Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Tratamentos térmicos e análises mediante laser Código 730495007
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 2
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Nicolas Costa, Gines
Correo electrónico
gines.nicolas@udc.es
Profesorado
Nicolas Costa, Gines
Correo electrónico
gines.nicolas@udc.es
Web
Descrición xeral Este curso ten como obxectivo describir a caracterización de materiais mediante a análise de láser (especialmente na espectroscopia de emisión de plasma inducido por láser) e os efectos térmicos inducidos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A5 Comprender a relación entre a estrutura e as propiedades dos materiais
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B13 Actitude orientada á análise
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos do láser e da interacción láser materia Coñecer os procesos de tratamento de materiais con láser Coñecer os procesos de análise de materiais con láser AI1
AI5
BI2
BI3
BI4
BI8
BI13
BI21
CI2
CI4
CI6
CI7
CI8

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: Irradiacción láser do material e subsecuentes efectos térmicos.
Tratamentos mediante quecemento láser. Métodos instrumentais baseados no láser para análise e caracterización de materiais.
1. Fundamentos do láser 1.1 Mecanismos básicos
1.2 Optica e guiado de haces láseres
1.3 Tipos de láseres
2. Tratamento térmico mediante láser 2.1 Fenómenos de interacción
2.2 Transferencia de calor
2.3 Tipos de tratamentos térmicos
3. Análise mediante láser 3.1 Fundamentos sobre a espectroscopia láser
3.2 Técnicas de espectroscopia láser
3.3 Espectroscopia de plasmas inducidos por láser

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais B2 B3 B4 B8 B13 C2 C4 C6 C7 C8 2 12 14
Prácticas de laboratorio A1 B2 B4 B8 B13 C6 4 12 16
Sesión maxistral A1 A5 B21 C2 12 6 18
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais O traballo realizarase sobre unha técnica específica utilizando artigos científicos
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral Presentacións con diapositivas

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Descrición
Discusión sobre como enfocar o traballo.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais B2 B3 B4 B8 B13 C2 C4 C6 C7 C8 Calidade do informe científico do tema proposto 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica D.A. Cremers (2006). Handbook of Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Wiley
A.M. Prokhorov (1990). Laser Heating of Metals. Adam Hilger
W. Demtröder (1996). Laser spectroscopy basic concepts and instrumentation. Springer
C.D. Davis (1996). Lasers and Electro-Optics. Cambridge

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ?Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social? do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", realízanse as seguintes recomendaciones: -Facer un uso sostenible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural -A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia: ?Realizarase a través de Moodle, en formato digital sen necesidade de imprimilos ?En caso de ser necesario realizalos en papel: -Non se empregarán plásticos -Realizaranse impresións a dobre cara. -Empregarase papel reciclado. -Evitarase a impresión de borradores(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías