Identifying Data 2019/20
Subject (*) Audiovisual Heritage and Documentation Code 710521029
Study programme
Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Fernandez Travieso, Carlota
E-mail
carlota.ftravieso@udc.es
Lecturers
Fernandez Travieso, Carlota
E-mail
carlota.ftravieso@udc.es
Web http://http://pdi.udc.es/es/File/Pdi/4S46G
General description 1. Dotar ao alumnado de recursos teóricos e prácticos para realizar a documentación audiovisual, ensinaráselles a ponderar os recursos e fontes a analizar e evaluar a calidade da información e a extraer rendabilidade socioeconómica dos fondos documentais.
2. Asi mesmo se lles fará ver a importancia da escolla e conservacións dos documentos audiovisuais e que esos fondos constiúen un ben patrimonial tanto para os medios de comunicación como empresas privadas ou públicas, como para o conxunto da sociedade.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1 – Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental
A3 CE3 – Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental
A13 CE13 – Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento
A15 CE15 – Ter capacidade para catalogar e organizar coleccións patrimoniais
B2 CB7 – Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B5 CB10 – Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que haberá de se en gran medida autodirixido ou autónomo
B8 CG3 – Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
B9 CG5 – Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
B10 CG6 – Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben de enfrontarse
B12 CG8 – Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C3 CT3 – Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas
C6 CT6 – Capacidade de organización e planificación
C8 CT8 – Traballar de forma colaborativa
C9 CT10 – Incorporas as TIC no proceso de investigación e a xestión da información, no análise de datos e a difusión e comunicación de resultados
C10 CT11 – Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Estar capacitado para investigar en temas de patrimonio cultural e bibliográfico documental Saber manexar e aplicar as novas tecnoloxías no eido do patrimonio cultural e bibliográfico documental AJ1
AJ3
Estar capacitado para deseñar novos recuros para museos, arquivos e bibliotecas no ámbito da Sociedade do Coñecemento Ter capacidade para catalogar e organizar coleccións patrimoniais AJ13
AJ15
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos nunha base ou oportunidade de resolución de problemas en contornos novos ou poco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo BJ2
BJ5
BJ8
BJ9
BJ10
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras BJ12
Habilidades para localizar e analizar información de fontes diversas Ter capacidade para actualizar os coñecementos, metodoloxías e estratexias na práctica profesional CJ3
CJ6
CJ8
CJ9
CJ10

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: A documentación audiovisual e periodística como recurso cultural e como ben socioeconómico e patrimonial. 1.1. Etapas da documentación audiovisual
1.2. Principios, características, funcións e valor partimonial da documentación audiovisual.
1.3 Receptores da información audiovisual xerada por diferentes entidades
Tema 2: A cadea documental aplicada aos documentos audiovisuais e a súa reversión na sostenibilidade do patrimonio cultural 2.1.Fases da cadea documental.
2.2 Especificidade da análise dos documentos audiovisuais

Tema 3: Fontes para a producción audiovisual 3.1 Grandes depósitos audiovisuais, hemerotecas, arquivos, bancos de imaxes

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Student portfolio A1 A3 B5 B8 B9 C3 C8 C9 C10 7 22 29
Oral presentation B10 C8 3 0 3
Guest lecture / keynote speech A1 A13 A15 B9 B2 11 0 11
Objective test A1 B12 C3 C6 2 26 28
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Student portfolio Carpeta que reúne virtualmente (a través da plataforma moodle) os traballos dos alumnos: resumos, recensións críticas, traballos nos que demostran a capacidade de aplicación dos coñecementos aquiridos nas sesións maxistrais, conclusións de procuras de información utilizando as TIC por parte do grupo, correccións, reseñas de visitas a centros que custodian documentación audioviuais...
Oral presentation Ao longo das aulas procurarase a interación entre o alumnado e profesorado de xeito ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. Os alumnos terán que falar de/expoñer os traballos que se incluirán no portafolios.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral dos contidos básicos da materia, elaborados e expostos pola docente, que pode apoiarse en medios audiovisuais.
Objective test Método de avaliación escrita dos coñecementos e habilidades adquiridos polo alumnado, puidendo combinar distintos tipos de preguntas.

Personalized attention
Methodologies
Student portfolio
Objective test
Description
As titorías da materia permitirán ao alumnado resolver dúbidas sobre os contidos, a forma de preparar o exame e traballos do portafolios e calquera outra actividade orientada ao longo do curso.

Con carácter xeral, e en todas as metodoloxías aplicadas, se empregarán as titorías presenciais, o correo electrónico e a plataforma Moodle da UDC.


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Student portfolio A1 A3 B5 B8 B9 C3 C8 C9 C10 Valorarase adecuación do portafolios presentado aos temas propostos para cada actividade, o contido, as achegas por pare dos alumnos, a coherencia da súa estructura, a redacción e presentación. Poderán especificarse outros criterios de avaliación particulares no momento da presentación das actividades aos alumnos. Non se avaliarán actividades presentadas fora de prazo, con faltas de ortografía ou que incumpran as indicacións prescritas para a súa elaboración. 40
Oral presentation B10 C8 Terase en conta a participación nas aulas expoñendo o traballo propio e outras achegas de interese por parte dos estudantes reflexionando sobre os temas propostos pola profesora ou plantexando dúbidas de forma constructiva 10
Objective test A1 B12 C3 C6 Realizarase un exame final teórico-práctico sobre os contidos vistos nas sesións maxistrais e nas interactivas. Esta proba consistirá na identificación de afirmacións verdadeiras ou falsas que deberán ser axeitadamente xustificadas en base á teoría exposta nas aulas.

Na súa corrección valoraranse tanto a capacidade do alumnado para sintetizar, desenvolver, comparar ou relacionar de forma autónoma o contido teórico-práctico da materia, como a expresión, corrección ortográfica e presentación.
50
 
Assessment comments

PRIMEIRA OPORTUNIDADE:

Para aprobar a materia é preciso obter unha nota media de 5 sobre 10 que se calculará atendendo ás porcentaxes sinaladas para cada metodoloxía no apartado de avaliación. Será imprescindible obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba obxectiva, de non ser así a nota global da materia non será superior aun 4,9. Cada un dos traballos do portafolios cualificaranse cunha nota sobre 10 e farán media aritmética entre elas. De ser entregados fóra de prazo ou copiados os traballos serán considerados coma non presentados e serán cualificados cun 0.

SEGUNDA OPORTUNIDADE: 


Poderán presentarse á segunda oportunidade unicamente os estudantes que non superen a materia na primeira oportunidade. Respectaranse as mesmas condicións e porcentaxes da primeira oportunidade. Gardaranse as notas relacionadas coas diferentes metodoloxías mencionadas no apartado de avaliación que resultasen aprobadas, polo que os alumnos poderán recuperarán só a parte/partes que teñan suspensas. Será obrigatorio comunicar á profesora cómo se abordará a avaliación nesta segunda oportunidade. Será obrigatorio presentar os traballos do portafolios como mínimo 15 días antes da data fixada para a proba obxectiva pola facultade. Para presentarse ao exame é requisito imprescindible ter presentado previamente o portafolios. 

ALUMNOS CON ADICACIÓN A TEMPO PARCIAL OU DISPENSA ACADÉMICA DE ASISTENCIAS ÁS AULAS LEGALMENTE RECOÑECIDA: 

Terán que acordar unha titoría nos primeiros días de clase co fin de establecer un plan de traballo axeitado. Terán que decidir se se acollen aos prazos de presentación de traballos que serán comunicados ao longo do curso a través de plataforma Moodle ou se realizan unha entrega final de todos os traballos conxuntamente como mínimo 15 días antes da proba obxectiva á que desexan presentarse. Poderán ser dispensados da participación nas aulas (o 10% de "presentación oral"), tendo neste caso o portafolios o valor do 50%.

Sources of information
Basic (). Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española. <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/ccr/inicio.html> [Consulta 24/06/2019].
CARIDAD, Mercedes, Tony Hernández, David Rodríguez y Belén Pérez (2011). Documentación Audiovisual. Madrid: Síntesis
CALDERA-SERRANO, Jorge y Pilar Arranz-Escacha (2012). Documentación audiovisual en Televisión. Barcelona: UOC.
(). FIAF Cataloguing Rules <https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/CDC-resources/FIAF_Cat_Rules.pdf> [Consulta 24/06/2019].
(). Filmoteca Española. <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html> [Consulta 24/06/2019.
(1998). Los materiales especiales en las Bibliotecas. Coordinado y dirigido por Carmen Díez Carrera. . Gijón: Trea.
(). Reglas de Catalogación del Ministerio de Educación y Cultura (1995). <http://www.bne.es/media/Perfiles/Bibliotecarios/reglas-catalogacion.pdf> [Consulta 20/06/2019].

CARIDAD, Mercedes, Tony Hernández, David Rodríguez y Belén Pérez (2011). Documentación Audiovisual. Madrid: Síntesis.

Los&nbsp;materiales&nbsp;especiales&nbsp;en las Bibliotecas (1998). Coordinado y dirigido por Carmen Díez Carrera. Gijón: Trea.

Filmoteca Española. &lt;http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/portada.html&gt; [Consulta 20/06/2019]

Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española. &lt;http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/ccr/inicio.html&gt; [Consulta 20/06/2019]

FIAF Cataloguing Rules. &lt;https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/CDC-resources/FIAF_Cat_Rules.pdf&gt; [Consulta 20/06/2019]

Reglas de Catalogación del Ministerio de Educación y Cultura (1995). &lt;http://www.bne.es/media/Perfiles/Bibliotecarios/reglas-catalogacion.pdf&gt; [Consulta 20/06/2019]

Complementary

ALBORNOZ, L., “Las industrias culturales como concepto”. Observatorio, ano 2, nº 2. Buenos Aires: OIC de Buenos Aires, 2000

BORDIEU, P., El amor al arte. Barcelona: Paidós, 2003

BUSTAMANTE, E. (coord), Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Industrias culturales en la era digital, Gedisa: Barcelona, 2003

BUSTAMANTE, E., Alternativas en los medios de comunicación digitales, Barcelona: Gedisa, 2008

CUADRADO, M. (coord), Mercados culturales. Doce estudios de marketing, Barcelona: Universitat Ouberta de Catalunya, 2010

Dachary, Alfredo: De la sociedad del espectáculo a la globalización. México: Universidad de Guadalajara-México, 2006

Ewen, Stuart: Todas las imágenes del consumismo. La política del estilo en la cultura contemporánea. México: Grijalbo. 1998,

EUROSTAT: Cultural statistics, 2007 edition. Bruxelas: European Comission, 2007.

Mattelart, A.: Diversidad, cultura, mundialización. Barcelona: Paidós, 2006

Mattelart, A.: La invención de la comunicación. Barcelona: Boch, 1995

Warnier,J.P.: La mundialización de la cultura. Barcelona: Gedisa, 2005

Yúdice, George: “Las industrias culturales: más allá de la lógica puramente económica, el aporte social”. Madrid: Pensar Iberoamérica. 2004.

Zallo, Ramón: Economía de la cultura y la comunicación. Madrid: Akal. 1988.VV.AA.: Economía y Cultura. La tercera cara de la moneda. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 2002.

Linares, Juan, Codina, Lluis, Abadal, Ernest e Guallar, Javier. "Periodismo en bases de datos y buscabilidad de la información"- Revista Hipertest.net. Anuario académico sobre Documentación digital y comunicación interactiva, nº 14, 2016, pp.1-61


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.