Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xeografía Humana de Galicia Código 710G01077
Titulación
Grao en Humanidades
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Armas Dieguez, Pedro Ramon
Correo electrónico
pedro.armas@udc.es
Profesorado
Armas Dieguez, Pedro Ramon
Correo electrónico
pedro.armas@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñocemento do espazo e do territorio
A5 Coñecemento de estratexias de desenvolvemento cultural e medioambiental
A8 Coñocemento básico da realidade socio-política contemporánea
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B21 Sensibilidade social, senso da xustiza e da equidade e sensibilidade cara á desigualdade
B24 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capazr de analizar a sociedade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A3
A5
A8
B3
B21
B24
C1
C4

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 5 10 15
Discusión dirixida A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 10 5 15
Mapa conceptual A3 B3 5 2.5 7.5
Aprendizaxe colaborativa A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 10 5 15
Estudo de casos A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 15 5 20
Prácticas a través de TIC A3 A5 A8 B3 10 10 20
Análise de fontes documentais A3 B3 5 5 10
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas
Discusión dirixida
Mapa conceptual
Aprendizaxe colaborativa
Estudo de casos
Prácticas a través de TIC
Análise de fontes documentais

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A3 B3 10
Lecturas A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 10
Discusión dirixida A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 20
Mapa conceptual A3 B3 10
Aprendizaxe colaborativa A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 10
Estudo de casos A3 A5 A8 B3 B21 B24 C1 C4 20
Prácticas a través de TIC A3 A5 A8 B3 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Llano P. de (1996). Arquitectura popular galega: razón e construcción. COAG
Lussault M. (2015). El hombre espacial. La construcción social del espacio humano.. Amorrortu
Capel H. (2012). Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Ediciones del Serbal, Barcelona
VV. AA. (1996). Galicia: Xeografía. Varios tomos. Hércules Edicións, A Coruña
VV. AA. (2004). Geografía Humana. Ariel
VV. AA. (2017). Geografía Humana de España. Tirant Humanidades, Valencia
Precedo A. (1998). Geografía Humana de Galicia. Oikos Tau
Kaplan R.D. (2015). La venganza de la Geografía. RBA Libros
Nogué J. & Romero J. (2007). Las otras Geografías. Tirant Humanidades, Valencia
Capel H. (2002). Morfología de las ciudades. Ediciones del Serbal, Barcelona
Zárate A. & Rubio M.T. (2011). Paisajes, sociedades y cultura en Geografía Humana. CEURA, Madrid
Franch J.J. (2010). Sobre la población y los recursos. Every View Ed.
Hiernaux D. & Lindon A. (2006). Tratado de Geografía Humana. Anthropos

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías