Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Avanzados Código 730495004
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
Correo electrónico
ramon.artiaga@udc.es
Profesorado
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
López Beceiro, Jorge José
Correo electrónico
ramon.artiaga@udc.es
jorge.lopez.beceiro@udc.es
Web http://http://eps.udc.es/diderot
Descrición xeral Seguindo a asignatura anterior (Métodos fundamentais), o obxectivo é profundar no estudo das propiedades térmicas que describen os gráficos de superposición de tempo / temperatura, métodos de análises moduladas para separar os diferentes procesos térmicos (de transición vítrea, entalpía de relajación).
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidosNon se modifican os contidos2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñenSesión maxistral (mediante Teams)
Traballos tutelados (titorizados vía Teams ou correo electrónico)
Proba obxectiva (online)*Metodoloxías docentes que se modificanPrácticas de laboratorio. Sustitúese pola presentación de casos prácticos nas sesións maxistrais e a lectura e discusión de artigos científicos (análise de fontes documentais).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
- Microsoft Teams: Titorización personalizada dos estudantes
- Moodle: Utilizarase como repositorio da documentación facilitada ós estudantes.4. Modificacións na avaliaciónSesión maxistral 10% - Avaliación continua mediante a valoración da participación activa e con aproveitamento.
Traballos tutelados 60% - Presentación dos traballos tutelados
Proba obxectiva 20% - Realizarase de forma oral o concluir a exposición dos traballos tutelados
Análise de fontes documentais 10% -Lectura e discusión de artigos de revistas científicas relacionadas coa asinatura.*Observacións de avaliación: -5. Modificacións da bibliografía ou webgrafíaSen modificación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A2 Identificar e valorar os distintos tipos de materiais complexos
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónoma.
B6 Aprender a aprender
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B13 Actitude orientada á análise
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Valorar a importancia que ten a investigación na protección do medio ambiente

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Configurar correctamente os ensaios AI1
BI1
BI2
BI4
BI8
BI13
BI21
CI2
CI3
CI6
CI7
CI8
Coñecer as distintas posiblidades de separación de proceso solopados AI1
AI2
BI2
BI4
BI5
BI6
BI8
BI13
CI2
CI3
CI6
CI7
CI8
CI9

Contidos
Temas Subtemas
A transición vítrea e a relaxación entálpica. A transición vítrea.
Borrado da historia térmica.
Efecto do annealing por debaixo da Tg.
Problema do solapamento da transición vítrea e a relaxación entálpica.
Diagramas TTT Medida da xelificación.
Medida dla vitrificación.
Construción e significado dos diagramas TTT.
Separación mediante métodos térmicos modulados de procesos solapados Reversibilidade en función do tempo de observación.
Estudo da transición vítrea mediante técnicas dinámicas.
Separación de procesos solapados.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B5 B13 B21 C7 C8 C9 8 12 20
Prácticas de laboratorio A1 B1 B6 B8 B13 8 24 32
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B4 B6 B13 C2 C3 C6 C8 C9 2 18 20
Proba obxectiva A1 A2 B2 B4 B13 B21 C2 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación polo profesor dos contidos básicos da parte teórica de cada tema. Esta presentación pode esquemáticamente orientada tanto para a correcta comprensión do contido e o seu uso práctico neste e noutros temas do mestrado
Prácticas de laboratorio Facer actividades prácticas, como demostracións, exercicios, experimentos, investigacións, etc.
Traballos tutelados Traballos para que o alumno amplíe e consolide os contidos de cada tema que o profesor presente oralmente de modo esquemático. Estos traballos deben servir tamén para que o alumno tome destreza no coñecemento e no uso dos medios bibliográficos proporcionados.
Proba obxectiva Exáme, proba obxectiva de evaluación

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Proba obxectiva
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B4 B6 B13 C2 C3 C6 C8 C9 Presentación de los trabajos tutelados correspondientes a los distintos diferentes contenidos de cada materia 60
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B5 B13 B21 C7 C8 C9 Evaluación continua mediante el seguimiento del trabajo del alumno en el aula, el laboratorio y/o tutorías 10
Prácticas de laboratorio A1 B1 B6 B8 B13 Evaluación continua mediante el seguimiento del trabajo del alumno en el aula, el laboratorio y/o tutorías 10
Proba obxectiva A1 A2 B2 B4 B13 B21 C2 Exámen, prueba objetiva de evaluación 20
 
Observacións avaliación

Non se acepta dispensa académica.


Fontes de información
Bibliografía básica

Mechanical properties of polymers and composites / Lawrence E. Nielsen, Robert F. Landel

Nielsen, Lawrence E.

Esc Politécnica Superior -- CM P 154 --

 

Thermal analysis. Fundamentals and applications to material characterization: proceedings of the international seminar: Thermal analysis and rheology. Ferrol, Spain, 30 Juny-4 July, 2003 / Ramón Artiaga Díaz (ed.), A Coruña: Universidade da Coruña, Servicio de Publicacions, 2005, ISBN  84-9749-100-9

Thermal analysis of polymers / edited by Joseph D. Menczel, R. Bruce Prime; Hoboken, N.J.: John Wiley, [2009], ISBN  978-0-471-76917-0

Handbook of thermal analysis of construction materials / by V.S. Ramachandran ... [et al.]. Norwich (New York): Noyes Publications/William Andrew Pub., [2003], ISBN 0-8155-1487-5

Handbook of thermal analysis and calorimetry. Volume 2, Applications to inorganic and miscellaneous materials / edited by Michael E. Brown, Patrick K. Gallagher, Amsterdam: Elsevier, 2003, ISBN  0-444-82086-8

Modulated temperature differential scanning calorimetry : theoretical and practical applications in polymer characterisation / edited by Mike Reading and Douglas J. Hourston, Dordrecht : Springer, [2006] – ISBN 978-1-4020-3749-X

Handbook of thermal analysis and calorimetry. Volume 5, Recent advances, techniques and applications / edited by Michael E. Brown, Patrick K. Gallagher, Amsterdam : Elsevier, 2008 - 978-0-444-53123-0

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais/730495003

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

• En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos

- Realizaranse impresións a dobre cara

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías