Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Aplicacións á protección do medio ambiente Código 730495006
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
López Beceiro, Jorge José
Correo electrónico
jorge.lopez.beceiro@udc.es
Profesorado
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
López Beceiro, Jorge José
Correo electrónico
ramon.artiaga@udc.es
jorge.lopez.beceiro@udc.es
Web http://http://eps.udc.es/diderot
Descrición xeral Análise mediante distintas técnicas experimentais dos gases emitidos/absorbidos en distintos procesos. Sustitución de polímeros sintéticos por biopolímeros. Valorar o estudo de residuos para a sua minimización/eliminación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A6 Entender a importancia do medio e da investigación encamiñada á eliminación/minimización dos residuos finais ou de proceso
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B7 Resolver problemas de forma efectiva
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B11 Comportase con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B14 Capacidade para encontrar e manexar a información
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
B22 Entender a importancia da protección do medio
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C9 Valorar a importancia que ten a investigación na protección do medio ambiente

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser capaz de analizar mediante distintas técnicas experimentais os gases emitidos/absorvidos en distintos procesos AI1
AI6
BI1
BI2
BI4
BI7
BI8
BI11
BI14
BI21
BI22
CI2
CI4
CI7
CI9
Recoñecer a importancia de substituír polímeros sintéticos por biopolímeros. AI6
BI1
BI2
BI4
BI7
BI8
BI11
BI14
BI21
BI22
CI2
CI4
CI7
CI9
Valorar o estudo de residuos para a súa minimización/eliminación AI6
BI1
BI2
BI4
BI7
BI8
BI11
BI14
BI21
BI22
CI2
CI4
CI7
CI9

Contidos
Temas Subtemas
Análise dos gases de combustión mediante TG-FTIR Degradación en atmosfera oxidante e inerte
Produtos da combustion
Identificación de compoñentes mediante FTIR
Avaliación da absorción de gases nocivos mediante TG Características dos substratos absorbentes
Influencia da temperatura na absorción
Influencia da concentración e o caudal de gas
Configuración dun experimento para avaliar a absorción de gases
Reoloxía de residuos mariños de combustibles Características xerais dos residuos mariños de combustibles
Propiedades reolóxicas de interese
Caracterización térmica e reolóxica
Substitución de polímeros sintéticos por biopolímeros Métodos de obtención de biopolímeros
Principais biopolímeros
Comparación cos polímeros sintéticos
Posibilidades e perspectivas de substitución de polímeros sintéticos por biopolímeros

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 B1 B11 B21 B22 C4 C9 10 15 25
Prácticas de laboratorio A1 B2 B7 C7 8 12 20
Traballos tutelados A1 B2 B4 B7 B8 B11 B14 B21 C2 2 18 20
Proba obxectiva A6 B4 B8 C2 C9 2 2 4
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación por parte do profesor dos contidos básicos da parte teórica de cada tema. Esta presentación farase de modo esquemático e orientado tanto á correcta comprensión dos contidos como á súa utilidade práctica nesta e noutras materias do máster
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos, investigacións, etc.
Traballos tutelados Traballos encamiñados a que o alumno amplíe e consolide os contidos de cada tema que o profesor presente oralmente de modo esquemático. Estes traballos deben servir tamén para que o alumno tome destreza no coñecemento e o uso dos medios bibliográficos proporcionados.
Proba obxectiva Exame, proba obxectiva de avaliación

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A6 B4 B8 C2 C9 Exame, proba obxectiva de avaliación 20
Sesión maxistral A6 B1 B11 B21 B22 C4 C9 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 10
Prácticas de laboratorio A1 B2 B7 C7 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 10
Traballos tutelados A1 B2 B4 B7 B8 B11 B14 B21 C2 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 60
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Nesta materia traballásese con distintos artigos científicos procedentes de revistas oun con teses doutorais como:

Estudio térmico de maderas [Recurso electrónico] / autora, María Teresa Sebio Puñal ; directores, Ramón Pedro Artiaga Díaz [y] Salvador Naya Fernández.

Sebio Puñal, María Teresa.

Biblioteca central -- TE.UDC-433 CD-ROM --

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Energy Conversion and Management
Thermochimica Acta
Energy & Fuels
Environmental Research Letters

Os artigos estarán relacionados coas técnicas analíticas estudadas e o medio ambiente.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fisicoquímica de polímeros/730495011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Introdución aos materiais complexos/730495001
Viscoelasticidade de materiais/730495002
Propiedades termomecánicas de materiais. Métodos Fundamentais/730495003

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 
• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático 
• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos 
• En caso de ser necesario realizalos en papel:
- Non se empregarán plásticos 
- Realizaranse impresións a dobre cara. 
- Empregarase papel reciclado. 
- Evitarase a impresión de borradores.
Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural 


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías