Identifying Data 2019/20
Subject (*) Integral Process of the Ship Project Code 730496201
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Álvarez García, Ana
E-mail
ana.alvarez1@udc.es
Lecturers
Álvarez García, Ana
Puente Varela, Basilio
E-mail
ana.alvarez1@udc.es
basilio.puente@udc.es
Web
General description A materia analizará a aplicación de cotas específicas de clasificación e regulamentos específicos ao proxecto do buque. Mercados da construción, reparación de buques e estratexia construtiva.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 A01 - Capacidade para proxectar buques axeitados ás necesidades do transporte marítimo de persoas e mercadorías, e ás da defensa e seguridade marítimas.
A4 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
A6 A05 - Coñecemento dos mercados da construción e reparación de buques e dos seus aspectos legais e económicos, para a súa aplicación aos correspondentes contratos e especificacións.
A7 A06 - Capacidade para definir a estratexia construtiva dos buques e para planificar e controlar o seu desenvolvemento.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B8 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B14 G09 Capacidade para redactar especificacións que cumpran co establecido nos contratos, os regulamentos e as normas de ámbito naval e industrial.
B18 G13 Capacidade para desenvolver a enxeñaría necesaria nas operacións de salvamento e rescate e no deseño e utilización dos medios requiridos.
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C8 ABET (f) An understanding of professional and ethical responsibility.
C11 ABET (i) A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Application and integration of technicians and calculations in the field of the naval architecture, compartmentalized, static and dynamics of the fuselage stability in intact state and after failures. AJ1
AJ3
AJ5
AJ6
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ1
BJ3
BJ6
BJ9
BJ13
BJ15
CC1
CC2
CC5
CC7
CC8
CC11
CC12
CC13
Reglamentación Specific to fill and interrelationship of all the naval technological components installed on board and applied to the development of the project of the fuselaje. AJ1
AJ3
AJ5
AJ6
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ1
BJ3
BJ6
BJ9
BJ13
BJ15
CC1
CC2
CC5
CC7
CC8
CC11
CC12
CC13
Markets of the Construction and Repair of Fuselages. AJ5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ1
BJ3
BJ15
CC1
CC2
Definition and planning of Constructive Strategy. AJ6
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ1
BJ15
CC2

Contents
Topic Sub-topic
Application and integration of techniques and calculations in the field of naval architecture, compartmentalized, static and dynamic vessel stability in intact state and after breakdowns.

Specific regulation to complete and interrelation of all the naval technological components installed on board and applied to the development of the ship Project.

Ship Construction and Repair Markets.Definition and planning of Construction Strategy.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 35 0 35
Problem solving A2 A4 A6 A7 B1 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Case study A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
Speaking test A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 10 0 10
Supervised projects A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 0 45 45
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exhibition of the contained of the subject.
Problem solving Solution of problems.
Case study Study of cases.
Speaking test Oral proof on it contained of the subject.
Supervised projects Realization of the projects proposed in kind.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Follow-up of the projects developed in the matter.

Even though what is indicated below corresponds to the criteria of behavior and attitude towards the issues raised by the professors in charge of this teaching during all the years in which we have taught these courses, by legal imperative we are obliged to specify in particular the following agreement, with the Regulations that regulate the regime of dedication to the study and permanence and the progression of undergraduate and master's degree students in the UDC (articles 6.b) and 7.5), is included in the guide teacher WHAT IS accepted the dispensation in this matter and in this case the specific personalized attention measures (work dynamics) that will be developed with this student body for the study of the subject will be the same as those established for the rest of the students.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13 Follow-up of the projects developed in the matter. 75
Speaking test A2 A4 A6 A7 B1 B2 B3 B14 B18 B20 C1 C2 C5 C8 C11 C7 C12 C13
Oral test of the contents of the supervised works.
25
 
Assessment comments

For the students with dispense academic the
proofs will be the same that the established for the rest of the students.


Sources of information
Basic Det Norske Veritas. (2008). Classification of offshore units DNV offshore codes. Hovik : Det Norske Veritas Classification
M.G. Stavitsky (1983). Fire fighting aboard ships. Houston [etc] : Gulf Pulishing Company, co

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Even though what is indicated below corresponds to the criteria of behaviour and attitude towards the issues raised by the professors in charge of this teaching during all the years in which we have taught these courses, by legal imperative we are obliged to specify specifically, the following: "To help achieve a sustained immediate environment and meet the objective of action number 5:" Healthy and environmental and social teaching and research "of the" Green Campus Ferrol Action Plan ":

 The delivery of the documentary works that are made in this matter:

             •   Will be requested in virtual format and / or computer support

             •   It will be done through Moodle, in digital format without the need to print them

             •   If it is necessary to make them on paper:

                  -   Plastics will not be used

                 -   Double-sided prints will be made.

                 -   Recycled paper will be used.

                 -   Printing of drafts will be avoided.

Further:

     •    A sustainable use of resources and the prevention of negative impacts on the natural environment must be made.

    •    The importance of ethical principles related to the values ??of sustainability in personal and professional behaviours must be taken into account.

     •   Gender perspective is incorporated into the teaching of this subject (non-sexist language will be used, bibliography of authors of both sexes will be used, intervention in class of students will be encouraged ...).

     •   Work will be done to identify and modify prejudices and sexist attitudes, and the environment will be influenced to modify them and promote values ??of respect and equality.

     •    Discrimination situations must be detected and actions and measures will be proposed to correct them.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.