Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia del Arte y de la Moda Código 710G03001
Titulación
Grao en Xestión Industrial da Moda
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Primero Formación básica 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Humanidades
Coordinador/a
Lezcano González, Mª Elvira
Correo electrónico
m.lezcano@udc.es
Profesorado
Lezcano González, Mª Elvira
Correo electrónico
m.lezcano@udc.es
Web
Descripción general Esta materia ten como fin introducir ao alumnado na Historia da Arte e da Moda dun xeito reflexivo, analizando cada época cos seu propios condicionantes culturais, históricos, sociais e as súas posibilidades técnicas. Ver a moda a través da historia da arte: formas, modelos e complementos, obras, estilos, evolución, materiais, técnicas e ferramentas. Os condicionantes da moda ao longo da historia. A moda nos museos e/ou exposicións. Os deseñadores-creadores: coñecer as súas porpostas no momento de achegarse ao proxecto. A aportación da Historia da Arte á moda ao longo do tempo: entender e interpretar as creacións artísticas, valoración, xestión e productividade. A Historia da Arte como fonte para o estudo da vestimenta. Os temas acompañaranse do seu correspondente material gráfico e escrito.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
Non haberá modificación nos contidos en caso de confinamento.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Clase maxistral e traballos tutelados. Seminarios.

*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases interactivas nas que se traballaba por grupos, serán sustituidas por traballo do grupo de forma virtual e atención personalizada por parte da profesora en forma de titoría grupal.

Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para
resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos
asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros
de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se
pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
– Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos
tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade.
De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en pequeno grupo (ate
6 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica
permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do
alumando para desenvolver o traballo da materia.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Ademais da titoría grupal personalizada, no caso das interactivas, proporanse outras titorías personalizadas en horarios propostos pola profesora.

4. Modificacións na avaliación

Manterase o traballo grupal con parte individual, presentados de xeito virtual e a proba obxectiva, de opción múltiple, en versión on line.

Traballos tutelados (50%): En relación cos traballos tutelados valorarase:

– A adecuación metodolóxica das propostas de traballo.
- A profundidade do contido
- O dominio das aplicacións utilizadas na elaboración das propostas socioeducativas.
- O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar.
- A utilización de fontes documentais complementarias e actuais.
- A presentación e a claridade da exposición.
Daranse pautas para a elaboracion dos traballos na plataforma Moodle e nas clases interactivas.

*Observacións de avaliación: O traballo grupal con parte individual proporase de tal xeito que sexa posible realizalo e presentalo tanto de forma presencial como on line.

REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:
1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase (Mínimo 80% do tempo).
2. Obter unha puntuación do 50% do peso de cada unha das partes obxecto de avaliación

3. Entregar e expoñer os traballos tutelados na data que se indique.
4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se farán modificacións. Se lle ofrecerán ao alumnado referencias on line para o estudo e desenvolvemento dos seus traballos.


Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Conocer los fundamentos básicos de gestión de una empresa de textil/moda, tanto a nivel estratégico como operativo y funcional.
A2 Conocer los aspectos del entorno que influyen en la evolución del mundo de la moda y sus empresas, con especial incidencia en el impacto de las cuestiones económicas y legales.
A4 Dominar los fundamentos del diseño en general y del diseño de moda en particular, y enmarcarlas en su contexto histórico particular y general.
A5 Desarrollar las necesarias habilidades para la generación de ideas creativas e innovadoras.
A7 Conocer la realidad y los condicionantes sociales que influyen en el mundo de la moda, con perspectiva de evolución histórica.
A8 Ser capaz, en base al conocimiento del entorno social, de diseñar y poner en marcha estrategias de marketing eficaces, que contemplen especialmente las variables de comunicación y distribución: mensajes, medios, canales, relación con el cliente, etc, ...
A13 Coñecer o impacto da tecnoloxía nos distintos procesos da industria téxtil.
A18 Coñecer as linguaxes plásticas e visuais no ámbito do deseño da industria da moda, para entender e interpretar as creacións artísticas de prendas de moda.
A19 Capacidade para a recollida, selección e análise de fluxos de información, integración destes nos sistemas e procesos de xestión da información da empresa, e aplicación á toma de decisións estratéxicas e operativas, sempre desde unha perspectiva ética.
B1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B6 Capacidad para la cooperación, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo en entornos interdisciplinares
B7 Capacidad para analizar tendencias (razonamiento crítico).
B8 Capacidad de planificación, organización y gestión de recursos y operaciones
B9 Capacidad de análisis, diagnóstico y toma de decisiones
B10 Capacidad de comprensión de la dimensión social e histórico-artística del diseño y la industria de la moda, vehículo para la creatividad y la búsqueda de soluciones nuevas y efectivas.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C7 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
C9 Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocer la evolución de la Historia del Arte yde la Moda desde las primeras civilizaciones hata los comienzos del siglo XXI. A2
A4
A7
A18
B1
B3
B5
B6
B7
B10
C7
C8
Comprender el desarrollo y evolución de la moda en las diferentes etapas o momentos históricos a través de los estilos artísticos que se sucedieron desde la Antigüedad hasta la actualidad, así como su influencia. A2
A4
A7
A18
B1
B2
B3
B10
C7
C8
Saber valorar las principales corrientes del diseño de la moda actual y a lo largo de la Historia del Arte. A2
A4
A5
A7
A18
A19
B1
B3
B5
B7
B10
C7
C8
Relacionar e identificar imágenes - obras y diseños- (época, período, movimiento artístico, etc.), para adquirir un bagaje conceptual básico para poder reflexionar sobre propuestas, proyectos o creaciones propias. Valorar, ademas, sus posibles influencias dentro de otras tendencias o artes, para poder trabajar por sí mismos ou como miembros de equipos diversos y multidisciplinares. A2
A4
A5
A7
A18
A19
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B10
C3
C7
C8
Desarrollar y aplicar los conceptos expuestos en la clase a diferentes trabajos prácticos -individuales y en equipo: objetos, trajes, vestidos u utros elementos relacionados con la moda. A1
A2
A4
A5
A7
A13
A18
A19
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C3
C7
C8
Elaborar y exponer trabajos en equipo relacionados con los temas explicados, aplicando los conocimientos previos dados para su realización. A2
A4
A5
A8
A18
A19
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
C7
C8
C9

Contenidos
Tema Subtema
TEMA 1. Introducción.
1.1. Relación entre la Historia del Arte y la Moda: el arte como inspirador y testimonio de la indumentaria y de la moda. La moda como arte.
1.2. Terminología artística y relacionada con la moda.
TEMA 2. Introducción a la investigación en los ámbitos del arte y de la moda 2.1. Fuentes para su estudio: bibliográficas, documentales, iconográficas, materiales
2.2. Cómo hacer citas académicas
TEMA 3. Representación y signifcado de la vestimenta en la Prehistoria y Edad Antigua 3.1. Prehistoria
3.2. Las antiguas civilizaciones: Egipto y Mesopotamia
3.3. Arte Clásico: Grecia y Roma
TEMA 4. Manifestaciones artísticas y vestimenta en la Edad Media 4.1. Alta Edad Media
4.2. Baja Edad Media
TEMA 5. El Arte y la representación de la vestimenta en la Edad Moderna 5.1. Renacimiento y Manierismo
5.2. Barroco y Rococó

TEMA 6. Las manifestaciones artísticas y la indumentaria en la Edad Contemporánea


6.1. Neoclasicismo
6.2. Siglos XIX y XX
TEMA 7. La Interpretación del patrimonio como herramienta de comunicación 7.1. Principios fundamentales, medios interpretativos
TEMA 8. La Historia da Arte como inspiración en la moda.

8.1. Recorrido por la Historia del Arte de la mano del diseño de moda
8.2. Colaboraciones Artistas-Diseñadores

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Prueba objetiva A2 A4 A7 B1 B2 B3 B7 C3 C8 2 6 8
Trabajos tutelados A2 A4 A5 A7 A8 A18 A19 B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B10 C7 C8 6 21 27
Salida de campo A2 A4 A5 A7 A8 A13 B1 B2 B6 B7 C7 C8 2 8 10
Presentación oral A5 A8 A18 B2 B4 B7 B10 C7 C8 C9 1 3 4
Seminario A4 A5 A13 A18 B1 B2 B3 B5 B7 B10 C7 C8 4 8 12
Sesión magistral A1 A2 A7 A18 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B10 C3 C7 29 0 29
 
Atención personalizada 60 0 60
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Prueba objetiva Prueba escrita estilizada para la evaluación del aprendizaje alumno. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que nos permite evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento y aptitudes. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas -de respuestas múltiples o breves-, desarrollo de un tema y comentario de imágenes -obras, diseños- de las cuales se pedirán contenidos y relaciones con la época, estilo, obras o autores.
Trabajos tutelados Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del “cómo hacer las cosas”. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje.
Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.
Salida de campo Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario (empresas, instituciones, organismos, monumentos, etc.) relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información, el desarrollo de productos (bocetos, diseños, etc.), etc.
Presentación oral Intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal a través de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica. Irá relacionada con el trabajo grupal.
Seminario Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Atención personalizada
Metodologías
Prueba objetiva
Trabajos tutelados
Salida de campo
Descripción
Busqueda del fomento del aprendizaje por parte del alumnado y espíritu crítico. Durante el curso se realizarán clases interactivas en las que se prestará atencion personalizada en grupos pequeños y, si es preciso en tutoría individual o correo electrónico. Los trabajos se harán de forma progresiva, por lo que esta atención y la participación del alumnado serán importantes.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Seminario A4 A5 A13 A18 B1 B2 B3 B5 B7 B10 C7 C8 Asistencia a Seminarios, Talleres, Encuentros, Conferencias especializadas. 10%
10
Prueba objetiva A2 A4 A7 B1 B2 B3 B7 C3 C8 Consistirá en un examen final en el que se desarrollará un tema o capítulo del programa y/o preguntas cortas, tipo test, o comentario de imágenes. Hasta un 40%. 40
Trabajos tutelados A2 A4 A5 A7 A8 A18 A19 B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B10 C7 C8 Se valorará el trabajo en grupo e individual realizado en función del continente y contenido del mismo. Hasta un 50%.

El trabajo tutelado se divide en dos partes: grupal e individual. Cada una de ellas se valorará en un 25% de la nota final.
50
 
Observaciones evaluación

-Todas las partes
tienen que ser superadas por lo menos en nun 50% para poder hacer el cómputo final
.  El alumnado que suspenda el examen figurará en
actas con la calificación obtenida en el mismo.

- La asistencia a
clase es obligatoria. Para poder presentarse al sistema de porcentajes, el
alumnado ha de asistir, como mínimo, al 80% de las clases. Aquellas personas
que no alcancen este porcentaje o se acojan al sistema de dispensa, tendrán que realizar una prueba escrita
valorada al 100%, pero habrán de entregar igualmente los trabajos individuales
propuestos y aprobarlos, si bien no puntuarán en la nota final.

- Los trabajos
individuales y presentación oral estarán
directamente relacionados con el trabajo en grupo. Las instrucciones detalladas
serán explicadas por la profesora en clase y expuestas en la plataforma Moodle
para su consulta.  El trabajo en grupo puntuará un 25% y el individual otro 25%.

Los anteriores criterios de evaluación se aplicarán tanto  en la primera como en la segunda oportunidad.


Los alumnos que liberen una parte de la materia mediante una prueba parcial, sólo tendrá validez para el curso actual. Si un alumno que tiene liberada una parte no consigue aprobar la materia en su conjunto en las oportunidades de junio o de julio, su calificación final será suspenso, y tendrá que repetir toda la materia en los siguientes cursos académicos.

Está prohibido acceder al aula en la que se desarrollen las distintas pruebas de evaluación con cualquier dispositivo que permita la comunicación con el exterior y/o almacenamiento de información.Fuentes de información
Básica

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Diccionario visual de la moda. Barcelona, 2008. Editorial: Gustavo Gili.

ARGAN G. C., El Arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporaneos. Madrid. Akal, 1991. (1ª ed.: El arte Moderno 1770-1970. 2 v.).

ABERCROMBIE, S.: George Nelson: The design of modern design. Cambridge. MA.1995.

BOEHN, Max von. La moda: historia del traje en Europa: desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Con un estudio preliminar por el Marqués de Lozoya. 3ª ed. v. I, 1945 1ª Ed. Salvat. (son doce tomos)

BONET CORREA, Antonio (coord.). Historia de las Artes aplicadas e industriales en España. Madrid. Manuales Arte Cátedra, 1994, 3ª edic.

BOZAL, V., El arte del siglo XX. La construcción de la vanguardia. Edicusa. Madrid, 1978.

-- Arte del siglo XX en España. Madrid. Espasa Calpe, 1993, 2 vols.

-- Modernos y postmodernos. Madrid, Historia 16, 1993.

--Historia de las ideas estéticas. Madrid. Historia 16, 1997.

BOUCHER, F. Historia de la moda en Occidente de la Antigüedad a nuestros días. Paris, 1965.

CASTRO, C. Historia de la vestimenta a través del arte. Ed. Niebla, Huelva, 2015.

CASTELO ÁLVAREZ, Bernardo: Las Primeras Vanguardias Históricas del siglo XX. Santiago de Compostela, Tórculo Edición. 1986.

CENDÁN, Susana: La moda (no ) son siempre los demás. Interrelaciones entre moda, arte y diseño. Aldine editorial. Ferrol, 2009. ISBN: 978-84-9916-211-9

COAD, E. D.: Javier Mariscal: Designing the New Spain. Londres. 1991.

CONRAN. T.: Diseño. Barcelona. 1997.

COSGRAVE, Bronwyn: Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Gustavo Gili, Barcelona, 2005. 978-84-2522064-7

CHARLOTE & PETER FIELL,: Diseño del siglo XX. Nueva York. Taschen, 2005.

DESCALZO, Amalia y LEIRA, Amelia "España en sus vestidos, 1840-2000". En: FUENTES SANTOS, Mónica y GÓMEZ COCA, Amaia (coord) España Contemporánea: fotografía, pintura y moda. Catálogo de la exposición en Fundación MAPFRE. 2013, pp. 47-71. ISBN 978-84-9844-447

DESLANDRES, Y. El traje imagen del hombre. Barcelona, 1985. Editorial Tusquets

DÍAZ SÁNCHEZ, Julián (coord.): “Arte, diseño y moda; Confluencia en el sistema artístico”, en: Colección estudios. Universidad Castilla La Mancha, 2015. ISBN: 978-84-9044031-5

DORMER, P.: Diseñadores de siglo XX. Las figuras claves del Diseño y las Artes Aplicadas. Barcelona. 1993.

GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, 1997. Editorial: Phaidon

HAJTE, U. Historia de los Estilos Artísticos. Vol. I y II. Madrid, 2001. Editorial: Itsmo

IRELAND, Patrick John. Enciclopedia de acabados y detalles de moda. Barcelona, 2008. Ed. Parramón.

IRELAND, Patrick John Figurines para el dibujo de moda. En español. ISBN: 978-84-34232624

LAVER, J. Historia del arte y de la moda. Ed. Cátedra, Madrid, 1988. 

LAYUNO ROSAS, M.A.: Los nuevos museos en España, Madrid, Edilupa, 2002.

MANIERI ELIA, Mario,: William Morris y la ideología de la arquitectura moderna. Barcelona. Gustavo de Gili, 1977.

MASCHKE, Th, HEINEMANN. Th.: Diseño. Los clásicos del futuro. Madrid 1999.

--Mobilier Japanais. Tokio, 1985. Catálogo de Exposición.

MONROE C. BEARDSLEY y John HOSPERS: Estética, historia y fundamentos. Madrid. Cátedra, 1976, 1988.

MONTANER, J.M.: Museos para el nuevo siglo, Barcelona, G. Gili, 1995.

MONTAÑA, Jordi y MOLL, Isa,: Diseño: rentabilidad social y rentabilidad económica. Madrid. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fundación BCD, 2000

MOORE, K. (ed.): La gestión del museo, Gijón, Trea, 1998.

--Nouvelles Tendances : les avant-gardes de la fin du XXme siècle. París. 1986. Catálogo de Exposición.

OLIVÉ, Elisabet. Y yo, ¿qué me pongo?. Barcelona, 2010. España: Ed. Libros cúpula

PLAZA ORELLANA, Rocío. Historia de la moda en España. Córdoba, 2009. España: Ed. Almuzara

PÉREZ DE LA PEÑA, Gorka (Idea y proyecto científico. Exposición). Arquitectura religiosa contemporanea 1875-1975. Bilbao, 2004.

RAMÍREZ, J. A. (coord.) Historia del arte (vol. I). La Edad Antigua. Madrid,1997. Alianza Editorial.

RAMÍREZ, J. A. (coord.) Historia del arte (vol. II). La Edad Media. Madrid, 1996. Alianza Editorial.

RAMÍREZ, J. A. (coord.) Historia del arte (vol. III). La Edad Moderna. Madrid, 1997. Alianza Editorial.

RAMÍREZ, J. A. (Coord.) Historia del arte (vol. IV). La Edad Contemporánea. Madrid, 1997. Alianza Editorial.

RAMIREZ, Juan Antonio: Las vanguardias históricas: del Cubismo al Surrealismo. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

REIFF ANAWALT, Patricia. Historia del vestido. Barcelona, 2008. España: Ed. Blume. ISBN 978-84- 9801299-6

SEBASTIÁN, Santiago. Mensaje del arte medieval. Córdoba, 1991. Editorial EL Almendro.

VILASECA, Estel. Desfiles de moda. Diseño, organización y desarrollo. Barcelona, 2010. Editorial: Promopress.

VVAA. Elena Rosera Caicedo (coord.) Los servicios de información y documentación en el marco de la cultura y el arte contemporáneo. Edicciones Trea. 2008.

VV.AA. Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Arte Antiguo. Arte Medieval I y Arte Medieval II. Barcelona, 1982. Editorial Gustavo Gili.

VV.AA. Moda. Historia y estilos. Ed. Dorling Kinderlsley. London, 2015.


WEBGRAFÍA (en la presentación correspondiente a cada tema  se incluyen numerosas referencias fáciles de localizar en la red)

Museo del traje http://museodeltraje.mcu.es/

Victorian & Albert Museum. http://www.vam.ac.uk/

Museo Reina Sofía http://www.museoreinasofia.es/index.html

Museo Pompidou http://www.centrepompidou.fr/

MOMA http://www.moma.org/

Tate Gallery. http://www.tate.org.uk/modern/

Museo del Prado. http://www.museodelprado.es/

https://offmagazine.es/2017/01/31/los-siete-museos-de-la-moda-que-no-te-puedes-perder/


Catálogos de bibliotecas

Catálogo Biblioteca Nacional: www.bne.es/es/Catalogos/

Catálogo Biblioteca Museo del Prado: http://www.museodelprado.es/investigacion/biblioteca/acceso-al-catalogo/

Catálogo biblioteca Museo Reina Sofía: http://www.mcu.es/comun/bases/spa/brso/BRSO.html

Catálogo biblioteca do Patín. UDC.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. Se complementará con bibliografía específica para cada uno de los temas del programa en las presentaciones ofrecidas por la profesora, que serán accesibles para el alumnado en la plataforma Moodle.

Complementária

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: Completarase con bibliografía específica en cada tema ou apartado do programa.


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

    Sería aconsejable haber cursado materias de Historia del Arte. Conocimientos de Historia del Arte. Sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas y estéticas, aspectos fundamentales para entender el mundo del diseño de Moda.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías