Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Arquivos Municipais e Historia Local Código 710521024
Titulación
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Velasco Souto, Carlos Francisco
Correo electrónico
carlos.velasco@udc.es
Profesorado
Velasco Souto, Carlos Francisco
Correo electrónico
carlos.velasco@udc.es
Web http://www.udc.es/filo
Descrición xeral Analise do discurso histórico como marco de referencia para os estudos linguisticos e literarios. Comentario dalguns dos conceptos básicos no uso e a escritura da historia como a temporalidade, o espazo, suxeito, obxecto e evolución do discurso histórico.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Saber analizar e comentar textos e discursos literarios e non literarios utilizando apropiadamente as técnicas de análise textual.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade para avaliar criticamente o estilo dun texto e para formular propostas alternativas e correccións.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Utilizar os recursos bibliográficos, as bases de datos e as ferramentas de busca de información.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Apreciar a diversidade.
Manexar ferramentas, programas e aplicacións informáticas específicas.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar criticamente o coñecemento e de exercer o pensamento crítico.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Apreciar a diversidade.
Apreciar a diversidade.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán/á e profesional.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica están en permanente construcción.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Utilizar os coñecementos e técnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura.
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter e saber aplicar os coñecementos básicos que permitan reflexionar sobre a disciplina histórica
Ter capacidade para avaliar, analizar e sintetizar críticamente información especializada
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer o uso que dos conceptos fundamentais tratados se ten feito polos propios historiadores
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Coñecer a aportación da historia, a literatura e a memoria para a representación do pasado
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Saber que os conceptos, as escrituras e a investigación histórica estan en permanente construcción
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura
Utilizar os coñecementos e tecnicas propias da historia no ámbito doutras disciplinas, nomeadamente as relacionadas coa linguaxe como a lingüística e a literatura

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición
Na proba obxectiva o profesor deberá resolver as dúbidas que poda levantar a formulación das perguntas ou calquera cuestión relacionada coa materia obxecto de exame. Tamén deberá esclarecer a modalidade de exame a realizar e a correspondente valorización de cada pergunta.

No caso da recensión, o profesor clarificará igualmente todas as dúbidas colocadas polo aluno a respeito da elaboración da mesma.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
 
Observacións avaliación
<p>1. Para superar a materia é obrigatorio: - <u>Superar a proba obxectiva</u> - Ter entregado en tempo e forma todas as actividades (recesions e comentarios) encargadas durante o curso. Caso da suma das cualificacións do conxunto das metodoloxías ultrapasar os cinco pontos sen se teren alcanzado un mínimo de dous na proba obxectiva, farase constar como cualificación final 4,9 implicando un suspenso na materia.&nbsp;</p>
<p>2. Serán avaliados os alumnos que&nbsp;asistiren à&nbsp;proba obxectiva ou, non asistindo a ela,&nbsp;entregaren a totalidade das&nbsp;actividades encargadas (recensións e resumo).&nbsp;Onde non,&nbsp;serán considerados como non presentados.</p>
<p>3. As faltas de ortografía (grallas) e/ou incorreccións léxico-gramaticais poderán ser motivo de suspenso automático cando muito graves e reiteradas. En calquera caso suporán unha diminución da nota.</p>

Fontes de información
Bibliografía básica Fontana, Josep (1982). Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica
Pagés, Pelai (1983). Introducción a la Historia. Barcelona, Barcanova
Fontana, Josep (1999). Introducción al estudio de la Historia. Barcelona, Crítica

Bibliografía complementaria Fernández Pérez-Sanjulián, C. (2003). A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo. Concello de Pontevedra e Fundación Caixa Galicia
Ferreira da Cunha, C. M. (2002). A construçäo do discurso da história literária na literatura portuguesa do século XIX.. Universidade do Minho. Centro de Estudos Humanísticos
Hobsbawm, E. e Ranger, T. (1984). A invençäo de tradiçöes. Rio de Janeiro, Paz e Terra
Thompson, J. (2009). As novelas da memoria: trauma e representación da historia na Galicia contemporánea.. Vigo, Galaxia
Velasco Souto, C. F. (2011). Discurso histórico e construçom da identidade nacional. O caso da Galiza. http://illa.udc.es/novelahistoricagalega/estudos/estudos.html
Salinas Portugal, F. (2003). Emerxencia literaria e construción nacional: o romance fundacional. A Tavares (0rg.):Estudos Galego Brasileiros. Rio de Janeiro
González -Stephan, B. (2002). Fundaciones: canon, historia y cultura nacional. La historiografía literaria del liberalismo hispanoamericano del siglo XIX.. París/Frankfort, Iberoamericana-Vervuert.
Vega, Mª J. (2003). Imperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial. Barcelona, Crítica
Ainsa, F. (1997). Intervención literaria y &quot;reconstrucción&quot; histórica en la nueva narrativa latinoamericana.. K. Kohut (ed.): La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la posmodernidad. Frankf
Thiesse, A. M. (2010). La creación de las identidades nacionales. Madrid, Ezaro
Casanova, P. (2001). La República mundial de las letras.. Barcelona, Anagrama
Moradiellos, E. (2002). Las caras de Clío. Introducción a la historia. Madrid, Siglo XXI editores
Velasco Souto, C. F. (2011). Memoria histórica, identidade nacional e discurso literário na Galiza. Helena Rebelo (org.): Lusofonia. Tempo de reciprocidades. Porto, Ed. Afrontamento
LLorens, I. (1998). Nacionalismo y literatura. Constitución e institucionalización de la &quot;república de las letras cubanas&quot;. Universitat de LLeida
Bermejo Barrera, J. C. (2000). Pensa-la Historia. Ensaios de Historia teórica. Vigo, Ir Indo
Hernández Sandioca, E. (2004). Tendencias historiográficas actuales. Madrid, Akal
Carr, E. H. (2003). ¿Qué es la historia?. Barcelona, Ariel


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
&lt;p&gt;O profesor recomenda para un desenvolvemento satisfactorio da materia: - Seguemento puntual das clases - Realización das lecturas obrigatorias - Mantimento dunha actitude autocrítica co traballo realizado, sempre na procura dunha mellora constante - Recorrer ao profesor no momento en que ao aluno se lle apresentaren dúbidas e problemas &lt;/p&gt;


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías