Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introdución á Ética Código 710G01072
Titulación
Grao en Humanidades
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Díaz Seijas, Raquel
Correo electrónico
raquel.dseijas@udc.es
Web http://sieu.es/jlt/index.php
Descrición xeral A nova definición dos Graos en Humanidades e da Información e Documentación inclúe como unha das súas competencias nucleares o desenvolvemento das destrezas e competencias do alumno/a no ámbito da construción da cidadanía democrática. Unha das materias que cobren esa área de modo específico é esta denominada "Introducción á Ética".

A finalidade conceptual desta materia é introducir ao alumnado no marco teórico xeneral da filosofía moral e política a través do concepto de "Cidadanía", en primeiro lugar, mediante a análise ética, política e/ou xurídica dos valores que subxacen baixo algúns problemas sociais, principalmente os relativos á igualdade e a xustiza, e en segundo lugar, estimular ao profesional das humanidades e da información e documentación (xa que é común aos dous títulos) no compromiso coa construción da cidadanía democrática e co desenvolvemento desta. Adóptase un enfoque fundamentalmente ético e político do achegamento ao concepto de cidadanía e á súa realidade porque devandito concepto ten unha evidente raíz ética e política ao longo da historia e en especial revela este carácter nas sociedades democráticas contemporáneas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñocemento das producións culturais da Humanidade (Arte, Pensamento, Literatura e Institucións)
A6 Coñecemento do comportamento humano individual e social
A8 Coñocemento básico da realidade socio-política contemporánea
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como ciudadano e como profesional
B15 Saber abordar conflitos interpersonais
B20 Creatividade e orixinalidade no pensamento e na práctica
B21 Sensibilidade social, senso da xustiza e da equidade e sensibilidade cara á desigualdade
B22 Sensibilidade polo medio ambiente e a súa protección.
B29 CB2-Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrar por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B30 CB3-Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender el marco teórico general de la filosofía moral y política a través del concepto de “ciudadanía”. A1
A6
A8
B1
B2
B3
B6
B15
B20
B21
B22
B29
B30
C4
C6
Analizar ética, política y/o jurídicamente los valores que subyacen bajo algunos problemas sociales, principalmente los relativos a la igualdad y la justicia. A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C6
C8
C10
C11
C13
C17
Comprometerse con la construcción de la ciudadanía democrática y con el desarrollo de ésta. A1
A6
A8
B1
B2
B3
B6
B15
B20
B21
B22
B29
B30
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE 1. Introducción a la Ética 1.1. Concepto de ética. Concepto de Moral.

1.2. La moral como sistema normativo. Normas morales, normas jurídicas, normas políticas y normas religiosas.

1.3. Moral y racionalidad. El relativismo normativo.

1.4. El desarrollo de la moral: filogénesis, sociogénesis y ontogénesis.

BLOQUE 2. Ciudadanía y Democracia. 2.1. De la ética a la política: aproximación al concepto de ciudadanía.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A5 B7 B9 C1 C2 C8 C10 C11 6 0 6
Sesión maxistral A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 40 20 60
Estudo de casos A1 A6 A8 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 13 13 26
Lecturas B6 B7 B8 C1 C2 C3 C8 C11 5 10 15
Traballos tutelados A1 A6 A8 A5 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 10 30 40
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Cuestionarios previos de evaluación de conocimientos básicos sobre Ética y Filosofía Política, así como de conocimientos de Filosofía en general.
Sesión maxistral Desarrollo en clase presencial de las unidades previa entrega a los alumnos del texto completo de estas unidades, basadas a su vez en su totalidad en publicaciones de investigación de los profesores responsables de la asignatura.
Estudo de casos Análisis de casos reales o hipotéticos sobre los problemas éticos aplicados planteados en el programa de la asignatura.
Lecturas Lectura y comentario de las unidades temáticas proporcionadas por el profesor, así como de la bibliografía secundaria obligatoria.
Traballos tutelados Respuesta progresiva y tutelada de los ejercicios de control incluidos al final de cada unidad proporcionada previamente a los alumnos incluyendo el texto completo de las sesiones magistrales.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Traballos tutelados
Descrición
En este módulo horario, breve pero importante, se solucionarán las dificultades de comprensión de las diversas metodologías en breves entrevistas con aquellos/as alumnos/as que lo necesiten.

Tanto en el caso de los alumnos con dispensa académica o exención de asistencia obligatoria como en los casos de alumnos de la modalidad experimental de semipresencialidad, la atención personalizada se llevará a cabo de forma completamente on-line si el estudiante así lo desea, dentro del horario de tutorías específico de los profesores de la asignatura publicado al comienzo de cada cuatrimestre en la web de la Facultad de Humanidades e Información y Documentación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A6 A8 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 Análisis de casos reales o hipotéticos sobre los problemas éticos aplicados planteados en el programa de la asignatura. 10
Actividades iniciais A5 B7 B9 C1 C2 C8 C10 C11 Cuestionarios previos de evaluación de conocimientos básicos sobre Ética y Filosofía Política, así como de conocimientos de Filosofía en general. 5
Sesión maxistral A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 Desarrollo en clase presencial de las unidades previa entrega a los alumnos del texto completo de estas unidades, basadas a su vez en su totalidad en publicaciones de investigación de los profesores responsables de la asignatura. 40
Lecturas B6 B7 B8 C1 C2 C3 C8 C11 Lectura y comentario de las unidades temáticas proporcionadas por el profesor, así como de la bibliografía secundaria obligatoria. 15
Traballos tutelados A1 A6 A8 A5 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 Respuesta progresiva y tutelada de los ejercicios de control incluídos al final de cada unidad proporcionada previamente a los alumnos incluyendo el texto completo de las sesiones magistrales. 30
 
Observacións avaliación

De forma experimental y durante el Curso 2016-2017, habrá dos modalidades de seguimiento de esta asignatura: como alumno presencial o como
alumno semipresencial. 

Los alumnos presenciales deberán realizar en los plazos prefijados en
clase los cuestionarios relativos a todos y a cada uno de los temas del
programa, así como todas las actividades que los profesores programen para las clases. Estos alumnos no tendrán que realizar el examen oficial, ya que habrán sido evaluados de forma continua a lo largo del curso por medio de las metodologías de enseñanza-aprendizaje contempladas en esta guía docente. 

Los alumnos semi-presenciales (que deberán acreditar al menos un 25% por ciento de asistencias a clases o bien acordar sustituir este 25% por un número equivalente de tutorías virtuales on-line) serán evaluados mediante la realización de
un examen final escrito sobre los temas del programa (2 preguntas obligatorias a desarrollar durante dos horas), para el
cual tendrán que usar la bibliografía básica (adecuadamente indicadas cada curso en Moodle) y
los textos de las clases que en todos los casos proporcionen los profesores a través de Moodle. Asímismo tendrán que entregar todos y cada uno de los cuestionarios de control de cada tema y todas las actividades prácticas propuestas por los profesores de la asignatura, para lo cual tendrán acceso completo on-line vía Moodle de la UDC a todos los materiales necesarios para su preparación, realización y entrega. 

En todo lo relativo a la modalidad semi-presencial de enseñanza-aprendizaje está guía se regirá por la normativa específica establecida en cada momento por la UDC y por las normas o criterios específicos que la Facultad de Humanidades y Documentación pueda también tener establecidos.

Tanto en la primera oportunidad (junio) como en
segunda oportunidad (julio), la evaluación y la atención personalizada al “Alumnado
con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de
exención de asistencia” serán los mismos que los estipulados en este apartado
para el alumnado en régimen experimental de semipresencialidad; con criterio
general se exigirá tan sólo un 25% de actividad presencial, que también en este
caso podrá ser sustituido por un número equivalente de tutorías virtuales
on-line.

Fontes de información
Bibliografía básica

Los alumnos utilizarán preferentemente para la preparación de los contenidos de la asignatura y para las correspondientes pruebas las siguientes obras (en las clases se precisarán las páginas y capítulos exactos que serán de utilidad para cada punto del programa):

Tema 1.

  1. Guisán, Esperanza: Razón y Pasión en Ética (Los dilemas de la ética contemporánea). Prólogo de J. Ferrater Mora. Barcelona, Anthropos, 1986. 362 págs.
  2. Singer, Peter (ed.): Compendio de Ética. Madrid, Alianza Editorial, 1995. 756 págs. Puede usarse también la edición original inglesa: SINGER, P. (ED.): A Companion to Ethics. Oxford, Basil Blackwell, 1991.
  3. Guisán, Esperanza: Introducción a la Ética. Madrid, Cátedra, 1995. 326 págs.
  4. Hinman, Lawrence M.: Ethics (A Pluralistic Approach to Moral Theory), Second Edition. London, Harcourt Brace, 1998. A pesar de no haber traducción en este momento, es un manual excelente con soporte en Internet, Ethics Updates: http://ethics.sandiego.edu/

Temas 2, 3 y 4.

  1. BELLAMY, R. (2008): Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford; New York: Oxford University Press.
  2. RUBIO CARRACEDO, J. (2009): Ética Del Siglo XXI. Barcelona: Proteus.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías