Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introdución aos materiais complexos Código 730495001
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Castro Garcia, Socorro
Correo electrónico
socorro.castro.garcia@udc.es
Profesorado
Castro Garcia, Socorro
Señaris Rodriguez, Maria Antonia
Correo electrónico
socorro.castro.garcia@udc.es
m.senaris.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Introducción a los materiales complejos es una materia obligatoria de segundo cuatrimestre. Esta asignatura, de carácter claramente interdisciplinar, pretende dar una visión general de los materiales complejos y avanzados: metales, aleaciones, cerámicas, cristales líquidos,MOFs, polímeros, nanomateriales,
Introduction to complex materials is a compulsory subject of the Master 2nd four-month period. The aims of this interdisciplinary subject is to provide a general overview of the different types of complex and advanced materials: metals and alloys, ceramics, liquid crystals, MOFs, polymers, nanomaterials, etc.

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Identificar e valorar os distintos tipos de materiais complexos
A5 Comprender a relación entre a estrutura e as propiedades dos materiais
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B13 Actitude orientada á análise
B14 Capacidade para encontrar e manexar a información
B17 Analizar e descompoñer procesos
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer la estructura, propiedades de distintos materiales complejos. AI2
AI5
BI2
BI4
BI8
BI13
BI14
BI17
CI2
CI7
CI8
Entender la relación entre estructura y propiedades AI5
BI2
BI4
BI8
BI13
BI14
BI17
CI2
CI7
CI8

Contidos
Temas Subtemas
Visión general de materiales complejos y avanzados:
- metales y aleaciones
- cerámicas
- polímeros
- cristales líquidos
- MOFs
- nanomateriales, etc

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A2 A5 B2 B4 B8 B13 B14 B17 C2 C7 C8 15 25 40
Proba obxectiva A2 A5 B2 B4 B8 B13 B17 C2 2 0 2
Sesión maxistral A2 A5 B8 B13 C2 C7 C8 12 20 32
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Trabajos encaminados a que el alumno amplíe y consolide los contenidos de cada tema que el profesor presente oralmente de modo esquemático. Estos trabajos deben servir también para que el alumno tome destreza en el conocimiento y el uso de los medios bibliográficos proporcionados.
Proba obxectiva Prueba de conjunto que contribuirá a evaluar el nivel de conocimientos y competencias adquiridos por el alumno y la capacidad de éste para relacionarlos y obtener una visión de conjunto de la materia.
Sesión maxistral Presentación por parte del profesor de los contenidos básicos de la parte teórica de cada tema. Esta presentación se hará de modo esquemático y orientado tanto a la correcta comprensión de los contenidos como a su utilidad práctica en ésta y en otras asignaturas del máster.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba obxectiva
Sesión maxistral
Descrición
La atención personalizada al alumno, entendida como un apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizará en las horas de tutoría del profesor.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A5 B2 B4 B8 B13 B14 B17 C2 C7 C8 Presentación (oral y escrtita) de los trabajos tutelados. 60
Proba obxectiva A2 A5 B2 B4 B8 B13 B17 C2 Examen o prueba objetiva. 40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

W.D. CALLISTER , D.G. Rethwish . Materials Science and Engineering, 8th Ed. John Wiely  and Sons, New Jersey (2011)

J.F.. SHACKELFORD . Introduction to Materials Science for Engineers,7th Ed.  Prentice Hall, San Francisco (2009)

Bibliografía complementaria

A.R. WEST (1992). Solid State Chemistry and its Applications. Chichester, John Wiley and Sons
L.E. SMART, E.A. MOORE (2005). Solid State Chemistry. Boca Raton, Taylor and Francis
W.F. SMITH (1998). Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales . Madrid, McGraw-Hill
J.C. ANDERSON (1990). Materials Science. Londres, Chapman and Hall
G. CAO (2004) Nanostructures and Nanomaterials. Imperial College Press, London


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías