxecto de exame. Tamén deberá esclarecer a modalidade de exame a realizar e a correspondente valorización de cada pergunta.

No caso da recensión, o profesor clarificará igualmente todas as dúbidas colocadas polo aluno a respeito da elaboración da mesma.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
 
Assessment comments
<p>1. Para superar a materia é obrigatorio: - <u>Superar a proba obxectiva</u> - Ter entregado en tempo e forma todas as actividades (recesions e comentarios) encargadas durante o curso. Caso da suma das cualificacións do conxunto das metodoloxías ultrapasar os cinco pontos sen se teren alcanzado un mínimo de dous na proba obxectiva, farase constar como cualificación final 4,9 implicando un suspenso na materia.&nbsp;</p>
<p>2. Serán avaliados os alumnos que&nbsp;asistiren à&nbsp;proba obxectiva ou, non asistindo a ela,&nbsp;entregaren a totalidade das&nbsp;actividades encargadas (recensións e resumo).&nbsp;Onde non,&nbsp;serán considerados como non presentados.</p>
<p>3. As faltas de ortografía (grallas) e/ou incorreccións léxico-gramaticais poderán ser motivo de suspenso automático cando muito graves e reiteradas. En calquera caso suporán unha diminución da nota.</p>

Sources of information
Basic Fontana, Josep (1982). Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica
Pagés, Pelai (1983). Introducción a la Historia. Barcelona, Barcanova
Fontana, Josep (1999). Introducción al estudio de la Historia. Barcelona, Crítica

Complementary Fernández Pérez-Sanjulián, C. (2003). A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo. Concello de Pontevedra e Fundación Caixa Galicia
Ferreira da Cunha, C. M. (2002). A construçäo do discurso da história literária na literatura portuguesa do século XIX.. Universidade do Minho. Centro de Estudos Humanísticos
Hobsbawm, E. e Ranger, T. (1984). A invençäo de tradiçöes. Rio de Janeiro, Paz e Terra
Thompson, J. (2009). As novelas da memoria: trauma e representación da historia na Galicia contemporánea.. Vigo, Galaxia
Velasco Souto, C. F. (2011). Discurso histórico e construçom da identidade nacional. O caso da Galiza. http://illa.udc.es/novelahistoricagalega/estudos/estudos.html
Salinas Portugal, F. (2003). Emerxencia literaria e construción nacional: o romance fundacional. A Tavares (0rg.):Estudos Galego Brasileiros. Rio de Janeiro
González -Stephan, B. (2002). Fundaciones: canon, historia y cultura nacional. La historiografía literaria del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX.. París/Frankfort, Iberoamericana-Vervuert.
Vega, Mª J. (2003). Imperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial. Barcelona, Crítica
Ainsa, F. (1997). Intervención literaria y &quot;reconstrucción&quot; histórica en la nueva narrativa latinoamericana.. K. Kohut (ed.): La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad. Frankf
Thiesse, A. M. (2010). La creación de las identidades nacionales. Madrid, Ezaro
Casanova, P. (2001). La República mundial de las letras.. Barcelona, Anagrama
Moradiellos, E. (2002). Las caras de Clío. Introducción a la historia. Madrid, Siglo XXI editores
Velasco Souto, C. F. (2011). Memoria histórica, identidade nacional e discurso literário na Galiza. Helena Rebelo (org.): Lusofonia. Tempo de reciprocidades. Porto, Ed. Afrontamento
LLorens, I. (1998). Nacionalismo y literatura. Constitución e institucionalización de la &quot;república de las letras cubanas&quot;. Universitat de LLeida
Bermejo Barrera, J. C. (2000). Pensa-la Historia. Ensaios de Historia teórica. Vigo, Ir Indo
Hernández Sandioca, E. (2004). Tendencias historiográficas actuales. Madrid, Akal
Carr, E. H. (2003). ¿Qué es la historia?. Barcelona, Ariel


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
&lt;p&gt;O profesor recomenda para un desenvolvemento satisfactorio da materia: - Seguemento puntual das clases - Realización das lecturas obrigatorias - Mantimento dunha actitude autocrítica co traballo realizado, sempre na procura dunha mellora constante - Recorrer ao profesor no momento en que ao aluno se lle apresentaren dúbidas e problemas &lt;/p&gt;


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.