Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prácticas Externas Código 730496024
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Computación
Economía
Empresa
Enxeñaría Naval e Industrial
Química
Coordinación
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Junco Ocampo, Fernando
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
fernando.junco@udc.es
Web http://http://www.udc.gal/eps/estudos/PracticasExternas/
Descrición xeral O enlace do apartado anterior leva ó Manual de prácticas externas para estudos de grao e mestrado da Escola Politécnica Superior.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dunha empresa real e capacidade para integrarse na estructura da mesma para desenrolar nela unha tarefa profesional do ámbito da enxeñería naval e oceánica. Ser capaz de realizar unaha estancia nunha empresa realizando tarefas relacionadas coa súa titulación.

Contidos
Temas Subtemas
tema único Realización de prácticas en empresas, organizacións administrativas, económicas ou profesionais tanto dos sectores publicos coma privados, ou de calquer outra forma que se estableza, colaborando ou formándose en tarefas técnicas no ámbito da súa titulación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 160 0 160
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O estudante realizará as prácticas nunha empresa ou institución na cal realizará un traballo relacionado coas competencias da súa titulación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
As prácticas estarán titorizadas por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a profesional deberán presentar os seus informes ó titor/a académico, sendo esta última persona a que porá a nota do/a estudante.
100
 
Observacións avaliación
<p class="MsoNormal">Atendendo ao indicado no manual de prácticas externas da EPS:</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de prácticas correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a memoria final de prácticas con anterioridade ao inicio do período de avaliación de dita oportunidade.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Abrirase esta tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista algún problema contacte no correo do coordinador de prácticas externas:&nbsp;<a href="mailto:empresa.eps@udc.es">empresa.eps@udc.es</a></p><p class="MsoNormal">A entrega dos traballos documentais que se
realicen nesta materia:</p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Solicitarase
en formato virtual e/ou soporte informático.</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Realizarase
a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos</p><p class="MsoNormal"><style>
</p><p class="MsoNormal"><style>
</p>

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías