Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais Código 730495003
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
Correo electrónico
ramon.artiaga@udc.es
Profesorado
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
López Beceiro, Jorge José
Correo electrónico
ramon.artiaga@udc.es
jorge.lopez.beceiro@udc.es
Web http://http://eps.udc.es/diderot
Descrición xeral Este curso presenta as propiedades térmicas dos materiais (transición vítrea, mecanismos de relaxación, transicións de fase, estabilidade térmica) e as técnicas experimentais para o estudo (análise dieléctrico, termomecánicas, termogravimetría, calorimetría diferencial de varrido).
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A2 Identificar e valorar os distintos tipos de materiais complexos
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B13 Actitude orientada á análise
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Valorar a importancia que ten a investigación na protección do medio ambiente

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as distintas transformacions térmicas que pode expermentar un material. AI2
BI1
BI2
BI8
BI21
CI2
CI7
CI8
CI9
Identificar distintas transformacións térmicas mediante distintas técnicas experimentais AI1
AI2
BI1
BI2
BI4
BI8
BI13
BI21
CI2
CI6
CI7
CI8
Configurar correctamente os ensaios. AI1
BI2
BI13
CI8
Coñecer as distintas posibilidades de separación de proceso solapados. AI1
BI1
BI2
BI13

Contidos
Temas Subtemas
A transición vítrea e outros fenómenos de relaxación. Transicións de primeiro e de segundo orde.
Procesos de relaxación nos polímeros.
A complexidade da transición vítrea
Fusión e abrandamento observados mediante
DSC, DEA e reoloxía.
Polímeros amorfos e cristalinos.
Procesos de fusión e abrandamento.
Calorimetría diferencial de varrido
Análise dieléctrica
Análise termomecánica
Observación mediante análise DSC, DEA e TMA
Procesos de curado O curado: Entrecruzamento químico
Observación do curado mediante DSC, DEA e DMA.
Estabilidade térmica mediante TG Análise termogravimétrica.
Métodos de avaliación da estabilidade térmica
Aplicacións

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 B1 B2 B13 B21 C6 C7 C8 C9 10 25 35
Prácticas de laboratorio A1 B1 B2 B13 C8 12 21 33
Traballos tutelados A1 B1 B2 B4 B8 B13 B21 C2 C6 C7 C8 C9 2 24 26
Proba obxectiva A1 A2 B2 B4 B13 1 2 3
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación por parte do profesor dos contidos básicos da parte teórica de cada tema. Esta presentación farase de modo esquemático e orientado tanto á correcta comprensión dos contidos como á súa utilidade práctica nesta e noutras materias do máster
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos, investigacións, etc.
Traballos tutelados Traballos encamiñados a que o alumno amplíe e consolide os contidos de cada tema que o profesor presente oralmente de modo esquemático. Estes traballos deben servir tamén para que o alumno tome destreza no coñecemento e o uso dos medios bibliográficos proporcionados.
Proba obxectiva Exame, proba obxectiva de avaliación

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Proba obxectiva
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 B1 B2 B4 B8 B13 B21 C2 C6 C7 C8 C9 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 60
Sesión maxistral A2 B1 B2 B13 B21 C6 C7 C8 C9 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías. 10
Prácticas de laboratorio A1 B1 B2 B13 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 10
Proba obxectiva A1 A2 B2 B4 B13 Exame, proba obxectiva de avaliación 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

O sistema de Biblioteca de la UDC permite realizar búsquedas de literatura recomendada por profesor e materia. Esta é unha listaxe ampliada de fontes recomendadas:

Mechanical properties of polymers and composites / Lawrence E. Nielsen, Robert F. Landel

Nielsen, Lawrence E.

Esc Politécnica Superior -- CM P 154

 

Thermal analysis. Fundamentals and applications to material characterization: proceedings of the international seminar: Thermal analysis and rheology. Ferrol, Spain, 30 Juny-4 July, 2003 / Ramón Artiaga Díaz (ed.), A Coruña: Universidade da Coruña, Servicio de Publicacions, 2005, ISBN  84-9749-100-9

Thermal analysis of polymers / edited by Joseph D. Menczel, R. Bruce Prime; Hoboken, N.J.: John Wiley, [2009], ISBN  978-0-471-76917-0

Thermal characterization of polymeric materials / edited by Edith A. Turi, San Diego : Academic Press, 1997, 2nd. ed. ISBN 0-12-703781-0 (v.1)  0-12-703782-9 (v.2)

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Avanzados/730495004

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 
• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático 
• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos 
• En caso de ser necesario realizalos en papel:
- Non se empregarán plásticos 
- Realizaranse impresións a dobre cara. 
- Empregarase papel reciclado. 
- Evitarase a impresión de borradores.
Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural 


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías