Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Historia de Galicia Código 710G01082
Titulación
Grao en Humanidades
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinación
Vázquez Lijó, José Manuel
Correo electrónico
j.m.vlijo@udc.es
Profesorado
Vázquez Lijó, José Manuel
Correo electrónico
j.m.vlijo@udc.es
Web
Descrición xeral Análise sintética da evolución histórica de Galicia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñocemento do pasado desde un punto de vista diacrónico
A10 Coñecemento de linguas modernas
A11 Coñecemento das técnicas e métodos de traballo e análise das ciencias humanas e sociais
A12 Uso correcto, oral e escrita, das linguas propias
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como ciudadano e como profesional
B8 Comunicación oral e escrita nas linguas propias
B10 Capacidade de análise e de síntese.
B11 Capacidade de xestión da información relevantes.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a evolución histórica de Galicia A2
B4
B8
B10
C4
Coñecer as fontes de información para a Historia de Galicia A2
A11
C3
Coñecer as metodoloxías adecuadas para a elaboración de traballos A11
B4
B8
B11
C3
Aprender a expor oralmente e por escrito A10
A11
A12
B1
B4
B8
B10
B11
C1
C3
Poñer en valor a importancia do coñecemento da historia, e a cultura en xeral, na formación integral do cidadán como suxeito libre e crítico B1
B3
B6
C4
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
1.A Galicia prerromana e a romanización.2. A Galicia medieval.

3.A Galicia do Antigo Réxime.


1.1. A cultura castrexa
1.2. A Galicia romana: ordenación administrativa e economía2.1. A organización territorial.
2.2. A sociedade feudal.
2.3. A crise dos séculos XIV-XV: a revolta irmandiña e a política centralizadora dos Reis Católicos

3.1. Sociedade e economía
3.2. Cultura popular e cultura letrada.

4. A Galicia contemporánea (ss. XIX-XX).
4.1. As consecuencias en Galicia da construcción do Estado liberal.
4.2. O desenrolo da economía: inercias agrarias e industrialización.
4.3. O galeguismo político.
4.4. Os movementos sociais.Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Recensión bilbiográfica A2 A12 B4 C3 4 50 54
Sesión maxistral A2 B3 B10 B11 C1 C4 C7 21 0 21
Discusión dirixida A2 B3 B6 B8 B10 C1 11 8 19
Proba obxectiva A2 B3 B10 B11 2 0 2
Saídas de campo A2 A11 C6 C7 4.5 0 4.5
Análise de fontes documentais A10 A11 A12 B1 B3 C3 C6 0 10 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Recensión bilbiográfica Reseña de dous libros elexidos polos profesores sobre temas relacionados cos contenidos da asignatura.
Sesión maxistral Exposición polo docente de contidos básicos do temario.
Discusión dirixida Debate na aula moderado polo docente sobre temas relacionadas cos contidos da materia a partir de documentación escrita ou audiovisuais.
Proba obxectiva Exame escrito dos contidos expostos en clase.
Saídas de campo Visita guiada a arquivos, bibliotecas ou museos cuxos fondos conteñan materiais que complementen os contidos da asignatura
Análise de fontes documentais Iniciación do alumno na consulta de documentación histórica.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Proba obxectiva
Recensión bilbiográfica
Descrición
No caso da recensión bibliográfica, o profesor marcará as pautas metodolóxicas e fará un seguimento do traballo do alumno

Polo que corcirne á discusión dirixida, o tema será elixido polo profesor que tamén fixará a metodoloxía adecuada para que o alumno analice e comente o contido dos textos e/ou material audiovisual base do debate moderado polo docente

En canto á proba selectiva, o profesor aclarará a modalidade do exame e os criterios de puntuación. Ademais resolverá individualmente as dúbidas do alumnado sobre o que se pregunta na devandita proba


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A2 B3 B6 B8 B10 C1 Terase en conta o grao de participación do alumno e a solidez das súas reflexións e razoamentos sobre os temas debatidos 25
Proba obxectiva A2 B3 B10 B11 Puntuarse o examen escrito sobre contidos impartidos en clase en función dos coñecementos demostrados nesta proba e tamén valorase a claridade expositiva e o nivel léxico-gramatical 40
Recensión bilbiográfica A2 A12 B4 C3 Terase en conta a capacidade de análise e de síntese do material obxecto de recensión, ademais da claridade expositiva e o nivel léxico-gramatical deste traballo escrito 35
 
Observacións avaliación

Será requisito imprescindible para aprobar a asignatura acadar na proba obxectiva unha cualificación mínima dun 4). No caso no que o alumno non aprobe o examen, na acta aparecerá soamente a nota da proba obxetiva

Na segunda oportunidade o sistema de avaliación será o mesmo que na primeira, manténdose as cualificacións das probas e tarefas que previamente fosen superadas

Os alumnos con recoñecemento de adicación a tempo parcial ou dispensados de asistencia, serán avaliados con base aos resultados da súa aprendizaxe constatados na proba obxectiva (40%) e recensión bibliográfica (35%) e dun traballo tutelado polo docente (25%). Este alumnado deberá acreditar documentalmente a súa excepcionalidade ao profesor ao comezo do curso

Fontes de información
Bibliografía básica Barreiro Fernández, X.R., e Villares Paz, R. (coords.) (2007). A Gran Historia de Galicia (24 v.). [A Coruña] : La Voz de Galicia
VV. AA. (1998). Atlas histórico de Galicia. Vigo, Nigra Tera
Carmona, X, e Nadal, J. (2005). El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia, 1750-2000. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza
Juana, J. de e Prada, J. (coords.) (2005). Historia contemporánea de Galicia. Barcelona: Ariel
VV. AA. (1995). Historia de Galicia. A Coruña: Vía Láctea
Villares, R. (2004). Historia de Galicia. Vigo: Galaxia
Beramendi, Justo (2016). Historia mínima de Galicia.. Madrid: Turner.
VV. AA. (2005). Historia xeral de Galicia. Vigo: A Nosa Terra
VV. AA. (1990). Textos e materiais para a Histoira de Galicia. Barcelona: Crítica

Bibliografía complementaria Beramendi, J. G. (2007). De provincia a nación : historia do galeguismo político . Vigo: Edicións Xerais de Galicia
Fernández Casanova, C (2011). El trabajo en la ciudad : diccionario de profesiones de las ciudades de Galicia, 1845-1924. Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Fernández Casanova, C. (coord.) (1998). Historia da pesca en Galicia. Santiago: USC, Bibl. de divulgacion
Vázquez Lijó, J.M. (2005). La matrícula de mar y sus repercusiones en la Galicia del siglo XVIII. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC
Saavedra, P (1994). La Vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régime. Barcelona: Crítica
Barreiro Fernández, X. R. (1982). Liberales y absolutistas en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia
Rey Castelao, O. (2003). Libros y lectura en Galicia: siglos XVI-XVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
Andradre Cernadas, J. M. (1995). Monxes e mosteiros na Galicia medieval. Santiago: USC, Bibl. de divulgacion
López Carreira, A (2005). O reino medieval de Galicia: contribución á súa historia política. Vigo: A Nosa Terra
Presedo Garazo (1997). Os Devanceiros dos pazos : economía e estratexias sociais da pequena fidalguía rural na Galicia interior (ss. XVI-XVIII). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
Castiñeiras, M. A. (1995). Os traballos e os días na Galicia medieval. Santiago: USC, Bibl. de divulgacion


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución á Historia/710G01002
Historia Antiga/710G01091
Historia Medieval/710G01016
Historia de América e da Expansión Europea/710G01021
Historia Moderna/710G01024
Historia Contemporánea/710G01026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Arte da Ilustración e do século XIX/710G01033
Historia de España Contemporánea/710G01039

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías