Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prcoceso Integral do Proxeto do Buque Código 730496201
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Álvarez García, Ana
Correo electrónico
ana.alvarez1@udc.es
Profesorado
Álvarez García, Ana
Puente Varela, Basilio
Correo electrónico
ana.alvarez1@udc.es
basilio.puente@udc.es
Web
Descrición xeral A materia analizará a aplicación de cotas específicas de clasificación e regulamentos específicos ao proxecto do buque. Mercados da construción, reparación de buques e estratexia construtiva.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 A01 - Capacidade para proxectar buques axeitados ás necesidades do transporte marítimo de persoas e mercadorías, e ás da defensa e seguridade marítimas.
A4 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
A6 A05 - Coñecemento dos mercados da construción e reparación de buques e dos seus aspectos legais e económicos, para a súa aplicación aos correspondentes contratos e especificacións.
A7 A06 - Capacidade para definir a estratexia construtiva dos buques e para planificar e controlar o seu desenvolvemento.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B8 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B14 G09 Capacidade para redactar especificacións que cumpran co establecido nos contratos, os regulamentos e as normas de ámbito naval e industrial.
B18 G13 Capacidade para desenvolver a enxeñaría necesaria nas operacións de salvamento e rescate e no deseño e utilización dos medios requiridos.
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C8 ABET (f) An understanding of professional and ethical responsibility.
C11 ABET (i) A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aplicación e integración de técnicas e cálculos no ámbito da arquitectura naval, compartimentado, estática e dinámica do buque estabilidade en estado intacto e despois de avarías. AP1
AP3
AP5
AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP6
BP9
BP13
BP15
CM1
CM2
CM5
CM7
CM8
CM11
CM12
CM13
Regulamentación específica a cumprimentar e interrelación de todos os compoñentes tecnolóxicos navais instalados a bordo e aplicados ao desenvolvemento do proxecto do buque. AP1
AP3
AP5
AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP6
BP9
BP13
BP15
CM1
CM2
CM5
CM7
CM8
CM11
CM12
CM13
Mercados da Construción e Reparación de Buques. AP5
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP3
BP15
CM1
CM2
Definición e planificación de Estratexia Construtiva. AP6
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
BP15
CM2

Contidos
Temas Subtemas
Aplicación e integración de técnicas e cálculos no ámbito da arquitectura naval, compartimentado, estática e dinámica do buque estabilidade en estado intacto e despois de avarías.

Regulamentación específica a cumprimentar e interrelación de todos os compoñentes tecnolóxicos navais instalados a bordo e aplicados ao desenvolvemento do proxecto do buque.

Mercados da Construción e Reparación de Buques
Definición e planificación de Estratexia Construtiva


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 35 0 35
Solución de problemas A2 A4 A6 A7 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Estudo de casos A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
Proba oral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Traballos tutelados A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia.
Solución de problemas Solución de problemas.
Estudo de casos Estudo de casos.
Proba oral Proba oral sobre o contido da materia .
Traballos tutelados Realización dos proxectos propostos en clase .

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Seguimento dos proxectos desenvolvidos na materia.

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que impartimos este curso, por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte de acordo, coa Normativa que regula o réxime de dedicación ao estudo e permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na UDC (arts. 6.b) e 7.5), recóllese na guía docente QUE SE se acepta dispénsaa nesa materia e neste caso as medidas de atención personalizada específicas (dinámicas de traballo) que se desenvolverán con este alumnado para o estudo da materia serán as mesmas que as establecidas para o resto dos alumnos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 Seguimento dos proxectos desenvolvidos na materia. 75
Proba oral A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 Proba oral dos contidos dos traballos tutelados. 25
 
Observacións avaliación

Para os alumnos con dispensa
académica as probas serán as mesmas que as establecidas para o resto dos
alumnos.


Fontes de información
Bibliografía básica Det Norske Veritas. (2008). Classification of offshore units DNV offshore codes. Hovik : Det Norske Veritas Classification
M.G. Stavitsky (1983). Fire fighting aboard ships. Houston [etc] : Gulf Pulishing Company, co

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que impartimos este curso,  por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte: ?Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ?Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social? do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

 A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

   ·   Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

   ·   Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

   ·   En caso de ser necesario realizalos en papel:

                  -     Non se empregarán plásticos

                 -      Realizaranse impresións a dobre cara.

                 -      Empregarase papel reciclado.

                 -      Evitarase a impresión de borradores.

Ademais:

·   Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural

·   Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e        profesionais.

·  Incorpórase perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de             ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…).

·  Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de     respeto e igualdade.

·  Deberanse detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías