Identifying Data 2019/20
Subject (*) Alpha-Numeric Classification Systems Code 710G02028
Study programme
Grao en Información e Documentación
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Humanidades
Coordinador
Ruiz Astiz, Javier
E-mail
j.ruiz.astiz@udc.es
Lecturers
Ruiz Astiz, Javier
E-mail
j.ruiz.astiz@udc.es
Web
General description 1º) Acadar por parte dos discentes a formación teórica e práctica e os criterios conceptuais para realizar unha pertinente clasificación dos documentos.
2º) Dotar aos alumnos das técnicas e recursos precisos para establecer categorías e levar a cabo a clasificación de documenos.
3º) Adquirir as habilidades instrumentais e coñecementos intelectivos necesarios, para obter a maior precisión e os mellores rendementos na aplicación da clasificación decimanl universal.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento da natureza da información e dos documentos, dos seus diversos modos de produción e do seu ciclo de xestión, dos aspectos legais e éticos do seu uso e transferencia, e das fontes principais de intormación en calquera soporte, e ao longo do tempo.
A2 Coñecemento, comprensión, aplicación e valoración dos principios teóricos e metodolóxicoa, e das técnicas para a planificación, organización e avaliación de sistemas, unidades e servizos de información.
A3 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos, e das técnicas para a creación e eutentificación, reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio, e avaliación da información e dos recursos informáticos.
A4 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos para o estudo, a análise, a avaliación e a mellora dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
A7 Habilidades para analizar, asesorar e formar a produtores, usuarios e clientes de servizos de información, así como nos procesos de negociación e comunicación
A8 Habilidades na obtención, tratamento e interpretación de datos sobre unidades e servizos de información, dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
B1 Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da bas da educación secundaria xera, e adoitan encontrare a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamán algún aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado como non especializado
B5 Que os estudantes desenvolverán aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender os estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Capacidade de análise e de sintese aplicaa á xestión e organización da información
B8 Capacidade deuso e adaptación de diversas técnicas de comunicación oral e escrita cos usuarios da información
B9 Habilidades no uso de software xenérico
C1 Expresarse correctamente tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficicais da comunidade autónoma
C3 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solución baseadas no coñecemento e orientadas cara o ben común
C4 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C5 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas a os que deben de enfrontarse
C6 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C10 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
C12 Traballar de xeito colaborativo
C16 Capacidade de integración en equipos multidisciplinares

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Conocimiento de la naturaleza de la informacion y de los documentos, de sus diversos modos de producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, y de las fuentes principales de información en cualquier soporte, y a lo largo del tiempo. A1
A3
B4
B5
C4
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos, y de las ténicas y normativas para la creación y autenticación, reunión, selección, organización, representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambiio, y evaluación de la información y de los recursos informativos. A1
A3
B4
C1
C4
C5
Conocimiento, comprensión, aplicación y valoración de los principios teóricos y metodológicos, y de las técnicas para la planificación, organización y evaluación de sistemas, unidades y servicios de información. A2
A3
B4
B5
C1
C4
C5
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción, transferencia y uso de la información y de la actividad científica. A4
B4
B5
C1
C4
C5
Habilidades para analizar, asesorar y formar a producores, usuarios y clientes de servicios de información, así como habilidades en los procesos de negocación y comunicación. A1
A3
A7
B4
B5
C1
C4
C5
Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre unidades y servicios de información, de los procesos de producción, transferencia y uso de la información y de la actividad científica. A1
A3
A8
B1
B4
B5
C1
C4
C5
Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo. A1
A3
B1
B3
B4
C1
C4
C5
Capacidad de análisis y de síntesis aplicada a la gestión y organización de la información. A1
A3
B1
B4
B5
B8
C1
C4
C5
Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y escrita con los usuarios de la información. A1
A3
B1
B4
B5
B6
B9
C1
C4
C5
C10
C12
C16
Capacidad de integración en equipos multidisciplinares. A1
A3
B4
B5
C1
C5
C6
Trabajar de forma colaborativa. A1
A3
B4
B5
C1
C4
Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. A1
A3
B4
B5
C3
C4
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. A1
A3
B4
B5
C4
C6

Contents
Topic Sub-topic
1- Orixe e evoluzón das clasificacións
1a) Idade Antigua e Media
1b) Idade Moderna e Contemporánea
2- As clasificacións 2a) Filosofía e conceptualización
2b) Características
2c) Funcións e obxectivos
3. Diferentes clasificacións 3a) As clasificacións de Dewei e de Bliss
3b) Clasificación da biblioteca do Congreso de Washington
3c) A clasificación da antiuga Unión Soviética
3d) A clasificación colonada
4. A clasificación decimal universal 4a) Paul Otlet e a CDU
4b) Principios filosóficos da CDU
4c) Características, estructura e divisións da CDU
4d) Prácticas

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Objective test A3 C4 2 34 36
Guest lecture / keynote speech A1 B8 B9 C3 C4 C6 11 0 11
Workshop B4 B5 C4 C5 22 44 66
Workbook A2 A3 2 8 10
Oral presentation B6 C1 C10 C12 C16 3 6 9
Supervised projects A4 A7 A8 B1 B3 3 12 15
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa. A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Guest lecture / keynote speech Aulas maxistrais nas que se explicará os contidos básicos, contextualizándoos cos doutras materias e saberes relacionados. Nestas leccións teóricas, aproveitaranse as sinerxias que se producen con diferentes disciplinas do grado e co aprendido en cursos anteriores. Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Workshop Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Workbook Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Oral presentation Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Supervised projects Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe. Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Asesorar no esquema previo, metodoloxía e búsqueda de fontes así como na redacción e exposición das conclusións.

Sinalar os contidos do que se vai debatir; procurar un diálogo fluido e construtivo e interrelacional e contribuir ás distintas argumentacións e as conclusións.

Axuda á realización do esquema para a presentación e para a posta en práctica de métodos para contribuian a captar a atención dos asistentes. Ao final da exposición formulación de preguntas.

Resolución de cuestións e problemas plantexados polos alumnos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A3 C4
Proba obxectiva
O examen constará de parte teórica e práctica:
Teórica: Preguntas breves e preguntas de desenrolo dos temas da materia.
Práctica: Sobre os temas da materia

E indispensabel superar a parte teórica e a práctica para acadar o aprobado nesta parte.

40
Supervised projects A4 A7 A8 B1 B3 Traballo individual que constará da búsqueda de bibliografía (libros, capítulos de libro e artigos) en revistas en todo tipo de soportes e a rede publicada nos últimos seis anos sobre a temática de cada un dos temas do apartado Contidos

Este traballo enviarase por correo electrónico e entragrase sobre papel en datas acordadas na aula.
Efectuar cada un dos alumnos eses traballos anteriores é indispensabel para superar a materia. Estos non subirán nota cando o discente non aprobe o examen da materia.
15
Workbook A2 A3 Faranse 4 lecturas. Avaliaranse a entrega na data establecida con resumo, análise, comentario e opinión sobre o asunto tratado. 30
Oral presentation B6 C1 C10 C12 C16 Exposición e debate na aula dos contidos das lecturas propostas nos módulos correspondentes 15
 
Assessment comments

Efectuar cada un dos alumnos os tres traballos anteriores é indispensabel para superar a materia. Estos non subirán nota cando o discente non conquira o aprobado no exame, xa que non obter esa mínima cualificazón implica non aprobar a disciplina.


No caso de non ter aprobada a materia mediante avaliación continua e o
exame/proba, o/a alumno/a fará a/as correspondente/s proba/s
obxectiva/as  que está/n fixada/s no calendario oficial de exames
aprobado e publicado pola facultade de Humanidades e Documentación.
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.