Identifying Data 2019/20
Subject (*) External Training Code 730496024
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Computación
Economía
Empresa
Enxeñaría Naval e Industrial
Química
Coordinador
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Lecturers
Díaz Casás, Vicente
Junco Ocampo, Fernando
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
fernando.junco@udc.es
Web http://http://www.udc.gal/eps/estudos/PracticasExternas/
General description O enlace do apartado anterior leva ó Manual de prácticas externas para estudos de grao e mestrado da Escola Politécnica Superior.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dunha empresa real e capacidade para integrarse na estructura da mesma para desenrolar nela unha tarefa profesional do ámbito da enxeñería naval e oceánica. Ser capaz de realizar unaha estancia nunha empresa realizando tarefas relacionadas coa súa titulación.

Contents
Topic Sub-topic
tema único Realización de prácticas en empresas, organizacións administrativas, económicas ou profesionais tanto dos sectores publicos coma privados, ou de calquer outra forma que se estableza, colaborando ou formándose en tarefas técnicas no ámbito da súa titulación.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 160 0 160
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects O estudante realizará as prácticas nunha empresa ou institución na cal realizará un traballo relacionado coas competencias da súa titulación.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
As prácticas estarán titorizadas por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a profesional deberán presentar os seus informes ó titor/a académico, sendo esta última persona a que porá a nota do/a estudante.
100
 
Assessment comments
<p class="MsoNormal">Atendendo ao indicado no manual de prácticas externas da EPS:</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de prácticas correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a memoria final de prácticas con anterioridade ao inicio do período de avaliación de dita oportunidade.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Abrirase esta tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista algún problema contacte no correo do coordinador de prácticas externas:&nbsp;<a href="mailto:empresa.eps@udc.es">empresa.eps@udc.es</a></p><p class="MsoNormal">A entrega dos traballos documentais que se
realicen nesta materia:</p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Solicitarase
en formato virtual e/ou soporte informático.</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Realizarase
a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos</p><p class="MsoNormal"><style>
</p><p class="MsoNormal"><style>
</p>

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.