Identifying Data 2019/20
Subject (*) Numerical Analysis of Structures Code 730496203
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Balsa Barros, Saúl
E-mail
saul.balsa.barros
Lecturers
Balsa Barros, Saúl
Lago Rodriguez, Fernando
E-mail
saul.balsa.barros
f.lago@udc.es
Web
General description O tema do deseño e optimización de Navais Structures ten como obxectivo proporcionar ao estudante os coñecementos e ferramentas necesarios para poder abordar o deseño completo dun barco ou dispositivo flotante, máis alá do deseño do seu marco principal. Para iso o tema inclúe desde as actividades máis habituais do proceso de deseño da estrutura, ata o uso de ferramentas altamente especializadas no estado da arte do deseño da estrutura dun barco (aplicación do método de elementos finitos). Tamén aborda problemas específicos de deseño estrutural exclusivos de certas xeometrías e funcións especiais, características de certos tipos de buques específicos: slamming, sloshing, ...

Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecementos e ferramentas necesarias para abordar o deseño e optimización da estrutura dun barco ou dispositivo flotante complexo, mediante metodoloxías de cálculo directo, incluíndo o uso de ferramentas de cálculo especializadas mediante a aplicación do método dos elementos finitos e coñecemento de problemas de deseño estrutural específicos exclusivos de certas xeometrías e funcionalidades propias de certos tipos de buques. AJ3
BC1
BC5
CC2
CC3
CC7
CC13

Contents
Topic Sub-topic
1. Descrición dos elementos que compoñen a estrutura do buque.
.
2. Solicitudes locais relevantes.
.
3. Conceptos ligados á optimización das estruturas navais. .
4. Aplicación do método EEFF a sistemas estruturais mariños.
.
5. Análise de feixe modal e dinámica.
.
6. Cálculo directo na estimación da vida á fatiga da estrutura dun barco. .

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 20 30 50
Supervised projects A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 5 20 25
Objective test A4 B5 B1 C2 C3 C7 C13 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 35 35 70
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Resolveranse problemas prácticos comúns
Supervised projects Os traballos de deseño estrutural desenvolveranse individualmente e supervisaranse
Objective test Exame teórico-práctico
Guest lecture / keynote speech Clases participativas sobre os temas principais

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Atención personalizada aos traballos tutelados, que deben ser desenvolvidos individualmente polos alumnos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 Realizaráse un traballo de diseño e optimización da estructura dun buque. 30
Objective test A4 B5 B1 C2 C3 C7 C13 Examen teórico sobre os conceptos fundamentáis recibidos en clase. 70
 
Assessment comments

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a entrega revisados dos traballos tutelados calificanos como non aptos.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con

dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira comoen segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos

tutelados así como a realización da proba obxetiva.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Sources of information
Basic Zickiewick (). Finite Element Method. McGraw-Hill
Hughes (). Finite Element Method. Practice Hall
J.Evans (). Ship Structural Design Concepts. Cornell Maritime Press
Owen Hughes (). Ship Structural Design: A Rationally-Based, Computer Aided, Optimization Approach. John Wiley&Sons

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.