Identifying Data 2019/20
Subject (*) Statistics Code 710G02075
Study programme
Grao en Información e Documentación
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Matemáticas
Coordinador
Tarrio Saavedra, Javier
E-mail
javier.tarrio@udc.es
Lecturers
Tarrio Saavedra, Javier
E-mail
javier.tarrio@udc.es
Web
General description
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecemento da natureza da información e dos documentos, dos seus diversos modos de produción e do seu ciclo de xestión, dos aspectos legais e éticos do seu uso e transferencia, e das fontes principais de intormación en calquera soporte, e ao longo do tempo.
A2 Coñecemento, comprensión, aplicación e valoración dos principios teóricos e metodolóxicoa, e das técnicas para a planificación, organización e avaliación de sistemas, unidades e servizos de información.
A4 Coñecemento, comprensión e aplicación dos principios teóricos e metodolóxicos para o estudo, a análise, a avaliación e a mellora dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
A5 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías da información que se emplea nas unidades e servizos de información e nos procesos e transferencia da información.
A8 Habilidades na obtención, tratamento e interpretación de datos sobre unidades e servizos de información, dos procesos de produción, transferencia e uso da información e da actividade científica.
B6 Capacidade de análise e de sintese aplicaa á xestión e organización da información
C2 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer as medidas descriptivas e representacións gráfias de datos máis usuais. A1
Habilidade en sintetizar e analizar descriptivamente e gráficamente un conxunto de datos. A2
Coñecemento do concepto de probabilidade, regras de cálculo probabilístico e modelos probabilísticos máis usuais. A4
Coñecemento das técnicas de inferencia básicas e habilidade no cáculo e interpretación de intervalos de confianza e contraste de hipótesis nunha e dúas poboacións. A8
Capacidade de aplicar ferramentas informáticas para o desenvolvemento e a explotación de sistemas de información. A5
C2
Integrar os coñecementos teóricos e prácticos como vía para o desenvolvemento dun coñecemento e pensamento reflexivo e totalizador respecto á estatística. A2
B6
C2
Capacidade de análise e de síntese aplicada á xestión e organización da información B6

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Descriptive statistics of one variable. Aims of statistics. General concepts. Data representation. Descriptive measurements. Proportion and index numbers.
Tema 2. . Descriptive statistics of two variables. Descriptive statistics of two variables. Dependency relationship between qualitative variables. Dependency relationship between quantitative variables: simple linear regression.
Tema 3. Index numbers and time series in documentation. Index numbers. Simple and composite indexes. Indicators in libraries and documentation. Indices used in databases of ISI (Journal Citation Report). New alternatives: H index. Introduction to descriptive analysis of time series. Series of accelerated growth and other bibliometric processes: law of cumulative advantage of Price.
Tema 4. Statistical research concepts of special interest in Science Information and Documentation. Statistical models used in documentation. The distribution of words in texts: Zipf's law. Process modeling. Refinement of the model. Both-Federowicz equation, Brookes equation, generalized equation of Mandelbrot.
Tema 5. Elementary notions of probability. Basic concepts. Operations with events. Laplace rule. Properties of probability. Conditional probability. Product rule, rule of total probability, Bayes rule. Applications to documentation problems.
Tema 6. Discrete and continuos random variables. Random Variable Definition. Discrete random variables. Binomial distribution and Poisson distribution. Continuous random variables. Normal distribution.
Tema 7. Introduction to statistical inference. Introduction. Confidence intervals. Hypothesis testing.
Tema 8. Sources of statistical information Organization of official statistics on the national and international domain (UN agencies, EUROSTAT, INE, IGE, etc.). Main statistics on the socio-economic domain (demographic economic statistics, social, employment, ...).

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
ICT practicals A2 A4 A5 A8 B6 C2 5 2 7
Multiple-choice questions A1 2 10 12
Seminar A2 A4 10 20 30
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A4 A5 A8 B6 22 66 88
Objective test A2 A4 A5 A8 B6 2 10 12
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
ICT practicals Realizaranse supostos prácticos, con datos reais, que serán analizados, en ordenador, por medio dun paquete estadístico. Grazas a esta metoloxía o estudante aplicará e pondrá en práctica os coñecimentos adquiridos, facilitando a aprendizaxe y o desenvolvement de habilidades por parte del alumnado.
Multiple-choice questions Esta proba permitirá avaliar o grao de adquisición de coñecementos do alumno a mediados do cuatrimestre. Serve como orientación no proceso de aprendizaxe.
Seminar Traballarase en grupos sesións de problemas que permitirán poñer en práctica os coñecementos teóricos adquiridos.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas ós estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Exporanse os principais conceptos estatísticos, facilitando a documentación adicional e indicando as fontes bibliográficas onde o estudante poderá completar a adquisición dos mencionados coñecementos.
Objective test Exame final dos contenidos teóricos e prácticos do bloque consistente en preguntas curtas e/ou resolución de problemas.

Personalized attention
Methodologies
Seminar
Objective test
ICT practicals
Multiple-choice questions
Description
A personalized attention will be applied though personalized tutorials, whether direct or virtual, individual or for groups of students.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Seminar A2 A4 Resolución de problemas propostos polo profesor por grupos de alumnos. 10
Objective test A2 A4 A5 A8 B6 Consistirá nun exame de preguntas a desenvolver así como preguntas con respostas múltiples de 2 horas de duración. 70
ICT practicals A2 A4 A5 A8 B6 C2 Traballo en grupos nos que se desenvolverán supostos prácticos mediante o uso dun paquete estatístico. 10
Multiple-choice questions A1 Proba curta ó longo do cuatrimestre nas que se avaliará a progresión do alumno. 10
 
Assessment comments

First oportunity:

The final exam of the subject will include theoretical and practical questions of multiple options, although there is also the possibility of the inclusion of questions with longer answers and problems (70%). The aspects and criteria that will be considered to evaluate activities of the Practices through the TIC and seminars are the attendance, participation and individual and group commitment, coherence of the contents addressed, demonstrated knowledge and competences referred for this matter. The qualification system shall be expressed by numerical qualification in accordance with the provisions of art. 5 del Real Decreto 1125/2003 of September 5 (BOE September 18), establishing the European system of credits and the system of qualifications in university degrees of official character and valid throughout the national territory. Qualification system: 0-4.9 = Fail 5-6.9 = Approved 7-8.9 = Notable 9-10 = Outstanding 9-10 Honor Registration (“Graciable”).

Those students who have some kind of exceptionality to attend the class legally granted speak with the teacher at the beginning of the course to establish the corresponding tutorials and evaluation systems.

Second oportunity:

The same procedure corresponding to the first oportunity will be applied in the second opportunity.


Sources of information
Basic Marín, J. (1999). Estadística Aplicada a las Ciencias de la Documentación. Murcia: Diego Marín Editor
Peña, D. (2001). Fundamentos de estadística. Madrid: Alianza
Cao, R., Francisco, M., Naya, S., Presedo, M.A., Vázquez, M., Vilar, J.A. y Vilar, J.M. (2001). Introducción a la Estadística y sus aplicaciones. Madrid: Ediciones Pirámide
Egghe, L. y Rousseau, R. (1990). Introduction to Infometrics. Quantitative Methods in Library, Documentation and Information Science. Amsterdam: Elsevier
Cao, R., Labora, A., Naya, S. e Ríos, M. (2001). Métodos estatísticos e numéricos. A Coruña: Baía Edicións
Stephen, P. and Hornby, S. (1997). Simple statistics for library and information professionals. London: Library Association Publishing
Moya, F., López, J. y García C. (1996). Técnicas Cuantitativas Aplicadas a la Biblioteconomía y Documentación. Madrid: Síntesis

Complementary Gonick, L. e Smith, W. (2001). A estatística ¡en caricaturas!. Lugo: SGAPEIO
S. Alonso, F.J. Cabrerizo, E. Herrera-Viedma ,F.Herrera (2009). h-Index: A review focused in its variants, computation and standardization for different scientific fields. Journal of Informetrics: ELSEVIER
Judit Bar-Ilan (2008). Informetrics at the beginning of the 21st century—A review. Journal of Informetrics: ELSEVIER


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

To help achieve a sustained immediate environment and meet the objective of action number 5: "Healthy and sustainable environmental and social teaching and research" of the "Green Campus Ferrol Action Plan:

            The delivery of the documentary work carried out in this subject:

              - They will be requested in virtual format and/or computer support

              - It will be done through Moodle, in digital format without the need to print them.

             - If it is necessary to make them on paper:

                  - Plastics shall not be used

                 - Double-sided printing shall be carried out.

                 - Recycled paper will be used.

                 - Printing of drafts shall be avoided.

  - A sustainable use of resources and the prevention of negative impacts on the natural environment must be made.

  - It will work to identify and change gender biases and attitudes, and influence the environment to change them and promote values of respect and equality.

  - Situations of discrimination should be identified and actions and measures proposed to correct them

.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.