Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Física da Materia Branda, Interfaces Código 730495013
Titulación
Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Buhler , Eric
Correo electrónico
eric.buhler@univ-paris-diderot.fr
Profesorado
Buhler , Eric
Correo electrónico
eric.buhler@univ-paris-diderot.fr
Web
Descrición xeral Este curso introduce os conceptos fundamentais de coloides e interfaces da ciencia, cubrindo os aspectos centrais dos conceptos básicos para a comprensión dos fenómenos estructurales e adherencia nos fluídos complexos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral (mediante Teams)
Traballos tutelados (titorizados vía Teams ou correo electrónico)

*Metodoloxías docentes que se modifican
Prácticas de laboratorio. Sustitúese pola presentación de casos prácticos nas sesións maxistrais e a lectura e discusión de artigos científicos (análise de fontes documentais).

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
- Microsoft Teams: Titorización personalizada dos estudantes
- Moodle: Utilizarase como repositorio da documentación facilitada ós estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Sesión maxistral 60%
Traballos tutelados 30%
Análise de fontes documentais 10%

*Observacións de avaliación: -

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificación.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Configurar e realizar ensaios mediante as técnicas de análise térmica e reoloxía máis adecuadas en cada caso, dentro do ambito dos materiais complexos
A2 Identificar e valorar os distintos tipos de materiais complexos
A3 Coñecer os distintos tipos de comportamento térmico e reolóxico dos materiais
A5 Comprender a relación entre a estrutura e as propiedades dos materiais
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B8 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo
B9 Traballar de forma autónoma con iniciativa
B12 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo
B13 Actitude orientada á análise
B21 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e entender os aspectos tanto teóricos como prácticos relacionados coa materia branda. Adquirir o coñecemento de conceptos fundamentais relacionados cos coloides, interfaces e a física e química física de fluídos complexos. Comprender os distintos fenómenos estruturais en fluídos complexos. AI1
AI2
AI3
AI5
BI1
BI2
BI4
BI8
BI9
BI12
BI13
BI21
CI2
CI6
CI7
CI8

Contidos
Temas Subtemas
- Interaccións intermoleculares e forzas a nivel molecular.
- Axentes tensioactivos, micelas, emulsiones, membranas.
- Efectos resultantes das interaccións.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 B1 B2 B21 C6 9 15 24
Prácticas de laboratorio A1 A2 B8 B9 B13 C7 C8 15 5 20
Traballos tutelados B4 B9 B12 B13 B21 C2 5 25 30
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación por parte do profesor dos contidos básicos da parte teórica de cada tema. Esta presentación farase de modo esquemático e orientado tanto á correcta comprensión dos contidos como á súa utilidade práctica nesta e noutras materias do máster
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos, investigacións, etc.
Traballos tutelados Traballos encamiñados a que o alumno amplíe e consolide os contidos de cada tema que o profesor presente oralmente de modo esquemático. Estes traballos deben servir tamén para que o alumno tome destreza no coñecemento e o uso dos medios bibliográficos proporcionados.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Descrición
Aclaración de dúbidas que xurdan despois das sesións maxistrais e fundamentalmente explicacións, comentarios, resolución de dúbidas que xurdan durante o desenvolvemento dos traballos tutelados.

Non se acepta dispensa académica.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A3 A5 B1 B2 B21 C6 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio A1 A2 B8 B9 B13 C7 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B4 B9 B12 B13 B21 C2 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Apuntes e documentación facilitada en clase ou a través do correo electrónico.

Bibliografía complementaria David Chandler (1987). - Introduction to Modern Statistical Mechanics . Oxford University Press, USA
D. Tabor (1991). Gases, Liquids and Solids and Other States of Matter. Cambridge University Press
Jacob Israelachvili (2011). Intermolecular and Surface Forces. Academic Press
Arthur W. Adamson, Alice P. Gast (1997). Physical chemistry of surfaces. Wiley, New York


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol:

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade  de imprimilos.

• En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

• Débese de facer un uso sustentable  dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

• Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

• Deberanse detectar situacións de discriminación e propoñeranse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías