Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Fatiga termomecánica Código 730495008
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 2
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Coordinación
Tarrio Saavedra, Javier
Correo electrónico
javier.tarrio@udc.es
Profesorado
Tarrio Saavedra, Javier
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
javier.tarrio@udc.es
sonia.zaragoza1@udc.es
Web
Descrición xeral Este curso ten como obxectivo describir os conceptos básicos a fatiga tendo en conta tanto os efectos mecánicos e térmicos (resistencia, tensión, danos, crecemento / propagación de fracturas, …)
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A7 Coñecer os distintos tipos de comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais
A8 Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B7 Resolver problemas de forma efectiva
B10 Traballar de forma colaboradora
B13 Actitude orientada á análise
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e saber avaliar o comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais AI1
AI7
BI2
BI4
BI7
CI6
CI8
Coñecer e saber avaliar o comportamento térmico/mecánico a fatiga dos materiais AI7
AI8
BI7
BI10
BI13
CI6
CI7
CI8
Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais AI1
AI7
AI8
BI7
BI10
BI13
CI2
CI6
Coñecer e cuantificar os danos provocados pola fatiga termomecánica nos materiais AI1
AI7
AI8
BI2
BI4
BI13

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: 1. Introdución básica da fatiga: Resistencia a fatiga. Parámetros de tensión por fatiga. Cargas por fatiga.
2. Fatiga Mecánica: Ensaios de fatiga. Curvas de resistencia. Factores que afectan á vida da fatiga.
3. Fatiga Térmica: Tensións e deformacións térmicas. Propagación e crecemento de gretas. Cambios microestructurais.
1. Introducción á mecánica da fractura 1.1. Fractura
1.2. Fatiga
1.2.1. Curvas tensión-deformación
1.3. Creep
2. Conceptos da fatiga 2.1. Parámetros de fatiga
2.2. HCF
2.3. LCF
2.4. Ecuación de Paris
3. Fatiga térmica 3.1. Tensións e deformacións térmicas
3.2. Propagación e crecemento de fendas
4. Fatiga en materiales complexos 4.1. Fatiga en materiales complexos
4.2. Análise termomecánica e dinámica mecánica

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A7 A8 B4 B7 B13 C6 C7 C8 8 8 16
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B13 C2 C6 C7 C8 4 12 16
Proba obxectiva A3 A7 A8 B2 B4 B7 C2 C6 1 2 3
Prácticas de laboratorio A1 A7 A8 B2 B10 B13 7 7 14
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor presentará os conceptos incluidos no temario da materia.
Traballos tutelados Pode elexirse unha das seguintes opcións:
a) Desenvolvemento de traballos de procura bibliográfica relacionados con investigacións recentes no ámbito da materia.
b) Investigación propia utilizando equipos de laboratorio.
c) Traballos de simulación e modelización de procesos de fatiga mediante ordenador.
Proba obxectiva Proba de avaliación.
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, como son as prácticas con ordenadores, exercicios, experimentos en laboratorio, investigacións, etc.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
Resolución de dúbidas relacionadas con calquera aspecto da materia.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A3 A7 A8 B2 B4 B7 C2 C6 Proba final tipo test 20
Sesión maxistral A1 A7 A8 B4 B7 B13 C6 C7 C8 Avaliación continua mediante o seguimiento do traballo do alumno na aula, no laboratorio e/ou titorías 10
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B13 C2 C6 C7 C8 Valorarase o informe presentado relativo ó traballo suxerido ó alumno 40
Prácticas de laboratorio A1 A7 A8 B2 B10 B13 Avaliación continua mediante o seguimiento do traballo do alumno na aula, no laboratorio e/ou titorías 30
 
Observacións avaliación

Non se aceptará a dispensa académica.


Fontes de información
Bibliografía básica Prime B., Menczel J. (2009). Thermal Analysis of Polymers, Fundamentals and Applications.
Bresser J., Rémy L. (1995). Fatigue under thermal and mechanical loading.
Callister, W.D. (2007). Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons
Weronski A., Hejwowski T. (1991). Thermal fatigue of metals.
Strait, L. (1994). Thermo-mechanical fatigue of polymer matrix composites.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable  ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol: 

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático. 

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade  de imprimilos. 

• En caso de ser necesario realizalos en papel: 

- Non se empregarán plásticos. 

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a impresión de borradores. 

• Débese de facer un uso sustentable  dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.   

• Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase  na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade. 

• Deberanse detectar situacións de discriminación e propoñeranse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías