Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Fisicoquímica de polímeros Código 730495011
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Piro , B.
Correo electrónico
piro@univ-paris-diderot.fr
Profesorado
Mammeri , Fayna
Piro , B.
Correo electrónico
fayna.mammeri@univ-paris-diderot.fr
piro@univ-paris-diderot.fr
Web
Descrición xeral Este curso é unha introdución á ciencia dos polímeros e proporciona unha visión xeral de caracterización, estrutura e propiedades dos polímeros. Ilústrase con exemplos de aplicacións dos polímeros.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral (mediante Teams)
Traballos tutelados (titorizados vía Teams ou correo electrónico)


*Metodoloxías docentes que se modifican
Prácticas de laboratorio. Sustitúese pola presentación de casos prácticos nas sesións maxistrais e a lectura e discusión de artigos científicos (análise de fontes documentais).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
- Microsoft Teams: Titorización personalizada dos estudantes
- Moodle: Utilizarase como repositorio da documentación facilitada ós estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Sesión maxistral 60%
Traballos tutelados 30%
Análise de fontes documentais 10%

*Observacións de avaliación: -

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Comprender a relación entre a estrutura e as propiedades dos materiais
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B12 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B13 Actitude orientada á análise
B14 Capacidade para encontrar e manexar a información
B18 Capacidade de abstracción, comprensión e simplificación de problemas complexos
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Esta materia está deseñada como unha introdución á ciencia fundamental de polímeros e proporciona unha visión xeral da caracterización, estrutura e propiedades dos polímeros. A materia ofrece unha introdución á ciencia de polímeros subxacente á síntese, morfoloxía e caracterización de polímeros, e información acerca das súas estruturas e propiedades. A materia tamén ilustra algúns exemplos de aplicacións de polímeros. AI5
BI1
BI2
BI4
BI8
BI12
BI13
BI14
BI18
BI21
CI2
CI4
CI6
CI8

Contidos
Temas Subtemas
1. Fundamentos físico-químicos de polímeros Físico-química de polímeros
2. Síntese e caractarización de polímeros - Síntese de polímeros: polimerización por etapas e polimerización en cadea.
- Estructura: conformacións de cadea, polímeros amorfos e morfoloxía de polímeros semicritalinos
- Medida do peso molecular
3. Introducción o procesado de polímeros. Técnicas de procesado de polímeros
4. Propiedades mecánicas e reolóxicas -Comporatamento esforzo - deformación
- Viscoelasticidade
- Comportamento mecánico e reolóxico non lineal

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 B1 B2 B12 B13 B18 15 10 25
Prácticas de laboratorio B8 B14 B21 C4 C6 C8 15 5 20
Traballos tutelados B2 B4 B14 B21 C2 5 25 30
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación por parte do profesor dos contidos básicos da parte teórica de cada tema. Esta presentación farase de modo esquemático e orientado tanto á correcta comprensión dos contidos como á súa utilidade práctica nesta e noutras materias do máster
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos, investigacións, etc.
Traballos tutelados Traballos encamiñados a que o alumno amplíe e consolide os contidos de cada tema que o profesor presente oralmente de modo esquemático. Estes traballos deben servir tamén para que o alumno tome destreza no coñecemento e o uso dos medios bibliográficos proporcionados.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dipensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A5 B1 B2 B12 B13 B18 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio B8 B14 B21 C4 C6 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B2 B4 B14 B21 C2 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Apuntes e documentación facilitada en clase ou a través do correo electrónico.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol:

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

• En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

• Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

• Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

• Deberanse detectar situacións de discriminación e propoñeranse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías